ACTUEEL

Nog steeds hoge drempels in de jeugdhulp

Nog steeds hoge drempels in de jeugdhulp

Jeugdigen en ouders die een beroep willen doen op de jeugdhulp moeten flinke hordes nemen. Ze krijgen onvoldoende informatie en worden onheus bejegend. De juiste hulp toegewezen krijgen blijkt vaak erg moeilijk. Dat is te lezen in de jaarrapportage van de Monitor Transitie Jeugd over 2016.

De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Er is met name gelet op de (onbedoelde) gevolgen van de decentralisatie van de jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten.

Aanvragen

Ouders en jeugdigen weten nog altijd niet de weg te vinden naar de juiste hulp. Tachtig procent van de respondenten die een enquête over informatievoorziening invulde, weet niet precies hoe zij hulp moet aanvragen. Ruim zeventig procent van de melders is niet geïnformeerd over de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ouders adviseren gemeenten om jeugdigen en ouders te informeren over het gehele traject van zorgaanvraag; van aanvraagformulier, onderzoek, doorlooptijden, beschikking, beëindigen hulp, evalueren tot nieuwe aanvraag. En over beschikbare hulp. Het helpt jeugdigen en ouders om te kiezen en om de regie te behouden.

Niet gehoord

Ruim de helft van de jeugdigen en ouders die gemeld hebben, geeft aan zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden.

Bovendien duurt het proces van toewijzen te lang en gaan gemeenten niet altijd zorgvuldig om met privacy: gemeenten vragen meer gegevens dan nodig is en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties uitgewisseld.

Niet de juiste hulp

In 2016 krijgt niet elk kind passende hulp en ondersteuning. Veel melders geven aan dat de keuze uit (zorg) aanbieders beperkt is en het organiseren van een passend aanbod hiermee erg ingewikkeld.

Ouders melden over : ontoereikend hulpaanbod, druk op Zorg in Natura, over te lage pgb’s, niet realistisch budgetten waardoor er niet voldoende en/of geen passende zorg kan worden ingekocht, en te lichte preventieve hulp, waar stevige inzet van specialistische zorg noodzakelijk is.

Financiën

Uit de uitvraag middels een online vragenlijst over maatwerk in september 2016, blijkt dat driekwart van de respondent en niet het gevoel heeft dat verschillende mogelijkheden tot hulp op een goede manier tegen elkaar afgewogen zijn. Uit de meldingen komt naar voren dat in de afweging met name financiën een grote rol spelen, in plaats van de behoeften van het kind en het gezin.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leo J van Oudheusden

9 januari 2017

het is ongelofelijk dat de jeugd nog steeds snelle adequate zorg krijgt om financiële redenen. Alle ambtenaren en wethouders die er over gaan, overtreden daarmee het kinderrechtenverdrag. De inspecties die met grote voortvarendheid een diepgaand onderzoek in te stellen. Verbazing dat het bureau Jeugdzorg in Brabant zich heeft omgedoopt tot jeugdbescherming Brabant; dit is in feite een beperking van de zorg. Hoe kan dat???
L J van Oudheusden, kinderarts

Leo J van Oudheusden

9 januari 2017

correctie het moet zijn steeds GEEN snelle adequate zorg.....

Top