ACTUEEL

Ook psychologen vinden nieuwe zorgfraudewet te ver gaan

Ook de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft twijfels bij het wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude dat momenteel voorligt. De vereniging is net als artsenfederatie KNMG van mening dat de nieuwe fraudewet een onnodige inbreuk op het beroepsgeheim betekent.

In april introduceerde het kabinet het programma Rechtmatige Zorg, een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

De LVVP voorziet grote nadelige effecten van de nieuwe wet. "Als individuele behandelaar kun je niet voorkomen dat patiëntinformatie die je verplicht moet aanleveren, wordt gebruikt voor fraudeonderzoek", aldus de vereniging. "Maar wat betekent dit in de praktijk als patiënten weten dat hun medische gegevens bij de behandelaar niet langer veilig zijn? Gaan ze informatie achterhouden die juist voor een behandeling in de ggz cruciaal kan zijn? Gaan ze zorg mijden, of vragen om hun gegevens te vernietigen?"

Beroepsgeheim

De LVVP sluit zich aan bij de reactie van de KNMG, die de nieuwe wet eerder een ondermijning van het medisch beroepsgeheim noemde. De artsenfederatie plaatste in een reactie op het conceptwetsvoorstel grote vraagtekens bij de noodzaak van een wettelijke verplichting voor het verstrekken van vertrouwelijk verkregen patiëntgegevens. De organisatie wil eerst "meer en hardere" onderzoeksresultaten zien over de frequentie en inhoud van fraude in de zorg. Ook noemt de federatie het bezwaarlijk dat in het wetsvoorstel het begrip 'fraude' niet helder wordt gedefinieerd. Voor een goed begrip van de reikwijdte van dit wetsvoorstel is een heldere omschrijving noodzakelijk van wat onder fraude in de zorg wordt verstaan, vindt de artsenfederatie.

Kritiek

Ook GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben kritiek op de wet. De organisaties stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht of te snel worden aangemerkt als frauderend. En Patiëntenfederatie Nederland vraagt zich af of de nieuwe wet de privacy van patiënten voldoende beschermt.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting dit najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top