Finance

'Winsttaboe weerhoudt dokter van deelname in ziekenhuis'

'Winsttaboe weerhoudt dokter van deelname in ziekenhuis'

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Dat concludeert accountantsbureau EY in een advies in opdracht van demissionair minister Schippers.

EY adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst. Daarmee wordt het voor medisch specialisten aantrekkelijker om te participeren in het ziekenhuis en krijgt het door Schippers vurig gewenste participatiemodel een kans van slagen.

Machtsblok

Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf (MSB) een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Hoewel dit model voordelen kent, zoals het feit dat vrijgevestigd medisch specialisten als leden van een MSB meer ‘met één mond’ spreken, zijn er ook uitgesproken nadelen.
Ziekenhuisbestuurders zien zich vaak geconfronteerd met een sterk machtsblok. “Dit kan ervaren worden als een bedreiging voor de verantwoordelijkheden die aan ziekenhuisbestuurders zijn toegekend”, constateert EY. Ook kan dit machtsblok volgens EY ten koste gaan van de invloed van ziekenhuisbestuurders op de kwaliteit van zorg.
Bovendien leidt de aanwezigheid van twee zelfstandige medisch specialistische bedrijven, namelijk die van het ziekenhuis én de vrijgevestigd medisch specialisten, in verschillende ziekenhuizen tot complexe en deels dubbele overlegstructuren, aldus EY.

Tussenoplossing

Om redenen als deze ziet Schippers het samenwerkingsmodel nadrukkelijk als een tussenoplossing. Haar voorkeur gaat uit naar een model waarin ziekenhuizen en medisch-specialisten inhoudelijk, organisatorisch en zakelijk meer op één lijn zitten. Deelname in de eigendomsstructuur door medisch specialisten -zoals het participatiemodel beoogt- is wat Schippers betreft hierbij een belangrijk middel.   

Geen duidelijkheid 

In de rapportage zet EY de voornaamste obstakels voor succesvolle verspreiding van het participatiemodel op een rij. Hoewel EY zegt geen uitspraken te doen over de wenselijkheid van winstuitkering, wijst het accountantsbureau het verbod hierop als één van de belangrijkste belemmeringen aan voor de totstandkoming van het participatiemodel. Zolang medisch specialisten geen duidelijkheid hebben over hun investeringen, zullen ze niet bereid zijn risicodragend te participeren.   

Modernisering

Daarom is modernisering, vereenvoudiging en verduidelijking van het huidige winstuitkeringsregime in de WTZi noodzakelijk. Weliswaar mag er bij uitbesteding van zorg onder voorwaarden wel winst worden uitgekeerd, maar volgens EY zijn deze structuren “onnodig bezwarend en de voorwaarden en mogelijkheden onvoldoende kenbaar”. Het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg (VIMZ) kan uitkomst bieden, mits de voorwaarden niet te beperkend zijn.

Een tweede essentiële voorwaarde voor het welslagen van het participatiemodel  is volgens EY het wegnemen van fiscale ongelijkheid. Ziekenhuizen zijn nu veelal vrijgesteld van vennootschapsbelasting, BTW en overdrachtsbelasting. Bij winstuitkering vervalt deze vrijstelling. EY pleit in dit laatste geval voor een apart heffingsregime om het verschil in belastingheffing enigermate te overbruggen. Ook de Wet normering topinkomens (WNT) verdient volgens EY verduidelijking. Daarbij denkt EY aan de vraag in hoeverre een eventuele winstafhankelijke beloning onder de WNT valt. Hetzelfde geldt voor bestuurlijke nevenactiviteiten van medisch specialisten.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Kapitein

20 april 2017

Een voorbeeld van de werking van het Medisch Industrieel Complex. In alles is de patiënt niet in beeld, maar gaat het om het aantrekkelijk houden van werk voor de medisch specialisten. 'Hoe heeft het zover kunnen komen?' Het blijft verbijsterend om te zien dat ethiek niet eens een rol speelt in deze discussie. Ik ben er in de afgelopen jaren achter gekomen hoe dit zover heeft kunnen komen en wat we met elkaar (patiënten, artsen, wetenschappers, industriëlen, overheid en zorgverzekeraars, de betrokkenen bij het Medisch Industrieel Complex) hebben laten gebeuren. De gezondheidszorg is vervreemd van haar essentie: de patiënt en spreekt in enkele gevallen over de patiënt, maar betrekt deze er niet bij en laat haar al helemaal niets beslissen. Dat laatste zou ook heel gevaarlijk zijn voor het Complex, want dan gaan de belangen in de zorg schuiven en bij een omzet van ongeveer 100 miljard moet je daar niet aan denken. De werking van het Medisch Industrieel Complex zie je ook krachtig in de opmerkingen van EY; ze gaan helemaal mee in deze ontwikkelingen en hebben ook geen besef dat het in de gezondheidszorg om patiënten gaat. Ik neem ze dat kwalijk, want het gaat om intelligente mensen. Hoewel, Hannah Arendt zei het al: 'Het onvermogen tot denken is geen domheid. Je treft het aan bij zeer intelligente mensen.'

Herman Idzerda

20 april 2017

Als je terug gaat naar de essentie is het de dokter die de patiënt helpt. En daarnaast investeringen die gevraagd worden.

De ziekenhuizen willen graag dat de dokters meehelpen de zorg te sturen. De dokters willen dat ook graag want zij willen graag goed voor hun patiënten zorgen.

Als ergens investeringen moeten worden gedaan moet daar ook een bepaald rendement worden behaald - waarom zou je dokters andere voorwaarden geven dan een bank, een verzekeringsmaatschappij of een leverancier van medische apparatuur die mee wil financieren?

Tegelijk willen dokters zelfs van hun zelf verdiende geld investeren in het ziekenhuis waar zij zelf hun zorg leveren. Niet om daar veel extra mee te verdienen (dat gaat eenvoudigweg niet, kijk maar naar de cijfers van het gemiddelde ziekenhuis) maar wel om die zorg verder te verbeteren.

Als je dan de mogelijkheid ooit nog iets terug te zien van een persoonlijke financiële investering dan ook nog eens blokkeert, wordt het wel heel lastig om verder te komen. De conclusie van EY is dan ook geheel terecht.

Hans Dijkstra

20 april 2017

Het 'frame' waarbinnen het rapport valt is de (door de minister) gewenste doorontwikkeling naar het participatiemodel. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar het is wel helder weergegeven.

Twee andere opmerkingen. In paragraaf 4.3.5 staat enigszins neutraal als bevinding de beperkte ondernemerszin van de medisch specialisten. Dat lijkt een niet onbelangrijke randvoorwaarde, en wellicht is wat meer onderzoek naar die ondernemerszin wel van belang voordat de voorkeursroute van Schippers dan verder vorm zou worden gegeven.
Een tweede opmerking is dat er nu via de MSB's toch ook wel een winstuitkering kan plaatsvinden die ook nog op en top Rijnlands is? Als het MSB een goede prijs in rekening brengt voor haar werk, dan bouw je in het MSB vermogen op, en bij vertrek (in de regel na een langjarige verbinding van specialist en ziekenhuis) krijgt de medisch specialist de waardesprong over al die jaren (opgepot in het MSB) voor haar of zijn deel mee.

Top