ACTUEEL

‘Arbeidsmarkt vergt actie op ongekende schaal’

Om het groeiende personeelstekort in de zorg aan te pakken zijn extra overheidsinvesteringen noodzakelijk. Herverdeling van de huidige budgetten biedt onvoldoende soelaas. Dat stelt het Zorginnovatieplatform (ZIP) in een rapport dat op 26 november is overhandigd aan minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS.

Leiderschap

Gezien de ernst van de arbeidsmarktproblematiek pleit het ZIP in het rapport ‘Zorg voor mensen, mensen voor de zorg’ voor  “echte actie op een veel grotere schaal dan we gewend zijn”. Het ZIP breekt daarbij een lans voor “leiderschap om bestaande patronen in denken en doen te doorbreken”. Het huidige arbeidsmarktbeleid van de overheid is volgens het ZIP te veel geënt op toevallige incidenten. Niet reactief, maar proactief, is het devies van ZIP. Daarbij is het cruciaal dat dergelijk beleid een regionale vertaling krijgt.

Speerpunten beleid

Speerpunten in het ZIP-advies zijn opleidingsbeleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie en werving. In het opleidingsbeleid moet investeren in een leven lang leren centraal staan. Met de arbeidsvoorwaarden wil het ZIP inspelen op diversiteit onder werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met levensfase, gezinssituatie en waardepatronen. Dit leidt ook tot het individualiseren van de arbeidsorganisatie. Het invoeren van maatwerk draagt bij aan cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en een efficiënte inzet van zorgpersoneel. Wat betreft werving is het volgens het ZIP voor zorginstellingen van belang onderscheidend te zijn in organisatiecultuur, manier van werken of mate van marktgeoriënteerde zorgverlening. Zorginstellingen kunnen zo beter aansluiten bij de waardeoriëntaties van het personeel.

BTW-fonds

Het ZIP doet in het rapport achttien concrete aanbevelingen om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel te vergroten. De opvallendste aanbeveling betreft de oprichting van een BTW-compensatiefonds, waardoor instellingen goedkoper tijdelijk personeel kunnen inhuren. Momenteel moeten ze over de inkoop van diensten en het inhuren van personeel BTW betalen.  

Leeftijdsbeleid

Andere aanbevelingen betreffen het continu investeren in scholing en ontwikkeling. Dit betekent een inzetbaarheidsbeleid voor alle leeftijden. Nu heeft slechts 15 procent van de werkgevers in zorg en welzijn een doorwerk- doorleerbeleid voor veertigpluswerknemers.

Differentiatie

Het ZIP pleit daarnaast voor een marktconforme beloning met voldoende ruimte voor differentiatie. Differentiatie is ook nodig waar het heldere carrièrepaden voor verzorgenden en verpleegkundigen betreft. Nu wordt er vaak geen onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden op MBO  en HBO-niveau. Dit leidt er toe dat verpleegkundigen vertrekken vanwege gebrek aan uitdaging.

Zelfsturing

Om het imago als werkgever te versterken moeten zorginstellingen werk maken van betere arbeidsomstandigheden. Er moet wat het ZIP betreft meer ruimte komen voor zelfsturing, zelfroosteren en flexibel verlof.  Bijzondere aandacht moet er komen voor een betere afstemming tussen werk- en studietijd van ouders en school- en opvangtijden.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top