ACTUEEL

Partijen leveren kwaliteitskader wijkverpleging aan

ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het kwaliteitskader wijkverpleging aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Met dit kwaliteitskader spannen de partijen zich gezamenlijk in om wijkverpleging verder te ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt wordt wat de cliënt zelf kan en wil.

Het doel van het kwaliteitskader is om de kwaliteit van zorg te vergroten. "Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook een toenemend beroep doen op de zelfraadzaamheid van mensen en hun naasten", aldus de betrokken organisaties in een gezamenlijke persverklaring. Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en bevat afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk.

De komende maanden wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het cliëntmeetinstrument en kwaliteitsinformatie uit het kwaliteitskader. Het is de bedoeling hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak wordt aangeleverd bij het Zorginstituut op 1 juli aanstaande. De betrokkenen maakten in 2017 bekend werk te willen maken van het verbeteren van de transparantie over kwaliteit en het leveren van goede zorg en ondersteuning, door een kwaliteitskader op te stellen.

Complexer

De aanleiding voor het kwaliteitskader is de voortschrijdende vergrijzing in Nederland. Het aantal 80-plussers gaat stijgen van 700 duizend nu naar 1,25 miljoen in 2030. Het merendeel van deze ouderen blijft langer zelfstandig thuis wonen, en daarmee neemt het aantal thuiswonende ouderen dat gebruik maakt van wijkverpleging toe. De zorg die deze mensen nodig hebben, wordt steeds complexer.

Deze ontwikkelingen vragen om een sterke wijkverpleging, die de kwaliteit van thuis wonen moet verbeteren, ongeacht ziekte, behandeling of beperking. Naast intensieve zorg in eigen huis gaat het in toenemende mate ook om inzet op preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid, en op de verbinding met andere vormen van hulp aan cliënten. Hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, betrokken bij het opstellen van het kwaliteitskader wijkverpleging: "Dit is een ambitieuze ontwikkeling waarin vanuit een brede blik op gezondheid de wijkverpleging, via preventie en zorg, een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen"

Ook de uitkomsten van zorg worden belangrijk, omdat daarmee bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dit draagt bij aan zinnige zorg en helpt om de totale zorgkosten beheersbaar te houden. Het kwaliteitskader wijkverpleging loopt vooruit op een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat in 2020 klaar moet zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top