ACTUEEL

Schippers vraagt meer daadkracht van toezichthouder

Schippers vraagt meer daadkracht van toezichthouder

Raden van toezicht maken in wisselende mate gebruik van hun bevoegdheden en zijn "soms wat aarzelend als een bestuurder blijvend onder de maat presteert". Dit schrijft minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief reageert Schippers op een motie van Mona Keijzer (CDA) en Sjoerd Potters (VVD) van 19 november. In de motie vragen de twee Kamerleden om de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod bij faillissement van stichtingen expliciet uit te breiden naar disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz. Het kabinet wordt in de motie verzocht om met het oog hierop een wetswijziging voor te bereiden. 

Volgens Schippers zijn er geen aanvullende maatregelen nodig aangezien het huidige civiel recht en strafrecht voldoende juridische mogelijkheden biedt om slecht bestuur aan te pakken. Schippers wijst er in haar brief op dat een civiel rechtelijk bestuursvoorbod de facto al tot de mogelijkheden behoort, naast een strafrechtelijk bestuursverbod.  

Kansen

Schippers onderstreept dat de eerste verantwoordelijkheid voor goed bestuur binnen de instelling ligt. "Van belang is wel dat iedereen ook van zijn rechten en bevoegdheden gebruik maakt wanneer dat nodig is. Met name voor raden van toezicht liggen hier nog kansen. Deze kansen liggen ten eerste aan de “zachte kant” zoals het positief kritisch volgen van het bestuur in al zijn aspecten en het aansporen tot accreditatie van hun bestuurders. In de tweede plaats zijn er ook kansen aan de “harde kant”, namelijk het ontslaan van een bestuurder die niet goed functioneert."

Cultuurverandering

Volgens Schippers vraagt het aarzelende optreden van toezichthouders om een cultuurverandering. "Dat is lastig te beïnvloeden vanuit de politiek, maar wel van belang om ook echte bestendige kwaliteitsverbetering te bereiken."

Illusie

Schippers staat sceptisch tegenover een verdere verscherping van het externe toezicht. "Het is een illusie te denken dat alleen met extern toezicht de kwaliteit verbetert. Om het gechargeerd te stellen: de IGZ kan immers niet in iedere bestuurskamer aanwezig zijn en dat moet ook niet ons doel zijn. Het doel is dat bestuurders en interne toezichthouders zelf hard aan de slag gaan om hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuur waar te maken."

Om het interne toezicht een impuls te geven wil Schippers het enquêterecht uitbreiden naar alle cliëntenraden ongeacht de rechtsvorm van de zorgaanbieder. Nu geldt dat recht alleen voor cliëntvertegenwoordigende organen van stichtingen of verenigingen.  

 

 

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

16 februari 2017

" ..... de IGZ kan immers niet in iedere bestuurskamer aanwezig zijn ...." Dat klopt, maar wanneer de IGZ door zowel OR en management 'erbij' wordt gehaald vanwege slecht bestuur en risico's voor de kwaliteit (ook na vele publicaties in de regionale bladen) doet de IGZ nog steeds niets. Behalve wanneer het mes op de keel wordt gezet.

Top