Finance

'Gros gemeenten betaalt toch reële Wmo-tarieven’

'Gros gemeenten betaalt toch reële Wmo-tarieven’

Gemeenten betalen in grote meerderheid reële tarieven voor huishoudelijke hulp en ondersteuning. Dat constateert minister De Jonge op basis van onderzoek van de regiegroep ‘monitoring reële prijs’. De eerdere constatering van branchevereniging BTN dat de helft van gemeenten te weinig betaalt strookt volgens de minister niet met de bevindingen van de regiegroep.

De regiegroep heeft tot op heden in totaal 13 signalen onderzocht over mogelijk te lage tarieven laat De Jonge weten in een brief aan de Tweede Kamer. Deze signalen hadden betrekking op 27 gemeenten. Uit de onderzoeksbevindingen komt volgens De Jonge “een genuanceerd beeld naar voren”. Een aantal van de meldingen bleek bij nader inzien niet te kloppen, in de zin dat de betreffende gemeenten wel degelijk voldeden aan de spelregels voor reële prijzen. In een aantal andere gevallen bleken gemeenten de tarieven onvoldoende onderbouwd te hebben. Naar aanleiding hiervan heeft De Jonge de betrokken gemeenten en aanbieders verzocht om in nader overleg te bepalen hoe alsnog goed invulling te geven aan het Besluit reële prijs.

Schraal

Dit Besluit reële prijs werd een jaar geleden van kracht als Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met als doel gemeenten te verplichten om reële en kostprijs-dekkende tarieven te hanteren voor hulp bij het huishouden. Over het effect van deze maatregel zijn de meningen verdeeld. Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) constateerde in juni dat de gemeenten in meerderheid schrale tarieven hanteren. Maar 56 van de bijna 400 gemeenten hanteren tarieven waar thuiszorgorganisaties iets aan overhouden, de helft zou te weinig betalen. “De stelling van BTN strookt niet met het beeld dat ik heb op basis van de onderzoeksbevindingen van de regiegroep monitoring reële prijs”, reageert De Jonge nu in de Kamerbrief.

Evaluatie

De betreffende regiegroep, waarin naast Actiz, FNV, CNV, VNG en het Netwerk van Directeuren Sociaal Domein (NDSD) ook BTN zitting heeft, is in het leven geroepen om te onderzoeken of het Besluit reële prijs door gemeenten en aanbieders correct wordt toegepast. De werkzaamheden zouden aanvankelijk per 1 april 2018 worden beëindigd. Maar op voorspraak van de sociale partners blijft de regiegroep tot zeker 1 januari 2019 actief. Daarnaast is recent het in Besluit reële prijs opgenomen evaluatieonderzoek van start gegaan. In dit onderzoek wordt over meerdere jaren bekeken hoe gemeenten en aanbieders invulling geven aan het Besluit reële prijs. De eerste tussentijdse resultaten moeten begin 2019 beschikbaar zijn.

Wurgcontracten

De opmerkingen van De Jonge over de toepassing van reële tarieven maken deel uit van zijn beantwoording van Kamervragen over wantoestanden in de thuiszorg als gevolg van de inzet van Oost-Europese huishoudelijke hulpen. Volgens weekblad De Groene zijn in Nederland enkele honderden van deze ongekwalificeerde, onderbetaalde krachten actief via schimmige thuiszorgorganisaties. In het artikel spreken verschillende deskundigen niet alleen hun zorgen uit  over de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook over de kwetsbare positie van de betrokken vrouwen die slachtoffer zouden zijn van wurgcontracten en wanbetaling. Volgens De Jonge gaat het hier om een vorm van zorg die buiten het bereik van de Wmo en daarmee het Besluit reële prijzen valt. Aangezien deze ondersteuning thuis wordt betaald via het persoonsgebonden budget (pgb) zijn het volgens de minister de pgb-houders die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Als er sprake is van ondermaatse kwaliteit of slechte arbeidsomstandigheden moeten zij aan de bel trekken.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Buijing

