ACTUEEL

Klink wil start opleidingsfonds zorgpersoneel in 2010

Minister Klink van VWS maakt zich sterk voor een opleidingsfonds voor gespecialiseerde verpleegkundigen en ondersteunend personeel in 2010. Hij heeft hierover een concreet voorstel gedaan aan de partijen Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ Vereniging van ziekenhuizen en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarmee hij hierover in gesprek is.

Stimuleren opleiden zorgpersoneel

Dit meldt minister Klink in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het werven en inzetten van Indiase OK-assistenten door het UMC in Groningen vanwege een tekort in Nederland en Europa. Klink wil middels het opleidingsfonds ziekenhuizen prikkelen om voldoende beroepsbeoefenaren adequaat op te leiden en instellingen belonen die daadwerkelijk opleiden. Volgens Klink moet de regeling simpel worden “met weinig administratieve lasten, die maximale flexibiliteit biedt”. Ziekenhuizen krijgen na afloop van een jaar een bijdrage uit het fonds voor de door hen geleverde opleidingsprestaties. Qua procedure noemt Klink het vergelijkbaar met het stagefonds.

Indiase OK-assistenten UMC Groningen

Klink zegt te betreuren dat een Nederlands ziekenhuis zich genoodzaakt zag tot werving van Indiase OK-assistenten. Het UMC Groningen heeft volgens Klink in overeenstemming gehandeld met het uitgangspunt van het kabinet: werving van buitenlands zorgpersoneel van buiten de EU dient hooguit een sluitpost van het arbeidsmarktbeleid te zijn. Pas als zorginstellingen al het andere uitvoerig hebben geprobeerd en dit niet toereikend blijkt te zijn, is werven van zorgpersoneel buiten de EU toegestaan.

Ethische bezwaren buitenlands werven

Klink merkt daarbij op dat er ethische en praktische bezwaren kleven aan een dergelijke arbeidsmigratie. Hij noemt het gevaar van brain drain in het land van herkomst en taal- en cultuurverschillen. Verder wijst hij naar een zorgbreed Keurmerk van intermediairs en wervingsbureaus dat werkgevers hebben ontwikkeld, en naar de governance code inzake verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Gedragscode voor werven in ontwikkelingslanden

Het Keurmerk en de Governance Code functioneren effectief volgens Klink, maar beide instrumenten zijn niet expliciet over het werven in ontwikkelingslanden die zelf met een tekort aan zorgpersoneel kampen. “De kwestie van het UMCG laat zien dat dit incidenteel tot ongewenste situaties kan leiden. Wij zullen daarom de behoefte aan een gedragscode voor het niet proactief werven van zorgpersoneel uit ontwikkelingslanden waar een tekort is aan zorgpersoneel nogmaals onder de aandacht van de zorgwerkgevers brengen”, aldus Klink.

klink wil heldere EU-afspraken

Daarbij zegt Klink dat Nederland zich inzet voor een intensivering van de lopende discussies in EU-verband die zijn gericht op het bereiken van heldere afspraken over de voorwaarden waaronder wordt geworven in ontwikkelingslanden. Het arbeidsmarktbeleid voor gezondheidspersoneel moet volgens Klink op ethische wijze worden vormgegeven. Daarnaast is Nederland actief betrokken bij pogingen om op het niveau van de World Health Organisation (WHO) tot een gedragscode te komen.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top