ACTUEEL

‘Winnersway moet 'ongelukken' voorkomen’

  • Onbekend
  • 29 oktober 2009
  • 2490 keer gelezen
  • 1 reactie

Verslaafdenopvang Winnersway in Leiden zal alle zeilen bij moeten zetten om ‘ongelukken’ te voorkomen, zo waarschuwt staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS. De termijn waarbinnen Winnersway aan de aanwijzing van Bussemaker moest voldoen, is verlopen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert en beoordeelt Winnersway op de in de aanwijzing gestelde eisen. Dat blijkt uit een brief van Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Aanwijzing

Bussemaker dreigde begin oktober met een aanwijzing op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Dit voornemen heeft zij doorgezet en de termijn waarbinnen Winnersway verbeteringen kon treffen is op woensdag 28 oktober afgelopen. De staatssecretaris heeft de IGZ  gevraagd ‘met de grootst mogelijke spoed’ haar bevindingen te rapporteren. De IGZ komt op 4 november met haar conclusies.

Scenario’s

Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie zijn drie scenario’s denkbaar, schrijft Bussemaker. Als er sprake is van acuut gevaar en de inspectie geeft een bevel tot sluiting, dan zal de sluiting maximaal zeven dagen zijn. Deze sluiting kan Bussemaker vervolgens verlengen of opheffen, of zij kan overgaan tot een definitieve sluiting. Mocht de inspectie constateren dat de aanwijzing onvoldoende is nageleefd en dat er onvoldoende verbetering is, dan zal de staatssecretaris op basis van de informatie van de inspectie een besluit nemen over de wijze van handhaving. De laatste mogelijkheid is dat de situatie bij Winnersway voldoende is verbeterd.

Bevindingen zorgkantoor

Het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord/Amstelland en de Meerlanden hebben geconcludeerd dat Winnersway niet voldoet aan de eisen voor het leveren van zorg. Het zorgkantoor verwacht hier geen verandering in op ‘aanvaardbare termijn’. Daarnaast ziet het zorgkantoor te weinig voortgang in het ontvlechten van de banden tussen Winnersway en de pinksterkerk Outreach Center Nederland (OCN). De bestuurlijke en organisatorische transparantie is nog steeds onvoldoende en het afbetalen van de schuld van OCN aan Winnersway blijft ook achter. Het zorgkantoor acht het niet ‘ondenkbeeldig’ dat Winnersway bij voortzetting van de huidige organisaties eerdere fouten opnieuw zal maken. Het zorgkantoor vreest dat de slechte financiële situatie van Winnersway kan leiden tot schade voor de cliënten en misbruik van gemeenschapsgelden. Daarom wil het zorgkantoor de overeenkomsten van 2009 en 2010 met Winnersway ontbinden.

Onderzoek CSZ

Het zorgkantoor heeft Bussemaker in een brief op 16 oktober verzocht om te onderzoeken of haar bevindingen reden zijn om de overeenkomsten te ontbinden. Bussemaker had het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) al op dezelfde dag gevraagd de financiële, organisatorische en bestuurlijke transparantie van Winnersway te onderzoeken. Het CSZ is hier 19 oktober mee gestart en rapporteert in de week van 16 november. Gedurende het onderzoek van de IGZ en het CSZ blijft de verslaafdenopvang open.

Waarschuwing Bussemaker

Bussemaker laat weten dat er, voor zo ver bekend, geen strafrechtelijke onderzoeken lopen naar Winnersway en OCN wegens piramidespelen of misbruik van AWBZ-gelden. Het bericht dat Gert Jan Agtereek,  leider van de pinksterkerk OCN, een piramidespel heeft opgezet in Kenia heeft bij de staatssecretaris ‘sterke emoties’ opgeroepen. Zij waarschuwt Winnersway dan ook: “Gezien de precaire situatie waar Winnersway zich nu in bevindt, zal het haar alles aan gelegen moeten zijn om ‘ongelukken’ te voorkomen. Zodra mij dergelijke situaties ter ore komen, zal ik uiteraard acuut maatregelen nemen.”