22 augustus 2018

Het mooie vak van FACTFINDING
(dit is een recycling van een eerdere reactie aangezien op dit thema aangezien de minister nu weer herhaald wat hij ook voor de vakantie beweerde)
Het waarheidsgehalte van het betoog van de minister is eenvoudig te controleren. Kijk even naar wat de tarieven waren voor huishoudelijke hulp onder de Awbz tot aan 2015. En kijk dan naar inflatie en loonontwikkeling en kijk dan tenslotte naar welke tarieven gemeenten nu hanteren. De conclusie zal zijn dat de gemeentelijke tarieven euro’s lager liggen dan de tarieven van voor de decentralisatie, ondanks loonontwikkeling etc.
En als dat dan nog niet overtuigend is: kijk dan even naar het tarief dat de NZA heeft bepaald voor dat deel van de huishoudelijke hulp dat is teruggehaald naar de Wlz (vanwege slechte uitvoering door gemeenten!) en zie dat dat tarief nog vele euro’s meer hoger ligt dan de beste betalende gemeente. En als sluitstuk van het vaststellen van de feitelijke onjuistheid van de bewering van de Minister: de vorige bewindspersoon heeft de AmvB reële prijzen juist gemaakt vanwege de onstuitbare neiging van gemeenten om met de tarieven de bodem te zoeken. Misschien moet de minister even in de archieven zoeken naar de journaalbeelden van 4 december 2015 waar te zien is dat in een gezamenlijke presentatie door mw. Kriens van de VNG, staatssecretaris Van Rijn en de vakbonden erkende dat het niet geheel goed ging met de tarieven. Sterker nog: dat vele partijen failliet gingen op die tarieven. En dat er een race naar de bodem gaande is.
De vraag die hier ook speelt is hoe de arbeidsmarkt zich verder ontwikkeld. Als in de zorg in zijn geheel, te beginnen met het gemeentelijk domein, zo slecht wordt betaald kun je dat niet herstellen met alleen een imago campagne. Er zal geld bij moeten om de salarissen op peil te krijgen. En dat verhaal begint aan de voorkant met de tarieven die betaald worden voor die zorg. De sociale partners hebben dit jaar een lang lopende discussie over de HV-schaal en de CAO beslecht door op deze werksoort goede afspraken te maken. Invoering van de HV-schaal en en algehele loonstijging van 4% in de VVT. Werkgevers nemen daarmee hun verantwoordelijkheid. De financiers, hier met name de gemeenten, laten hun verantwoordelijkheid niet zien. Sommige gemeenten maken nu de goede stap; het gros zoekt nog steeds naar de bodem.
Opmerkelijk is ook dat de minister zijn betoog staaft onder verwijzing naar de regiegroep. De regie-groep monitoring is voor partijen een last-resort; ook om de gang naar de rechter te vermijden. De selectie van de regiegroep is zeer streng: vele aangedragen zaken werden door VNG (en VWS) voor nader onderzoek geblokkeerd. Bovendien mogen sinds de herstart deze zomer - de regiegroep heeft feitelijk afgelopen jaar maar een paar maanden gefunctioneerd - kunnen aanbieders niet langer anoniem hun zaak voorleggen. Dit wordt door vele kleine aanbieders als een extra drempel ervaren waarop vele aanbieders ook afhaken. Reden: vrees voor repercussies van de financier. Klagen over de handelswijze kan naar de toekomst vervelende consequenties hebben, is de motivatie voor dit gedrag.
Het betoog van de minister dat het wel meevalt bij de gemeenten kan dus ook langs die redenering geen stand houden. De enige manier is dat gemeenten daadwerkelijk reële tarieven gaan betalen waarmee ook dat deel van de zorg aantrekkelijk blijft als arbeidsmarkt en dat de ambitie van meer zorg thuis en langer thuis kunnen wonen van kwetsbare ouderen mogelijk wordt. Anders valt dat verhaal in duigen.
Hans Buijing
bestuurder BTN

Hans Buijing

22 augustus 2018

sorry voor wat taalfouten. het verwerkingsscherm is ongeveer 3 regels groot zodat het overzicht verdwijnt

nakkouh@gmail.com

23 augustus 2018

Onzin Hans!

Typisch een reactie van een bestuurder die niet weet hoeveel misbruik er plaats vind en hoeveel er gesjoemeld word met de uren declaraties.

Toezicht en handhaving ontbreekt. Er mag en moet beter toezicht komen.

Bestuurders weten niet wat er in de praktijk speelt.

Kraan dicht bij misttanden en ook u als bestuurder moet beter toezicht houden.

Wat mij betreft mofen de medewerkers veel meer verdienen en bestuurders, zoals u en directie minder!

Blijft er veel meer budget over voor de juiste salariëring van de werkende man en vrouw binnen de zorg.

Dus niets factfinding! Voor u waarschijnlijk banksaldo checking!

Top