ACTUEEL

IGZ geeft Stichting Humanitas een aanwijzing

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Humanitas Rotterdam een aanwijzing gegeven. Volgens de Inspectie worden bij de vier locaties waar ouderenzorg wordt geleverd, essentiële normen niet nageleefd, waardoor er risico’s zijn op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de cliënten.

Om dat de IGZ er onvoldoende op vertrouwt dat Humanitas binnen afzienbare termijn de vereiste verbeteringen realiseert, geeft zij een aanwijzing waarin staat dat alle nodige verbeteringen binnen negen maanden moeten zijn doorgevoerd. De Inspectie eist een plan van aanpak en daarnaast moet Humanitas iedere drie maanden de inspectie met een voortgangsrapportage op de hoogte stellen van de vorderingen. Verder toetst de inspectie de vorderingen, bijvoorbeeld door het afleggen van onaangekondigde toezichtbezoeken. Als Humanitas niet binnen de vastgestelde termijn voldoet aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Uit het toezicht van de inspectie bleek dat de cliënttevredenheid bij Humanitas hoog is. Maar op veel belangrijke punten voldeed de zorgaanbieder niet, waardoor er risico’s voor de cliëntveiligheid zijn. Zo zag het management er onvoldoende op toe dat werkafspraken werden nageleefd. Dit had onder andere tot gevolg dat medewerkers niet alle incidenten, waaronder medicatie-incidenten en gevaarlijke situaties, meldden bij het interne registratiesysteem.

Verder werkten de verschillende disciplines, zoals artsen, gedragsdeskundigen en de verzorgenden, volgens de IGZ 'onvoldoende samen om de cliënt zo goed mogelijke zorg te kunnen geven'. Opdrachten en informatie van artsen en gedragsdeskundigen werden niet genoeg vertaald naar het cliëntendossier en de dagelijkse zorg. Dan waren er ook nog risico's op het gebied van medicatieveiligheid. Medewerkers kenden onvoldoende de afspraken rondom medicatiebeheer. Of, als zij die wel kenden, dan pasten ze die niet altijd goed toe. Daardoor was er bijvoorbeeld risico dat cliënten medicatie kregen die over datum was.

De aanwijzing is gericht op de verpleeghuizen van Humanitas in de regio Rotterdam die ouderenzorg leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg, schrijft de IGZ. "Het gaat dus niet om de maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang of andere vormen van ondersteuning door Stichting Humanitas." In november werd al bekend dat de locatie Akropolis van Humanitas voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie werd gesteld. Dit verscherpt toezicht wordt niet verlengd, maar wordt opgevolgd door deze aanwijzing.

Reactie

De raad van bestuur van Humanitas laat in een reactie weten het oordeel van de IGZ 'uiterst serieus' te nemen. De organisatie heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in de gewenste verbeteringen in de gestelde termijn te kunnen realiseren. Humanitas betrekt cliënten, familieleden en medewerkers zoveel mogelijk bij de vervolgacties. Humanitas benadrukt dat de aanwijzing alleen geldt voor de intramurale verpleeghuiszorg. "De aanwijzing geldt niet voor de werkzaamheden die wij verrichten in het kader van de Wmo, zoals thuiszorg en huishoudelijke hulpverlening en niet voor de maatschappelijke dienstverlening, geriatrische revalidatiezorg of andere onderdelen van Stichting Humanitas."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top