Finance

Ggz mag afgeslankt zelfonderzoek doen naar declaraties

De ggz-aanbieders gaan opnieuw zelf aan de slag om de rechtmatigheid van hun declaraties aan te tonen. De zorgverzekeraars hebben met de zorgaanbieders afgesproken welke controlepunten van belang zijn bij dit zelfonderzoek over 2015. Het aantal controlepunten is in vergelijking met 2013 en 2014 gehalveerd.

Door de vele wijzigingen in de regelgeving en bekostiging hebben ggz-aanbieders de afgelopen jaren grote moeite gehad met het opstellen van hun jaarverantwoording. De problemen liepen zo hoog op dat de aanbieders herhaaldelijk uitstel kregen voor het deponeren van hun jaarrekening. Niettemin konden accountants even zo vaak geen goedkeurende verklaring af te geven.

Grip

Met het zelfonderzoek moeten de ggz-aanbieders meer grip krijgen op hun verantwoording. De methode gaf in de jaren 2013 en 2014 niettemin aanleiding tot forse kritiek onder aanbieders. In veel gevallen bracht het zelfonderzoek nieuwe onduidelijkheden naar voren, die de pogingen tot een sluitende controlecirkel alleen maar verder bemoeilijkten.

Volgens GGZ Nederland zijn de lessen van deze twee jaren meegenomen in de opzet van het Zelfonderzoek 2015. Zo is het aantal controlepunten met de helft verminderd. Ook is de formulering van diverse controlepunten verduidelijkt en wordt het rapportageformat verbeterd. Bovendien is het accountantsprotocol vereenvoudigd.

Wel is het voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het zelfonderzoek van essentieel belang dat tijdig contact en tijdige afstemming plaatsvindt tussen ggz-aanbieder, accountant en reviewende zorgverzekeraar, waarschuwt GGZ Nederland.

Horizontaal toezicht

Op de lange termijn moet het zelfonderzoek plaats maken voor een vorm van horizontaal toezicht. Zorgverzekeraars en veld hebben hierover onlangs concrete afspraken gemaakt. Dit moet er toe leiden dat ggz-aanbieders en ziekenhuizen steeds minder te maken krijgen met controles achteraf, met alle bijhorende onzekerheden, en steeds meer controles zullen uitvoeren in het primaire proces waar over ze zichzelf verantwoorden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top