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

14 november 2009

Winnersway wordt gesloten:Winnersway

Kamerstuk, 12 november 2009De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAGDLZ/KZ-U-2970307Geachte voorzitter,In vervolg op mijn brief aan uw Kamer d.d. 29 oktober 2009 informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van het traject inzake mijn aanwijzing ex artikel 7, lid 1, Kwaliteitswet aan Winnersway Verslavingszorg te Leiden.Zoals ik in mijn brief schreef liep 28 oktober de termijn af waarbinnen Winnersway aan de aanwijzing zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ter plekke gecontroleerd en beoordeeld of Winnersway de door mij in de aanwijzing gestelde eisen volledig en correct heeft opgevolgd. De Inspectie heeft mij 3 november hierover geïnformeerd.In haar rapportage aan mij concludeert de Inspectie dat Winnersway niet of niet in voldoende mate voldoet aan een aantal voorwaarden die ik in mijn aanwijzing aan Winnersway gesteld heb met betrekking tot de volgende onderwerpen:samenwerking ketenpartners: reguliere GGZ;samenwerking ketenpartners: huisarts en ziekenhuizen; eninformatieverstrekking aan cliënten: informed consent.Zowel in de aanwijzing aan Winnersway als in het verkeer met uw Kamer heb ik aangegeven dat ik bestuursdwang zal toepassen indien Winnersway niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, waarbij gezien het intensieve traject dat de Inspectie reeds sinds april 2006 met Winnersway gelopen heeft, sluiting een optie is. Omdat uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebleken is dat Winnersway nog steeds niet aan alle voorwaarden van mijn aanwijzing voldoet, heb ik besloten Winnersway inderdaad te sluiten. Ik heb vandaag Winnersway een last onder bestuursdwang opgelegd, die inhoudt dat Winnersway tot sluiting overgaat voor de duur dat Winnersway niet volledig aan de door mij gestelde voorwaarden voldoet. Ik heb mijn voornemen hiertoe vrijdag 6 november aan het bestuur van Winnersway kenbaar gemaakt. Conform procedure heeft Winnersway tijdens een hoorzitting op dinsdag 10 november hun zienswijze op mijn voornemen naar voren gebracht. Conform die zelfde procedure heeft Winnersway woensdag 11 november de gelegenheid gehad om op het verslag van het zienswijzegesprek te reageren. De reactie van Winnersway heb ik diezelfde dag in de namiddag ontvangen.Ik ben na kennisneming van de zienswijze van Winnersway niet tot nieuwe inzichten en andere gedachten gekomen. Hoewel Winnersway betoogt ook na afloop van de termijn van de aanwijzing zich in te spannen om alsnog de openstaande voorwaarden te operationaliseren – hetgeen onder meer blijkt uit een op 6 november jongstleden alsnog gesloten samenwerkingsovereenkomst met de huisartsenpraktijk Oppenhuizen, Meskers en Hammerstein te Leiden – is mijn geduld op. Ik wil dat voor de cliënten van Winnersway de voorwaarden voor verantwoorde zorg nu eindelijk definitief gewaarborgd zijn; zo niet binnen de instelling, dan elders.Ik heb het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord gevraagd, uit hoofde van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg, de mogelijkheden voor de tijdelijke overplaatsing van de cliënten van Winnersway naar andere zorgaanbieders in de regio te bezien. Uitgangspunt daarbij is dat de mogelijke ontwrichting van de cliënten uit hun sociale en /of maatschappelijke situatie tot een minimum beperkt dient te blijven. In dit kader heeft genoemd zorgkantoor samenwerking gezocht met de stichtingen Brijder en Rivierduinen. Het zorgkantoor heeft mij meegedeeld dat het mogelijk is om binnen 8 dagen vervangend zorgaanbod te regelen voor de cliënten van Winnersway. Ik verwacht daarom van Winnersway dat zij binnen 8 werkdagen na vandaag, 12 november 2009, in overleg met het zorgkantoor de tijdelijke sluiting realiseren en in dit kader alle hiervoor benodigde acties op zo kort mogelijke termijn in gang zetten om een voor de cliënten van Winnersway zo soepel mogelijk verlopende voorbereiding en overgang mogelijk te maken. Indien Winnersway nalaat aan mijn besluit om de instelling te sluiten gehoor te geven, zal ik gebruik maken van mijn bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, wat inhoudt dat ik zelf de sluiting zal realiseren. De sluiting kan worden beëindigd indien is vastgesteld dat Winnersway alsnog heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de aanwijzing d.d. 13 oktober jl., hetgeen zal moeten blijken uit een door de Inspectie aan mij uit te brengen rapport. Op basis van dat rapport zal ik besluiten of Winnersway haar activiteiten mag hervatten. Gezien de historie zal ik in dat geval de Inspectie verzoeken om verscherpt toezicht te houden op Winnersway teneinde te controleren dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd.

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,mw. dr. J. Bussemaker

Top