ACTUEEL

'Delen interne auditresultaten met inspectie verlaagt toezichtlast'

Het structureel delen van interne auditinformatie van ziekenhuizen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan bijdragen aan het verminderen van de toezichtlast van ziekenhuizen. Ziekenhuizen en de inspectie zien niets in het delen van het volledige auditrapport, maar voor het op hoofdlijnen delen van de uitkomsten uit interne audits bestaat draagvlak, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Uit interviews met onder meer bestuurders, afdelingshoofden en toezichthouders blijkt dat afstemming tussen interne toetsing en extern toezicht momenteel ontbreekt, terwijl afstemming er volgens de geïnterviewden juist voor kan zorgen dat de toezichtlast vermindert. De interne audits bieden onder meer inzicht in kwaliteitsverbeteringen, sturing op kwaliteit en veiligheid door ziekenhuisbestuurders, en de verbetercultuur binnen teams van zorgverleners. Externe toezichthouders kunnen aan de hand van die informatie zien of ziekenhuizen 'lerende organisaties' zijn. Door de audituitkomsten te gebruiken kunnen zij meer op afstand toezicht houden, waardoor de toezichtlasten waarschijnlijk minder worden, concluderen de onderzoekers.

Afstemming

Met name afdelingshoofden en -managers in ziekenhuizen geven aan grote behoefte te hebben aan afstemming tussen interne toetsing en extern toezicht. Zij besteden relatief veel tijd aan het voorbereiden en uitvoeren van audits, omdat zij te maken hebben met kwaliteitstoetsing door het eigen ziekenhuis, de IGJ en accrediterende instanties. Zij vragen zich af in hoeverre dit nog effectief is voor de kwaliteitsverbetering en waarom informatie tussen de uitvragende instanties niet wordt gedeeld.

Wel zien de geïnterviewden risico’s van het delen van interne auditinformatie. Zo vrezen afdelingshoofden, bestuurders en een afdelingsmanager dat medewerkers voorzichtiger worden met het delen van informatie over de kwaliteit en veiligheid van zorg wanneer zij weten dat de resultaten gedeeld worden met de IGJ. Ook bestaat de mogelijkheid dat informatie van de IGJ over het ziekenhuis via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaar wordt, en daarmee ook de gedeelde interne auditresultaten. Verder bestaat de vrees voor verkeerde conclusies van de IGJ als zij niet bij het auditproces betrokken is. Bestuurders, interne toezichthouders en inspecteurs zien het risico dat door het delen van interne auditresultaten de inspectie op de stoel van de bestuurder gaat zitten.

Randvoorwaarden

Het delen het volledige auditrapport is volgens de betrokkenen dan ook niet wenselijk. Voor het op hoofdlijnen delen van interne auditresultaten bestaat wel draagvlak, maar daaraan worden wel voorwaarden gesteld. Zo moet het gaan om betrouwbare en risicogerichte informatie over kwaliteit en veiligheid, verzameld door deskundige, getrainde auditoren. De informatie moet bovendien zorgvuldig gebruikt worden door de inspectie, om openheid onder geauditeerde zorgverleners te behouden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top