ACTUEEL

‘Risicoprikkel voor zorgverzekeraar is schijnoplossing’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) keert zich tegen het voornemen van minister Klink om zorgverzekeraars meer risico te laten lopen bij de uitvoering van de zorgverzekering. Klink verwacht dat zorgverzekeraars hierdoor scherper gaan inkopen. In zijn nieuwjaarstoespraak noemde voorzitter Hans Wiegel het verhogen van de risicodragendheid ‘een schijnoplossing’, die de premiebetaler op kosten jaagt.

Risico-opslag

In het huidige stelsel worden risico’s voor een aanzienlijk via nacalculatie door de zorgverzekeraars onderling verevend. Volgens critici vervalt daarmee een belangrijke prikkel om doelmatig in te kopen. Wiegel ziet evenwel niets in het voornemen om de nacalculatie af te bouwen. “Het afschaffen van de nacalculatie en het introduceren van meer risico zonder een gelijk speelveld, leidt niet tot betere prikkels, maar wel tot mogelijke risico-opslagen op solvabiliteit en premie”, aldus Wiegel in zijn nieuwjaarstoespraak.

Informatievoorziening

In zijn speech maakte Wiegel zich eens te meer sterk voor betere informatievoorziening van de zijde van de zorgaanbieders. “Voor een effectieve werking van de zorginkoopmarkt moeten zorgverzekeraars en consumenten zorgaanbieders kunnen afrekenen op hun prestaties”, aldus Wiegel. “Naast een volwaardig systeem van prestatiebekostiging is daarvoor betrouwbare en tijdige kwaliteitsinformatie essentieel. Wij vinden dat wij op dat punt al te lang wachten. Onze boodschap aan de minister is helder: zorg dat de benodigde informatie dit jaar in het publieke domein beschikbaar komt.” Indien nodig willen de zorgverzekeraars wat Wiegel betreft zelf een bijdrage leveren in de vorm van een basisset van prestatieindicatoren.

Verantwoord

Wiegel had tijdens zijn nieuwjaarsrede ook nog een pluim voor minister Klink. “Tegen de politieke stroom in, gaat hij op een verantwoorde manier door met de invoering van de prestatiebekostiging in de ziekenhuizen”, aldus Wiegel. “Daarvoor krijgt hij onze steun en medewerking.” ZN steunt daarnaast het voornemen om de AWBZ vanaf 2012 door de verzekeraars te laten uitvoeren. Staatssecretaris Bussemaker neemt op 1 april een besluit over de toekomstige uitvoering.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

12 januari 2010

ik ben het zelden met de heer Wiegel eens, maar hier heeft hij wel een punt. deze vorm van risicoprikkel zal contraproductief werken.

de eigenlijke fout zit echter in het systeemdenken, dat hem ook voor de uitvoering van de AWBZ door de verzekeraars doet kiezen. de gedachte is dat de verzekeraars door centraal zorg in te kopen financieel gunstiger voorwaarden bij de zorgaanbieders kunnen bedingen. daardoor staat echter niet langer de kwaliteit van de zorg zoals die door de zorgcliënt (of patiënt) ervaren wordt centraal. sterker nog, om het financiële gewin voor de verzekeraars wordt de cliënt als het ware gedwongen een andere kwaliteit zorg af te nemen dan hij uit eigen vrije keuze wellicht zou doen. zijn keuzevrijheid (of het nu gaat om de behandelende artsen, zorgaanbieder of medicatie) is ondergeschikt aan de financiële afwegingen van zijn verzekeraar (en dat leidt met name bij medicatie maar al te vaak tot conflicten).

ik hoop dat de regering bij de beslissing over de AWBZ wel de keuzevrijheid centraal stelt en de zorgvrager in de gelegenheid stelt zelf zijn zorgaanbieders te contracteren. dan is misschien meteen het maffe aanbestedingscircus van de baan, want de opdracht van een individuele zorgvrager zal maar zeer zelden het financiële niveau halen dat (Europese) aanbesteding verplicht maakt.

Top