Finance

'Zorginstellingen klaar voor horizontaal toezicht'

'Zorginstellingen klaar voor horizontaal toezicht'

Zorginstellingen zijn er klaar voor om de controle van zorgnota's anders aan te pakken. In plaats van controle achteraf door zorgverzekeraars, verwachten veel zorginstellingen in de nabije toekomst afspraken te kunnen maken met verzekeraars en gemeenten over horizontaal toezicht, waarbij ze voornamelijk zelf verantwoordelijk zouden worden voor de juistheid van declaraties. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van HEAD, de vereniging van financials in de zorg.

Met name ziekenhuizen en ggz-instellingen worstelden de afgelopen jaren met hun financiële verslaglegging, vooral waar het de rechtmatigheid van de declaraties betrof. Horizontaal toezicht zou hier verbetering kunnen brengen en zou de administratieve last voor alle betrokken partijen kunnen beperken.

Transparantie en wederzijds vertrouwen moeten hierbij de uitgangspunten voor de informatie-uitwisseling. Bij de verticale verhouding tussen toezichthouder, zorgverzekeraar en zorgaanbieder is dat minder het geval. Het al dan niet slagen hiervan is mede afhankelijk van de kwaliteit van de administratieve organisatie binnen zorginstellingen.

Binnen drie jaar

Momenteel zegt ruim 60 procent van alle zorginstellingen dat ze met de huidige kwaliteit van hun administratie afspraken kunnen maken met het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of de gemeente over horizontaal toezicht, blijkt uit de Financiële Zorgthermometer die ieder kwartaal wordt uitgegeven door HEAD. De verwachting is dat de eerste afspraken over anderhalf tot twee jaar gemaakt zullen worden.

Verder blijkt uit de Zorgthermometer dat horizontaal toezicht al bij 70 procent van de zorginstellingen speelt. Opvallend is dat binnen Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen (VVT) ruim 50 procent van de ondervraagden aangeeft dat horizontaal toezicht nog geen of een minimale rol speelt binnen de organisatie, maar dat meer dan 75 procent van de ondervraagden binnen drie jaar afspraken rondom horizontaal toezicht verwacht te maken, aldus HEAD.

Obstakels

Zorginstellingen geven aan dat de grootste obstakels bij het inrichten van horizontaal toezicht te verwachten zijn bij het toezicht, en dus de zorgkantoren, zorgverzekeraars en de gemeenten. Opvallend is dat instellingen wel verwachten dat horizontaal toezicht zal leiden tot een betere relatie met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Driekwart van de instellingen geeft aan dat horizontaal toezicht niet alleen betrekking heeft op de administratieve organisatie maar dat het ook belangrijk is om de zorgprofessional, zoals artsen en verpleegkundigen, erbij te betrekken.

Op instellingen binnen de ziekenhuiszorg na declareren de meeste instellingen ook bij gemeenten. Bijna 80 procent van de instellingen geeft aan dat het wenselijk is dat er ook horizontaal toezicht afspraken worden gemaakt met gemeenten. Ongeveer de helft hiervan verwacht dat het niet haalbaar is om met meerdere (verschillende) gemeenten hier afspraken over te maken.

Framework

HEAD presenteerde bij zijn jaarcongres in juni een control framework voor zorginstellingen dat kan dienen als handreiking bij het inrichten van systeem toezicht. “Het gebruik van een control framework is voor elke zorginstelling van belang. Intern geeft het meer scherpte bij het laten zien dat de registratie en facturatie op orde zijn. Zo ontstaan betere mogelijkheden in de verantwoording richting toezichthouders en financiers”, zegt Jan Naaktgeboren, voorzitter werkgroep Horizontaal Toezicht.

Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra sloten eerder dit jaar een convenant voor een meer efficiënte en effectieve aanpak van controles van ziekenhuisnota's. Ziekenhuizen doen zelf onderzoek naar ingediende nota's en leggen daarover verantwoording af tegenover de zorgverzekeraars. Die toetsen dat onderzoek vervolgens.

In het convenant maakten zij afspraken over het controleproces vanaf 2014 en stappen voor de lange termijn die alle ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter hand nemen. Het gezamenlijke doel is om onrechtmatige en oneigenlijke declaraties te voorkomen en zo de zorgkosten beheersbaar te houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top