ACTUEEL

NZa wil machtspositie specialisten aanpakken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil markimperfecties in de medisch specialistische zorg aanpakken. Door de schaarste aan medisch specialisten hebben de dokters volgens de NZa een sterkere machtspositie dan de raden van bestuur. De NZa pleit daarom voor afschaffing dan wel aanpassing van de numerus fixus.

Beperkt aanbod

Een belangrijke voorwaarde voor marktwerking in de specialistische zorg ligt volgens de NZa in voldoende aanbod. In Nederland is daarentegen sprake van een beperkt aanbod van medisch specialisten.  Dit kan volgens de NZa nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

Machtspositie

Onvoldoende aanbod van zorg kan bijvoorbeeld leiden tot wachtlijsten en hoge werkdruk bij specialisten waardoor makkelijker fouten worden gemaakt. Een ander gevolg van schaarste is dat specialisten een sterkere machtspositie  hebben dan de raden van bestuur van ziekenhuizen. Besturen zijn daardoor vaak onvoldoende in staat om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. De schaarste stelt medisch specialisten juist in staat hoge salarissen te bedingen.  Ziekenhuizen stuiten daarbij nog eens op het probleem dat het na ontslag van een disfunctionerende specialist moeilijk is op korte termijn adequate vervanging te regelen.

Ondoorzichtig systeem

Naast de gevolgen van de schaarste, neemt de NZa ook het verdelingssysteem van opleidingsplaatsen als zodanig op de korrel. Volgens de marktmeest in de zorg is dit systeem ondoorzichtig, terwijl medisch specialisten zelf de verdeling bepalen. Kwaliteit van de opleiding speelt nauwelijks een rol bij de verdeling. Dat geldt ook voor doelmatigheid.

Numerus fixus

De NZa oppert een aantal mogelijkheden om de schaarste aan medisch specialisten tegen te gaan. De meest verreikende is afschaffing van de numerus fixus en het volledig vrijgeven van het aantal opleidingsplaatsen.  Een andere optie is het verruimen van het aantal opleidingsplaatsen, waarbij de NZa aan een percentage van vijf tot tien procent denkt. Ook wijst de NZa op het vrijspelen van specialistische capaciteit door substitutie. Het doorspelen van minder gecompliceerde werkzaamheden is volgens de NZa echter “geen panacee voor problemen die met schaarste samenhangen” .

Consultatie

De NZa-plannen hebben vooralsnog de status van een consultatie. De NZa roept veldpartijen op om voor 4 januari te reageren op de marktanalyse.  Aan de hand van deze reacties toetst de NZa haar opvattingen en beleidsvoornemens. Daarnaast stemt de NZa het advies af met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), die in opdracht van minister Klink in januari een advies geeft over de numerus fixus.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Alphen

27 november 2009

het lijkt me, dat we dan bij het begin moeten starten.

En dat is de instroom van studenten geneeskunde aan de div. universiteiten in dit land. Al meer dan 30 jaar is daar een instroom beperking cq numerus fixus van overheidswege ingesteld.

Na de opleidng tot arts volgt de specialisatie tot medisch specialist, ook daar is (via de geldkraan) jarenlang een beperking van het aantal opleidingsplaatsen aanwezig.

Daarbij dient bedacht te worden dat de opleiding tot arts al langer is dan een kabinetsperiode en die van medsich specialist ook. Manpower planning in de gezondheidszorg kan dus nog duidelijk verbeterd worden.

Top