HRM

Zelfsturende werknemer is minder, maar langer ziek

Zelfsturende werknemer is minder, maar langer ziek

Het verzuimpercentage onder werknemers stijgt wanneer zorgorganisaties overgaan tot zelfsturing. Organisaties die langer dan een jaar bezig zijn met het werken in zelfsturende teams, laten veelal een hoger verzuim zien dan het gemiddelde van de branchegenoten. Dat constateren HR-advies-organisaties Vernet en 0/24 Research & Organization Development.

De resultaten van het onderzoek naar het verzuimpercentage in organisaties die overgaan tot zelfsturing, zijn niet helemaal eenduidig. Organisaties die langer dan één jaar bezig zijn met het werken in zelfsturende teams, laten gemiddeld een lage meldingsfrequentie zien. Daar staat tegenover dat de verzuimduur stijgt. Oftewel:  werknemers die te maken krijgen met zelfsturing zijn minder vaak, meer wel langer ziek.

“Uit onze interviews met teamleden van zelfsturende teams blijkt dat teamleden het veelal moeilijk vinden om zich ziek te melden, omdat ze hun teamleden niet willen opzadelen met hun werk”, reageert directeur Marieke Schurink van Vernet. “Teamleden gaven aan soms over hun grenzen te gaan. Dat resulteert in langere ziekteperiodes.”

Signaleringsvraag

“Voorheen was de manager nog verantwoordelijk voor het verzuim en had de taak om het welzijn en de gezondheid van zijn medewerkers te signaleren”, stelt Marieke Wilke, partner bij 0/24 gepromoveerd op onderzoek naar teamwerk in organisaties. “Er kon hierop tijdig geanticipeerd worden. Ook was het de taak van de manager om bij ziekmelding het werk opnieuw te verdelen. Nu blijft vaak in het midden hoe en wie er signaleert. Ons advies is om bij de invoering naar zelfsturing de signaleringsvraag met het team te bespreken. Een mogelijke uitkomst van dit gesprek kan zijn dat het als een rol in het team belegd wordt. Deze functie is cruciaal omdat je wilt voorkomen dat iemand langdurig uitvalt met bijvoorbeeld een hernia of burn-out.”

Voor het onderzoek werd de invoering van zelfsturende teams bij negen grote zorgorganisaties bekeken, met in totaal 3200 medewerkers. Aan het onderzoek werkten organisaties mee uit de verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (VVT), verstandelijke gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Groeiende behoefte

Naast het cijfermatige onderzoek hebben 515 zorgmedewerkers, werkend in zelfsturende teams een vragenlijst ingevuld over hoe zij het werken in zelfstandige teams ervaren en zijn er 60 teamleden geïnterviewd. De onderzoekers willen met hun onderzoek zorginstellingen ondersteunen met nieuwe inzichten en feiten over het effect van zelfsturing op inzetbaarheid en verzuim. Vanwege de potentiële financiële risico’s van een stijgend verzuim is er volgens de onderzoekers groeiende organisaties behoefte aan deugdelijke informatie en ervaringen rond de ‘nieuwe verzuimorganisatie’ bij zelfsturing.

Het overall verzuimpercentage in de zorg is van het vierde kwartaal 2014 tot en met derde kwartaal 2015 gestegen met 10,5 procent.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ben Wenting (IvS)

11 december 2015

Deze uitkomsten bevestigen het idee dat er aan de voorkant afspraken nodig zijn over het voorkomen van overbelasting en een eenduidige procedure en het volgen van het verzuim door ziekte. Afspraken hierover in het team dus met adequate begeleiding van de coaches. Een rol voor een vaste teamlid hierin lijkt mij niet zinvol, omdat je hiermee toch het risico loopt dat deze gaat optreden als controleur. Accent op voorkomen (overbelasting en bezetting) zal beter werken dan het aanscherpen van de controlemiddelen en sancties.
Ben Wenting (IvS)

Top