ACTUEEL

NMa uit bezwaar tegen Vlietland Coöperatie

De NMa heeft bezwaar tegen het samengaan van Coöperatie Vlietland waar DSW Zorgverzekeraar in zit, met de Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen. De fusie zou de concurrentie kunnen belemmeren. Dat is de conclusie die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een eerste onderzoek trekt. Het is voor het eerst dat de NMa een oordeel uitspreekt over een verticale concentratie tussen een zorgverzekeraar en een ziekenhuis.

Diepgaand vervolgonderzoek NMa

De NMa ziet met name problemen op de markten voor ziekenhuiszorg, de markt voor verpleeghuiszorg en de markt voor zorgverzekeringen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De NMa wil diepgaander onderzoek doen naar de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de betrokken patiënten en verzekerden. 

Huisartsen en regionale marktpositie ziekenhuis

De zorgen van de NMa concentreren zich op de deelname van de huisartsen aan de coöperatie en de gevolgen die dat kan hebben voor de positie van het Vlietland Ziekenhuis en DSW. Huisartsen zouden door hun deelname aan de coöperatie een prikkel kunnen ervaren patiënten te verwijzen naar het Vlietland Ziekenhuis en daardoor de regionale marktpositie van het ziekenhuis kunnen versterken.
Indien het Vlietlandziekenhuis daarnaast uitsluitend een overeenkomst zou aangaan met DSW en niet met andere verzekeraars, dan is de kans aanwezig dat patiënten en verzekerden in dat gebied te afhankelijk worden van DSW. DSW zou hierdoor in deze regio minder concurrentiedruk van andere verzekeraars kunnen ervaren en haar premie voor haar verzekerden kunnen verhogen. Of dit mechanisme optreedt hangt echter af van een aantal factoren: de kracht van de veronderstelde prikkel voor huisartsen om naar het Vlietland Ziekenhuis te verwijzen, de mate waarin cliënten zich laten sturen, en het aantal verzekerden dat zou overstappen naar DSW wanneer zij als enige verzekeraar een contract zou hebben met het Vlietlandziekenhuis. Deze aspecten zal de NMa nader onderzoeken.

Zorgverzekeraar DSW is lid van de Coöperatie Vlietland en heeft zeggenschap via vetorecht. Een groot deel van de verzekerden van DSW woont in de betrokken regio. De overige deelnemers aan de coöperatie zijn de huisartsencoöperatie Zorggroep Eerste Lijn, drie AWBZ-instellingen, de medisch specialisten en het personeel van het Vlietland Ziekenhuis.

Verpleeghuiszorg

Stichting Argos Zorggroep, de Frankelandgroep en de Zorgcombinatie Nieuwe Maas, de AWBZ-instellingen die deelnemen aan Coöperatie Vlietland, zijn in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis de enige spelers op het gebied van verpleeghuiszorg. De NZa stelt dat een mogelijke exclusieve verwijzing van patiënten vanuit het Vlietland Ziekenhuis naar deze instellingen er voor kan zorgen dat aanbieders die actief willen worden in deze regio hiervan afzien, omdat zij verwachten onvoldoende toegang te krijgen tot klanten. Ook over dit zorgpunt zal de NMa een definitief oordeel vormen op basis van nader onderzoek.

Samenwerking binnen de coöperatie

Volgens de conceptstatuten van de coöperatie Vlietland beogen de diverse coöperatiedeelnemers en het ziekenhuis op een aantal zorginhoudelijke terreinen samen te werken. De vraag of deze onderlinge samenwerking is toegestaan onder de Mededingingswet, vormt volgens de NZa geen onderdeel van de fusietoets. Het is aan iedere deelnemer zelf om te bepalen of een samenwerkingsverband aan de eisen van de Mededingingswet voldoet.

Zienswijze NZa

De NMa heeft bij haar onderzoek de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geraadpleegd. De NZa onderschrijft in haar zienswijze de conclusies van de NMa. Ook de NZa sluit niet uit dat de voorgenomen concentratie nadelige gevolgen kan hebben voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg, de verpleeghuiszorg en de zorgverzekeringsmarkt.

Vervolgprocedure MNa

Indien de instellingen een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen dertien weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.
Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat de NMa hiernaar gekeken heeft. De NMa zegt haar besluit zo spoedig mogelijk te publiceren op de website van de NMa.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

22 februari 2010

Marktwerking in de zorg heet dat! En so what?! Het mooie, nieuwe Vlietland Ziekenhuis is hiermee wel gered...

Anonym

22 februari 2010

Marktwerking? Daar heeft dit nou juist niets mee van doen. Wanneer de zorg zich op deze manier gaat organiseren ligt concurrentievervalsing op de loer, als het al niet direct een feit is.So what? Ik zou eerder zeggen: what's next? DSW en Vlietland die samengaan met een farmaceut? Onbestaanbaar, maar dat dacht ik van deze combinatie ook.

Top