ACTUEEL

'Kabinet vergeet regeldruk bij adviesrecht verzekerden'

'Kabinet vergeet regeldruk bij adviesrecht verzekerden'

De voorgenomen wijziging van de Zorgverzekeringswet geeft vertegenwoordigingen van verzekerden adviesrecht bij de inkoop van zorg door zorgverzekeraars. De gevolgen die dit heeft voor de regeldruk, heeft het ministerie van VWS niet voldoende beschreven en berekend. Dit concludeert het Adviescollege toetsing regeldruk Actal in een reactie op het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel verplicht zorgverzekeraars om een inspraakregeling op te stellen. Die zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging van verzekerden een stem krijgt bij de inkoop van zorg. De vertegenwoordiging moet akkoord gaan met de inspraakregeling. Ook moeten verzekeraars hun interne organisatie aanpassen aan de nieuwe regels.

De hoeveelheid tijd en geld die deze handelingen de zorgverzekeraars kosten, zijn nog niet berekend in de toelichting bij het wetsvoorstel. Er is weliswaar een beschrijving van de gevolgen voor zorgverzekeraars opgenomen, maar die is volgens Actal te algemeen. Voor een beter beeld van de specifieke gevolgen voor de regeldruk is inzicht in de gevolgen op handelingsniveau noodzakelijk: welke handelingen voor de zorgverzekeraar zijn extra of nieuw? Zonder inzicht op handelingsniveau is het ook erg lastig om de extra regeldruk die als gevolg van het wetsvoorstel optreedt te berekenen.

Effecten

Eenmalige effecten voor de zorgverzekeraars zijn onder meer het vaststellen van een schriftelijke regeling waarin wordt bepaald op welke onderdelen van het beleid de inspraak betrekking heeft; en de regeling aan de verzekerden bekend maken. Enkele structurele effecten: de zorgverzekeraar stimuleert dat de vertegenwoordiging de verzekerden over haar werkzaamheden informeert en raadpleegt en de zorgverzekeraar stelt de vertegenwoordiging van verzekerden in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling, wijziging of intrekking van het jaarlijkse zorginkoopbeleid.

Het wetsvoorstel biedt volgens Actal een zeer goed handvat om tot een overzicht van alle nieuwe en extra handelingen te komen. Het wetsvoorstel bestaat namelijk "vrijwel uitsluitend uit een opsomming van verplicht gestelde handelingen". Wel moet bij het bieden van inzicht op handelingsniveau een onderscheid worden gemaakt tussen structurele effecten en eenmalige effecten. Dit is nodig omdat alleen de structurele effecten voor de kabinetsdoelstelling om de regeldruk te verminderen relevant zijn.

Verzekerden

Ook de gevolgen van het wetsvoorstel voor verzekerden zijn niet in kaart gebracht. Evenmin zijn die gevolgen berekend. Actal adviseert Schippers om deze omissie in de definitieve versie van het wetsvoorstel te herstellen. Tot de effecten die voor verzekerden optreden, behoren onder meer het eenmalig uitoefenen van het instemmingsrecht bij het treffen en wijzigingen van de inspraakregeling van de zorgverzekeraar. Een ander, structureel effect is het tijdsbeslag noodzakelijk voor de jaarlijkse advisering door de vertegenwoordiging van verzekerden met betrekking tot het inkoopbeleid.

Actal liet eerder dit jaar weten dat de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) leidt tot meer regeldruk. Nieuw in de Wgbo is dat zorgverlener en patiënt samen beslissen over onderzoeken en behandelingen en dat dit moet worden vastgelegd in het medisch dossier. Deze veranderingen leiden tot extra regeldruk.

Het Actal beoordeelt dit jaar alle nieuwe wetsvoorstellen van het ministerie van VWS op de gevolgen voor de regeldruk, op verzoek van minister Schippers. Normaliter kijkt Actal alleen mee bij grote wetsvoorstellen. De minister wil graag het adviescollege alle voorstellen beoordeelt omdat ze het belangrijk vindt dat er goed gekeken wordt hoe zorgprofessionals zo veel mogelijk ruimte kunnen krijgen in het verlenen van zorg. "Registreren is daarbij onvermijdelijk, maar dit moeten we dan wel zo efficiënt mogelijk inrichten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top