Finance

VWS scherpt wanbetalersregeling zorgverzekeraars aan

VWS scherpt wanbetalersregeling zorgverzekeraars aan

Zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren succesvol geweest in het terugdringen van het aantal wanbetalers van de zorgpremie. De regeling die gebruikt wordt om zorgverzekeraars voor hun inspanning te belonen kan echter nog beter. Het ministerie van VWS werkt samen met de NZa en het CAK aan scherper regels. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft de Kamer naar aanleiding van de VWS-verzekerdenmonitor 2017. Deze geeft de stand van zaken rondom wanbetalers, onverzekerde verzekeringsplichtigen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden.

Het aantal wanbetalers is gedaald van 325.810 eind 2014 naar 257.767 op 1 november 2017. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat zorgverzekeraars op grote schaal betalingsregelingen hebben afgesproken waardoor de bestuursrechtelijke premie direct kan worden opgeschort. De betalingsregeling is de afgelopen twee jaar het meest effectieve middel gebleken om het aantal wanbetalers terug te dringen. 

Een kanttekening die de minister maakt is dat het succes van betalingsregelingen beperkt is bij langdurige wanbetalers met veelal problematische schulden. In 2016 schreef Bruins voorganger op het ministerie dat de oplossing voor langdurige betalingsproblemen gezocht moet worden in bredere gemeentelijke (schuld)hulpverlening. VWS werkt ook samen met onder anderen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de aanpak van schuldenproblematiek.

Zorgverzekeraars

Het ministerie spreekt waardering uit voor de inspanningen die zorgverzekeraars leveren om betalingsachterstanden aan te pakken. De regeling de verzekeraars beloont voor deze inspanning kan echter nog wel beter.

Zorgverzekeraars krijgen voor het verzekerd houden van wanbetalers en het leveren van incasso-inspanningen een vergoeding, de zogeheten wanbetalersbijdrage. De inspanning die zorgverzekeraars hiervoor moeten leveren is sinds januari 2017 ingevuld, maar de huidige inrichting van de regeling is – ook volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - niet optimaal.

Daarom is voor 2018 al een bepaling toegevoegd waardoor een lage en een hoge vergoeding wordt gegeven, al naar gelang de inspanning van de zorgverzekeraar. In overleg met de NZa en uitvoeringsorgaan CAK wordt verder gewerkt aan een nieuw model voor de wanbetalersbijdrage.

"Uitgangspunt van dit model is dat zorgverzekeraars voldoen aan een aantal verplichtingen en transparant rapporteren over het navolgen ervan", schrijft minister Bruins. "In overleg met het CAK, zorgverzekeraars en de NZa worden deze verplichtingen nader uitgewerkt."

De minister streeft ernaar een wijziging van betreffende wetsartikel voor de zomer van 2018 aan de Kamer voor te leggen. Daarnaast werkt de minister ook aan een voorstel om de opsporing van onverzekerden te verbeteren en komt er een voorstel om de zorgverzekering voor Caribisch Nederland te regelen.

---

Dit artikel is aangepast. Een eerder versie stelde dat zorgverzekeraars meer moeten doen aan wanbetalers. Dat was volgens het ministerie nadrukkelijk niet de bedoeling van de brief van de minister.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top