Finance

Strenge registratie remt meldingen zorgfraude

Het aantal signalen van zorgfraude is fors afgenomen van 668 in 2014 naar 228 in 2015. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan een daling van het aantal signalen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat minder signalen van consumenten en zorgaanbieders voldeden aan de scherpere eisen om ingevoerd te worden in het systeem.

Dit blijkt uit de Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015 van de NZa.

Het aantal signalen voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is verhoudingsgewijs ook sterk gedaald. Dit kan verklaard worden door de transitie van AWBZ naar Wmo en Wlz, waardoor vermoedens van indicatiefraude voor een belangrijk deel op het gemeentelijk domein liggen. Signalen over de Wmo worden niet in het verzamelpunt zorgfraude geregistreerd.

Wat betreft sectoren, nam vooral het aantal signalen over fraude in de medisch-specialistische zorg en over de ggz/ psychologische zorg af. Wat de eerste sector betreft, daalde het aantal signalen van 224 in 2014 naar 64 in 2015. Over de ggz/ psychologische zorg kwamen in 2014 117 signalen binnen, terwijl het er vorig jaar nog maar 59 waren.

Het aantal signalen over spookfacturen (voor niet-geleverde zorg) nam fors af, van 132 in 2014 naar 76 vorig jaar. Nog groter is de daling van het aantal sinalen van upcoding van DBC's, waar sprake van is wanneer een zorgverlener een duurdere DBC in rekening brengt dan de geleverde zorg rechtvaardigt. Waren het er in 2014 nog 248, vorig jaar ging het slechts om 47 signalen.

Pgb

In de meeste sectoren was sprake van een lichte daling. Van de signalen hadden er in 2015 78 betrekking op het pgb, veelgebruikt in de langdurige zorg. Dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor 2014, toen er 90 signalen over het pgb binnenkwamen. In de gehandicaptenzorg nam het aantal signalen van zorgfraude juist licht toe: van 10 tot 13.

Patiënten of naasten zijn de grootste groep melders, al nam hun aandeel in het aantal signalen van klachten wel af. Waren het er in 2014 nog 435 (65 procent), vorig jaar gaven patiënten of hun naasten 204 signalen (48 procent) door. Het aandeel van zorgverzekeraars en zorgkantoren nam juist toe van 11 naar 15 procent. Ook klokkenluiders en zorgaanbieders gaven meer signalen van zorgfraude door aan de NZa, hun aandeel nam met enkele procenten toe.

De meerderheid van de signalen uit 2015, zo’n 36 procent, heeft betrekking op zorg die in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geleverd. Het aantal signalen met betrekking tot de Zvw nam wel af van 372 in 2014 tot 155 vorig jaar. Ruim 27 procent van de signalen heeft betrekking op de AWBZ danwel de Wlz. Ook hier was een afname: namelijk van 168 naar 118 signalen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marieke de vries

6 september 2016

Wet bescherming persoonsgegevens zorgt ervoor dat het moeilijker is om fraude te melden. Mensen staan je gewoonweg niet te woord.

Top