ACTUEEL

IGZ wil ‘cirkel van verantwoordelijkheid’ sluiten

De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid in de zorg is op alle niveaus te vrijblijvend. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar jaarlijkse Staat van de gezondheidszorg. De Inspectie gaat  daarom instellingen scherper beoordelen op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen professional, bestuurder en toezichthouder.

Incidenten

Vertrekpunt voor de Staat van de Gezondheidszorg 2009 zijn enkele recente incidenten, waarbij de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid ernstig in het gedrang kwamen. Of het nu de affaire rond de disfunctionerende neuroloog bij het Medisch Spectrum Twente betreft, dan wel suïcides bij de crisisopvang van ggz-instelling Arkin, “steeds blijkt dat de verantwoordelijkheidsverdeling voor kwaliteit en veiligheid onvoldoende en te vrijblijvend is ingevuld”, aldus de Inspectie. Daarmee –zo concludeert de Inspectie- komt het maatschappelijk vertrouwen in de zorg onder druk te staan.

Heilloze weg

Het afbrokkelende maatschappelijke vertrouwen leidt makkelijk tot een reflex waarbij de nadruk komt te leggen op meer en strenger toezicht. Volgens de Inspectie is dit een heilloze weg, aangezien kwaliteit en veiligheid slecht gedijen in een cultuur van wantrouwen. Wel wil de Inspectie zich sterk maken voor een systeem waarin de cirkel van verantwoordelijkheid gesloten is inclusief de daarbij behorende bevoegdheden en het afleggen van verantwoording hierover.

Sleutelrol

Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor bestuurders. Zij moeten als eindverantwoordelijke laten zien dat kwaliteit een kernissue is en dit doorlopend uitdragen. Bestuurders moeten er wat de Inspectie betreft voor zorgen dat “ingesleten opvattingen over behandeling en begeleiding ter discussie blijven staan” en zo nodig tijdig en hard ingrijpen.

Actief intern toezicht

Ook van interne toezichthouders verwacht de Inspectie een actieve rol. Zij moeten zich ervan bewust dat toezicht verder reikt dan financiële en bedrijfsmatige aspecten. Daarom horen er in de raad van toezicht volgens de Inspectie altijd leden te zitten die kennis hebben van de sector en het primaire proces. Daarnaast moeten toezichthouders actief op zoek naar kwaliteitsinformatie, zoals klachten, incidentenmeldingen of correspondentie met bijvoorbeeld de Inspectie.

‘Dringend appel’

Met de Staat van de gezondheidszorg 2009 doet de Inspectie een “dringend appel”  op de sector. De Inspectie hoopt dat sector beried is zich te spiegelen aan de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport. Afhankelijk van de reacties zal de Inspectie eind 2010 haar verdere koers ten aanzien van de governance, kwaliteit en veiligheid uitstippelen. Bij de presentatie van het rapport lichtte inspecteur-generaal Gerrit van der Wal een tip van de sluier. “Het zal een kwestie van high trust, high penalty zijn”, aldus Van der Wal. “Dat betekent dat we instellingen een hoge mate van vertrouwen schenken, maar juist daarom stevig zullen ingrijpen als het mis gaat.”

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Alphen

27 november 2009

Volstrekt mee eens. En dat vraagt in de zorginstellingen een complete cultuuromslag van raad van toezicht, raad van bestuur tot alle medewerkers.

Anoniem

12 juli 2011

Het izg moet zijn taken beter uitvoeren,nu doen ze niet veel en bewaken absoluut niet de kwaliteit en veiligheid van zorg.Inspecteurs moeten veel meer doorvragen aan instellingen,maar ook onverwachts binnen komen vallen en administratie nakijken.In de gegevens die instellingen zelf aanleveren is de eerlijkheid vaak ver te zoeken.Er moet meer controle komen op het gedrag van zorgpersoneel en de ethiek en moraal van deze mensen.

Top