ACTUEEL

Wmo-gat bedreigt zelfstandigheid kwetsbare groepen

Zes van de tien mensen die in 2009 met de nieuwe indicatiestelling in de AWBZ te maken heeft gehad, krijgen minder of geen zorg meer. In totaal gaat het om zo'n 200 duizend mensen. Van deze groep raakt ruim veertig procent in de problemen. Twee op tien mensen denkt zelfs dat een zelfstandig bestaan niet langer mogelijk is. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van patiënten- en cliëntenorganisaties.

Onzekerheid

In het onderzoek komen vier specifieke groepen cliënten naar voren die in het bijzonder getroffen zijn door de verscherpte indicatie. De eerste groep bestaat uit gezinnen met een gehandicapt kind dan wel een kind met psychische problemen. Door het wegvallen van AWBZ-zorg is er minder ruimte om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit leidt tot meer belasting van het gezin en onzekerheid over noodzakelijke ondersteuning op school.

Zelfstandig wonen

Ook volwassenen met een chronische ziekte of handicap raken volgens de patiënten- en cliëntenorganisaties in de knel. Als grootste knelpunten noemen zij: onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving, eenzaamheid en verlies van een zelfstandige leefwijze. Van deze groep betwijfelt 30 procent of zelfstandig wonen nog mogelijk is.

‘Buitengewoon moeilijk’

Van de groep volwassenen met psychiatrische problemen krijgt de helft minder of geen begeleiding uit de AWBZ. Driekwart van hen ervaart daardoor hun levensomstandigheden als buitengewoon moeilijk. Van de ouderen met een langdurige hulpbehoefte kreeg veertig procent vorig jaar te maken met minder AWBZ-zorg of tot het wegvallen van dagactiviteiten via de AWBZ, met name voor ouderen met beginnende dementie.

Wmo-gat

Volgens de betrokken patiënten- en consumentenorganisaties toont het onderzoek aan dat er een gat is ontstaan tussen de AWBZ en de Wmo. Het AWBZ-aanbod is het afgelopen jaar verschraalt, terwijl alternatieven via de Wmo nog onvoldoende zijn ontwikkeld. De patiënten- en cliëntenorganisaties willen daarom dat staatssecretaris Bussemaker de gemeentes tot spoed maant bij de ontwikkeling van de Wmo. Ook zou Bussemaker haar eigen beleid moeten heroverwegen. De grotendeels uit de AWBZ wegbezuinigde functie van begeleiding is volgens patiënten en cliënten geen luxe, maar een onmisbare bouwsteen voor het leefbaar omgaan met beperkingen.

Onderzoek

Aan de Cliëntenmonitor AWBZ  namen 4300 mensen deel. De monitor is een gezamenlijk initiatief van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC Zeggenschap in zorg, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de vereniging van budgethouders Per Saldo  en ouderplatform VG. Voor het onderzoek is samengewerkt met de vereniging van mantelzorgers Mezzo, Zorgbelang Nederland en de regionale zorgbelangenorganisaties.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Daal

7 april 2010

Geachte heer/mevrouw,De Stichting New Creation, toegelaten als lid van AWBZ, zoekt ten behoeve van begeleiding van en ondersteuning aan kwetsbare groepen in Rotterdam en omstreken een groepswoning . De stichting biedt een beschermde woonvorm aan cliënten waarvan een intake door een psycholoog heeft aangetoond dat zij bereid zijn hun leven opnieuw in te richten op het gebied van wonen, sociale omgeving, scholing en dagbesteding.

De werkwijze van New Creation biedt de begeleiding de mogelijkheid om ,betrokken en actief, cliënten te ondersteunen vanuit de methodische doelstelling: “wonen, leren, werken”.Er is sprake van een woonfunctie op basis van een individueel hulpverleningscontract waarbij de cliënt zich verbindt aan de opvangvoorziening en de hulpverlening. De begeleidingactiviteiten zijn vastgelegd in een trajectplan en zijn gericht op het aanleren van praktische vaardigheden, sociale activering, regulier wonen en het vinden van werk/dagbesteding.Elke cliënt heeft een eigen zit-slaapkamer en een eigen voordeursleutel en privacy wordt door begeleiders gerespecteerd. In de groeps¬woonvormen zijn er huisre¬gels, die verschillend van aard zijn en betrekking hebben op o.a. bezoek, overlast, drank- en druggebruik, waar strikt de hand aan gehouden wordt. In de beschermende woonvorm is bij voorkeur een werk- en /verblijfruimte alsmede sanitair voor de begeleiding opgenomen.

Beschermende woonvorm

Gewenst is een groepswoning voor 6 tot maximaal 12 cliënten. De groepswoning bevat een gemeenschappelijke (recreatie)ruimte/woonkamer (circa 20m²) , een gemeenschappelijke woonkeuken, één algemene douchegelegenheid per 5 a 6 cliënten of eventueel een eigen douche. De woning dient voorzien te zijn van zit/slaapkamers van minimaal 16 m² (eventueel met wastafel), CV met thermostaatkranen en eventueel rookmelders (230V) op iedere zit/slaapkamer. Aangezien het 24-uurs begeleiding betreft dient er een kantoorruimte met slaapgelegenheid voor de begeleider in de woning aanwezig te zijn. De ruimtes binnen de woning kunnen uiteraard aangepast worden.

Mocht u de beschikking hebben over panden die aan bovenstaande criteria voldoen, verzoeken wij u zo spoedig als mogelijk contact met ons op te nemen.Met vriendelijke groeten,dhr. H.A. Daal

Bestuurder Stichting New Creation

Louis Pregerkade 344

3071 AZ Rotterdam

hdaal@hotmail.com

tel: 0639608035

010-4850242

ShortAlexandra19

24 juli 2011

All people deserve wealthy life time and <a href=\"http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans\">business loans</a> or just short term loan will make it better. Because freedom is grounded on money.

Top