Finance

Inkomsten ziekenhuizen stijgen harder dan bedrijfslasten

Inkomsten ziekenhuizen stijgen harder dan bedrijfslasten

De gezamenlijke omzet van ziekenhuizen is in de afgelopen vijf jaar met bijna 16 procent gestegen naar 24,6 miljard euro. Verpleeg- en verzorgingshuizen zagen hun inkomsten in die periode dalen tot 16,5 miljard, ondanks de toegenomen vraag naar zorg.

Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen over de periode 2011-2015 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.

De omzet van zorgorganisaties in de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg bleef nagenoeg gelijk. Beide sectoren realiseerden de afgelopen jaren een omzet van rond de 8 miljard euro.

Dure geneesmiddelen

Ziekenhuizen zagen de afgelopen jaren niet alleen hun inkomsten, maar ook hun kosten stijgen; de bedrijfslasten van de sector namen met 14,3 procent toe. Een verklaring hiervoor zoekt Intrakoop in het gebruik en de toename van dure geneesmiddelen en technologische ontwikkelingen. In de drie andere deelsectoren bleven de bedrijfslasten nagenoeg gelijk.

Wat betreft winstgevendheid is de ziekenhuissector volgens Intrakoop het meest stabiel: gemiddeld 2 procent in de periode tussen 2011 en 2015. Bij de verzorgingshuizen en thuiszorg vertoont de winst een dalende trend. De winstgevendheid van de organisaties in de gehandicaptensector schommelde de afgelopen jaren het meest.

Verschillen

In de geestelijke gezondheidszorg zijn de verschillen in winstgevendheid tussen individuele organisaties het grootst. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: "De vijftig procent grootste organisaties met vooral cliënten met meervoudige psychische aandoeningen zien hun winstgevendheid de afgelopen jaren dalen naar een niveau van op of net boven de 1 procent. De kleinere ggz-organisaties die vaak actief zijn op een beperkt aantal focusgebieden zien daarentegen hun winstgevendheid juist sterk stijgen van 5 procent in 2011 naar 8 procent in 2015."

Liquiditeit

Intrakoop stelt tot slot vast dat de liquiditeit in alle deelsectoren minimaal is gestegen. De ggz-sector stond er volgens de inkoopcoöperatie in 2015 het beste voor met een ratio van 1,5. De overige deelsectoren kwamen net boven de norm van 1,0 uit.

Het weerstandsvermogen van de zorg steeg de afgelopen jaren wel flink, met name van de gehandicaptenzorg en vvt-instellingen. Het aanhouden van eigen vermogen dient niet alleen als buffer in een periode van transitie, maar ook om te voorzien in financieringsbehoeften in een tijd waarin banken terughoudender zijn geworden, aldus Intrakoop.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

3 mei 2017

Dus de afgesproken volumegroei van max 1,6 % in de curatieve ziekenhuiszorg heeft een stijging van de omzet gegeven van 16 % ..... snapt u het nog heren en enkele dames van de Raden van Bestuur ????

Bart van Holsteijn

3 mei 2017

"Een verklaring hiervoor zoekt Intrakoop in het gebruik en de toename van dure geneesmiddelen [...] " . Deze observatie gaat volgens mij voorbij aan de door de overheid ingezette overheveling van dure geneesmiddelen uit het GVS naar de medisch-specialistische zorg. Kortom zonder een hoger gebruik toch hogere kosten én baten (want add-on).

Top