Finance

'Veranderingen kosten gehandicaptenzorg 400 miljoen'

'Veranderingen kosten gehandicaptenzorg 400 miljoen'

De gehandicaptensector als geheel heeft de omzet in 2015 zien dalen met 200 miljoen euro. Dit wijt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aan de decentralisatie die dat jaar van kracht werd. Ondanks de omzetdaling stelt VGN dat de sector er toch redelijk goed voorstaat.

Bij ongewijzigd beleid zou er volgens de brancheorganisatie alleen al op basis van indexatie een stijging zijn geweest van ongeveer 200 miljoen euro. De VGN concludeert dan ook dat de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd in het eerste jaar een nadelig effect hebben gehad van zo'n 400 miljoen euro.

Dat de sector er financieel toch redelijk goed voor staat, verklaart de VGN uit het feit dat veel instellingen in de afgelopen jaren bewust met innovatief beleid hebben voorgesorteerd en geanticipeerd op kortingen die zouden komen, maar die de overheid inmiddels heeft geschrapt.

Landelijke gemiddelde

Omdat de cijfers naar landelijk niveau zijn geaggregeerd, zeggen deze gegevens volgens de VGN niets over de financiële positie van individuele instellingen. Per instelling zal het beeld gunstiger of ongunstiger zijn. Een instelling kan aan de hand van de gegevens in de factsheet wel de eigen financiële positie spiegelen aan het landelijk gemiddelde, en eventueel vaststellen waarom er bijvoorbeeld sprake is van afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde.

Het eigen vermogen van de gehandicaptenzorgsector als geheel is gestegen van 2,7 miljard euro in 2014 naar 2,9 miljard euro in 2015. Als percentage van de omzet was het eigen vermogen in 2015 27 procent, tegen 25 procent in 2014.

Langlopende leningen

Wat volgens de VGN opvalt aan de cijfers is dat de boekwaarde van de materiële vaste activa slechts voor zo’n 50 procent is gefinancierd met langlopende leningen. Dit betekent dat de sector in staat blijkt om de andere helft met eigen vermogen te financieren. De gemiddelde dekking van de rente- en aflossingsverplichtingen bedraagt 2,4. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2014 maar nog steeds relatief hoog. Banken vragen over het algemeen een dekkingsgraad die ruim boven de 1 ligt.

Door het overheidsbeleid met betrekking tot ‘langer zorg aan huis leveren’ daalt de benodigde omvang van de huisvesting voor de lichte ZZP’s. De vraag is volgens de VGN in welke mate de huisvesting nog rendabel kan worden ingezet voor verhuur aan zelfstandig wonende cliënten of aan andere doelgroepen, of kan worden ingezet voor zwaardere ZZP’s.

Uitdagingen

"De sector lijkt in financieel opzicht redelijk goed voorgesorteerd op de uitdagingen die als gevolg van dit beleid voortvloeien uit de ontwikkelingen vanaf 2015", aldus de VGN. "Door de decentralisaties is een deel van de bekostiging van het vastgoed naar de gemeenten verschoven. Dit betreft met name huisvesting voor beschermd wonen, de jeugdzorg en de dagbesteding."

De sector investeerde als geheel minder in gebouwen en terreinen. Waar alle gehandicaptenzorginstellingen samen in 2014 415 miljoen euro in stenen staken, was dit in 2015 gedaald tot 348 miljoen euro. Als percentage van de omzet is het gedaald van 3,8 procent naar 3,2 procent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top