Finance

Zorgkosten per verzekerde zijn het hoogst in Ermelo

Zorgkosten per verzekerde zijn het hoogst in Ermelo

De zorgkosten per verzekerde waren in Nederland in 2014 het hoogst in Ermelo, namelijk 7327 euro per verzekerde. Dit is bijna twee keer zo veel als de gemiddelde zorgkosten per verzekerde in Nederland, die 3760 euro bedroegen.

Dit blijkt uit gegevens van Vektis.

Van de gemiddelde zorgkosten per Nederlandse verzekerde van 3760 euro had 60 procent betrekking op de Zorgverzekeringswet en 40 procent op de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onder die laatste vielen in 2014 AWBZ-zorg in een instelling en AWBZ-zorg thuis. Sinds 2015 valt deze zorg grotendeels onder de Wet langdurige zorg. In vijf gemeenten bedroeg het gemiddelde minder dan 2500 euro, in vijf gemeenten meer dan 6000 euro. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van instellingen waar mensen verblijven zoals verpleeghuizen en gehandicaptenzorg in de betreffende gemeenten, stelt Vektis.

In Ermelo is veel intramurale capaciteit, waaronder een grote ggz-instelling, aldus Vektis-woordvoerder Maike Krommendijk. Als gevolg hiervan is 57 procent van de zorgkosten per verzekerde, 4167 van de 7327 euro, toe te schrijven aan instellingen voor langdurige zorg. In Nederland als geheel ging in 2014 gemiddeld zo'n 25 procent van de zorgkosten per verzekerde op aan deze vorm van zorg. Van de tienduizend mensen in Ermelo woonden er 563 in een instelling voor ouderenzorg of gehandicaptenzorg, terwijl dit er in Nederland gemiddeld 188 van de tienduizend waren.

Geen ziekenhuis

In Ermelo, dat zich midden op de Veluwe bevindt, wordt juist per verzekerde minder uitgegeven aan medisch-specialistische zorg (17 procent) dan gemiddeld in Nederland (ruim 34 procent). Wellicht is de verklaring hiervoor gelegen in het feit dat de plaats geen ziekenhuis heeft. Ook van AWBZ-zorg thuis maakten inwoners van Ermelo minder gebruik dan gemiddeld: 11,5 procent tegen 15 procent. Het aandeel van de zorgkosten voor huisartsen per verzekerde was in Ermelo ongeveer twee keer lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude scoorden juist de andere kant op: de zorgkosten per verzekerde bedroegen daar 2404 euro per verzekerde.  Slechts 3,1 procent, oftewel 75 euro, waren de zorgkosten per verzekerde voor instellingen voor langdurige zorg. De kosten per verzekerde voor vrijwel alle vormen van zorg waren lager in de twee Noord-Hollandse plaatsen dan het Nederlandse gemiddelde. Alleen de kosten voor huisartsenzorg en voor medisch-specialistische zorg waren hoger. Die eerste post is iets hoger dan gemiddeld, terwijl de medisch-specialistische zorg 53 procent van de zorgkosten per verzekerde bedroeg – tegen het Nederlandse gemiddelde van 34 procent.

Zorgverzekeringswet

Gemiddeld maakte in 2014 87 procent van de verzekerden in Nederland gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet. De percentages per gemeente variëren van 84 procent tot 92 procent van de verzekerden. Een kleine 6 procent van de verzekerden maakte gebruik van AWBZ-zorg. Het hoogste percentage (10 procent) wordt gevonden in gemeenten waar relatief veel intramurale instellingen zijn gevestigd.

Op de website Zorgprisma Publiek staat informatie van Vektis over het zorggebruik per gemeente, per leeftijdcategorie en per geslacht. Op basis van de informatie kunnen zorgverzekeraars en gemeenten kritisch naar de zorg in een bepaalde gemeente kijken en deze bovendien ook spiegelen aan het landelijke beeld, aldus Vektis. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen in dialoog met elkaar de cijfers en verschillen tussen gemeenten interpreteren en duiden, en op die manier "goed onderbouwde beslissingen nemen over de zorg in de gemeenten en de onderlinge samenwerking verbeteren".

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arend Jan Poelarends

15 juni 2016

Een correctie voor leeftijd en geslacht zou op z'n minst op zijn plaats zijn. Verder heeft Ermelo inderdaad geen ziekenhuis, dat geldt voor de meeste dorpen in Nederland.

tjark reininga

15 juni 2016

dit bericht maakt weer eens duidelijk hoe versluierend cijfers gepresenteerd kunnen worden. het ligt inderdaad voor de hand dat de aanwezigheid van enkele grote intramurale zorgorganisaties in een relatief kleine gemeente de gemiddelde kosten per persoon opjagen. dat kan bijvoorbeeld de vraag oproepen of de verdeling van het gemeentefonds voldoende rekening houdt met de bijzondere lasten, die de aanwezigheid van deze instellingen voor de gemeente betekent.

Top