Finance

'Pgb dreigt onuitvoerbaar te worden'

'Pgb dreigt onuitvoerbaar te worden'

De manier waarop het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geregeld, verdeelt de betrokken partijen. Zorgverzekeraars vrezen dat met name de wettelijke verankering van de wijkverpleging, de regeling onuitvoerbaar zal maken. Belangenvereniging Per Saldo vindt dat het wetsvoorstel van VWS niet ver genoeg gaat en dat de regels van zorgverzekeraars nu juist belemmerend werken voor het zelf organiseren van zorg. De Tweede Kamer debatteert er woensdag over.

Het wetsvoorstel van VWS bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar het Zvw-pgb in hun polissen moeten aanbieden. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) regels te stellen over de hoogte van de vergoeding van zorg en over de voorwaarden waaronder de verzekerde hiervoor in aanmerking komt.

Onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg is de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (die per 1 januari is opgehouden te bestaan) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat licht heeft de Tweede Kamer de regering verzocht het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging onder te brengen in de Zvw. In de praktijk is het op dit moment al zo geregeld, alleen de wettelijke verankering ontbreekt nog.

Brieven en amendementen

Het Kamerdebat stond op de agenda voor woensdag 20 januari. Staatssecretaris Van Rijn van VWS besloot het twee weken uit te stellen, omdat er vanuit de Kamer veel amendementen waren ingediend. Voorafgaand aan het debat ontving de staatssecretaris ook brieven van zowel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Daarnaast heeft Van Rijn zelf alvast schriftelijk gereageerd op een aantal van de door Kamer voorgestelde amendementen.

ZN maakt zich met name zorgen over een drietal amendementen dat voorstelt de Zvw-pgb grotendeels bij wet te regelen en te modelleren naar het persoonsgebonden budget in andere domeinen, in het bijzonder dat van de langdurige zorg. Volgens de zorgverzekeraars zou dit kunnen leiden tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zou in het geding zijn, zo schrijven de verzekeraars in hun brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft dit in zijn reactie op de amendementen. Bovendien stelt hij dat deze niet stroken met de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen ZN, Per Saldo en het Rijk over het introduceren van het Zvw-pgb. Eveneens een grief van ZN.

Eigen regie

Per Saldo vindt dat het wetsvoorstel van VWS onvoldoende waarborg biedt voor een toegankelijk en flexibel pgb. "De ervaringen na 1 jaar pgb in de Zvw hebben ons geleerd, dat de huidige regels van de verzekeraars zo belemmerend werken dat mensen geen eigen regie kunnen voeren over hun leven met zorg", zegt Aline Saers, directeur Per Saldo. "Dit kan zo niet langer. De Kamer moet nú kiezen voor een goede wettelijke verankering van een volwaardig, toegankelijk en flexibel pgb in de Zvw."

Pgb staat voor gepaste en zuinige zorg, stelt de belangenvereniging, omdat voor het pgb altijd lagere tarieven dan voor zorg in natura worden gerekend. Volgens Per Saldo leidt verankering van het pgb in de Zvw juist tot meer rechtsgelijkheid. De vereniging wijst hierbij naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgwaakhond concludeerde al in april 2015 dat in 80 procent van de gevallen waar zorg in pgb wordt geleverd er geen andere mogelijkheden zijn om de benodigde zorg te leveren, aldus Per Saldo.

De oproep van Per Saldo wordt ondersteund door een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties. De brief is ondertekend door Ieder(in), NPCF, Rode Bril, Spierziekten Nederland, BOSK , UNIE KBO EN Wij staan op.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Sporen

3 februari 2016

De zorgverzekeraars gaan geen prijs winnen voor het constructief meewerken aan het welslagen van de PGB-optie en de heer Rouvoet was zelf vroeger zo'n overtuigd supporter ervan. Zo zie je maar weer wat dat lobbywerk ook met nette mensen doet.

Bert Hassink

3 februari 2016

Mijn PGB verzorging/verpleging geeft mij de maximale vrijheid. Ik combineer thuiszorg met hulp uit mijn persoonlijke omgeving. Op die manier kan ik mijn vrijwilligerswerk blijven doen, 's avonds een bijeenkomst bijwonen etc etc.
En ik gebruik door eea zo te regelen ? van het beschikbare budget.
Ik kan thuis bij mijn gezin wonen, zo als het hoort te zijn.
Ondanks, of dankzij (aan u de keuze) mijn handicap ben ik maatschappelijk actief.
Laten we dat met elkaar zo houden.
Overigens, mijn zorgverzekeraar heeft mijn PGB toekenning vastgezet voor 5 jaar. Elk jaar beoordelen was onnodig omdat verbetering niet te verwachten is. Mocht, onverhoopt, de gezondheid achteruitgaan volgt indien nodig aanpassing.
Kijk, zo kan het ook.
Tweede kamer pak uw verantwoordelijkheid.

V. Valk

3 februari 2016

Dit kabinet heeft van de zorg een chaos gemaakt. De 'zorg dichterbij' moet men vinden in een doolhof aan regels. Had men het oude systeem gehandhaafd CIZ > Zorgkantoren > eventueel toegevoegd SVB voor de uitbetaling, was het volgens mij allemaal eerlijker en eenvoudiger geweest. Nu is de zorg verdeeld over 3 wetten, tig zorgverzekeraars en 393 gemeenten die er hun eigen regels, verordeningen op loslaten. Het CIZ gaf tenminste een onafhankelijke indicatie. Bij gemeenten en zorgverzekeraars is dit inmiddels grijs gebied. Bij gemeenten en zorgverzekeraars schuiven marktpartijen aan voor de indicatie. Mijn idee, breng alle langdurende zorg in één wet met één indicatieorgaan, scherp eventueel de criteria en looptijden indicatie aan waar nodig. Het PGB is de parel in de zorg, een waardevol instrument voor goede en passende zorg. Als zorgverzekeraars het onuitvoerbaar vinden, breng het dan onder in de WLZ. Ook bij de groep die nu is ondergebracht in WMO en ZVW gaat het in feite om langdurende zorg.

Top