Tech

'ICHOM sluit voor de helft aan op Nederlandse informatiestandaarden'

'ICHOM sluit voor de helft aan op Nederlandse informatiestandaarden'

Nederlandse informatiestandaarden en ICHOM-sets laten een substantiële, inhoudelijke overlap zien. Dit constateert ict-instituut voor de zorg NictiZ. Eén en ander betekent dat ICHOM in principe goed kan worden ingepast, met hergebruik van informatie die al in de Nederlandse zorg wordt vastgelegd.

Als internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg wil ICHOM patiëntuitkomsten per ziektebeeld op een gestandaardiseerde manier meten en rapporteren, zodat deze informatie zinvol uitgewisseld en vergeleken kan worden. ICHOM heeft hiertoe al informatiesets ontwikkeld. Voor het Zorginstituut reden om deze informatiesets aan te merken als wegwijzers op de routekaart naar transparante zorg. Als het aan het Zorginstituut ligt maakt de Nederlandse zorg zoveel mogelijk gebruik van de ICHOM-sets.

Bruikbaarheid

Het is echter nog niet helder hoe deze internationale ICHOM-sets zich verhouden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee blijft ook de vraag naar de praktische bruikbaarheid onbeantwoord. Om daarachter te komen heeft NictiZ een onderzoekanalyse uitgevoerd, waarbij zes ICHOM-sets (te weten chronische nierschade, zwangerschap en geboorte, hartfalen, dementie, coronair vaatlijden en Parkinson) werden afgezet tegen de in Nederland gebruikte zorginformatiebouwstenen. Hieruit blijkt dat 56 procent van de geanalyseerde items voldoende overlap vertoont om ze over en weer te kunnen inpassen. De extra waarde van de ICHOM-sets ligt volgens NictiZ in het feit dat ICHOM informatie verrijkt met uitkomsten die nog maar beperkt wordt vastgelegd in Nederlandse informatiestandaarden, zoals patiëntervaring.

Aanscherpen

Dit alles betekent volgens NictiZ nog niet dat de ICHOM-sets al daadwerkelijk in Nederland kunnen worden gebruikt. Zo moeten de ICHOM-sets zelf nog aangescherpt worden. NictiZ constateert onder meer dat de ICHOM-sets van verschillende aandoeningen onderling niet consistent zijn; items die in verschillende sets terugkeren worden niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd en uitgevraagd. Ook bleek dat ICHOM in veel gevallen geen gebruik heeft gemaakt van internationale code- en terminologiestelsels, zoals SNOMED.

Aan Nederlandse zijde moeten volgens NictiZ vooral nog stappen worden gezet op het gebied van standaardisatie. Centrale regie is daarbij onontbeerlijk. NicitZ pleit er daarom voor om een partij aan te wijzen die de landelijke regierol over standaarden ten behoeve van uitkomstmetingen en over de toepassing van ICHOM-sets op zich neemt.  

Opschalen

Ook zou er een nationale dataset voor uitkomstmetingen moeten komen. Die zou als vertaaltabel een link vormen tussen de ICHOM-sets en de Nederlandse zorginformatiebouwstenen. Dankzij een dergelijke dataset kunnen bovendien ICT-leveranciers beter opschalen. Zorginstelling hanteren namelijk niet langer eigen specificaties en definities, maar werken tijdens de implementatie van de ICHOM-sets met dezelfde standaard. Een nationale dataset zorgt bovendien voor verlichting van de administratieve lasten en minder fouten, doordat informatie niet langer handmatig uit dossiers wordt geëxporteerd.

Om de overall-kwaliteit van de ICHOM-sets te verbeteren en de toepasbaarheid in de Nederlandse te vergroten pleit NictiZ voor actief contact met ICHOM. Het ict-instituut voor de zorg heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met ICHOM. Daarnaast zijn ook het Zorginstituut en VWS in gesprek met ICHOM. Idealiter leidt dit tot een kruisbestuiving, die zowel ICHOM als de Nederlandse zorg verder helpt.  

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas Leerink

31 augustus 2018

Ik zou de titel omdraaien: Nederlandse informatiestandaarden sluiten voor meer dan 50% aan op internationale ICHOM standaarden

Jan Kremer Kremer

31 augustus 2018

Indicatoren zijn niet moreel neutraal; in elke indicator zitten flink wat verborgen aannames over wat we wel of geen goede zorg vinden. En die aannames kunnen verschillen per land.
Daarom is het goed om niet alleen te kijken of er een technische match is, maar ook of de waarden die schuilen achter deze internationale indicatoren wel aansluiten bij onze culturele context. Nederland is geen klein Amerika.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

31 augustus 2018

Bas en Jan, jullie hebben iets gemist!
https://youtu.be/ELD2AwFN9Nc

Jan Kremer Kremer

31 augustus 2018

Ja, Mauk, dat is toch een geniaal filmpje van die Lubach… ????

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

31 augustus 2018

????

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

31 augustus 2018

Excuus voor die laatste vraagtekens, daar was een smiley bedoeld...

Hans Buijing

31 augustus 2018

Eerdere ervaringen met het "overplanten" van op Angelsaksische (lees Amerikaanse) methodieken en datasets leren dat het erg ingewikkeld is om die naar de Nederlandse (Europese) werkelijkheid om te zetten. Goed ook dat Nictiz hier iets van vindt:
"Dit alles betekent volgens NictiZ nog niet dat de ICHOM-sets al daadwerkelijk in Nederland kunnen worden gebruikt. Zo moeten de ICHOM-sets zelf nog aangescherpt worden. NictiZ constateert onder meer dat de ICHOM-sets van verschillende aandoeningen onderling niet consistent zijn; items die in verschillende sets terugkeren worden niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd en uitgevraagd. Ook bleek dat ICHOM in veel gevallen geen gebruik heeft gemaakt van internationale code- en terminologiestelsels, zoals SNOMED."
En juist SNOMED is in bijvoorbeeld de wijkverpleging en in het realiseren daar van één taal van groot belang. Het is blijkbaar een Nederlandse zucht naar amerikanisering om dit soort initiatieven van Amerikaanse instituten als Harvard en Boston Consulting Group direct te omarmen. Maar voor het lerend vermogen van de eigen zorgsector is het belangrijker om door te ontwikkelen wat er nu is en dan kijken of er gedurende dat traject gewerkt kan worden naar internationale vergelijkbaarheid, dan nu bestaande ontwikkelingen overboord te gooien en daar een nieuw Amerikaans wiel voor in de plaats te zetten. Overigens is het overgrote deel van de Ichom sets nog gerelateerd aan medisch handen in ziekenhuizen en is er in Ichom nog weinig ontwikkeling op het werken op de grens van zorg en welzijn en bijvoorbeeld zorg thuis. Het enthousiasme van het zorginstituut kan vanuit het veld dan ook nog niet goed gevolgd worden.

Jan Hazelzet

31 augustus 2018

Het is niet terecht om de ICHOM sets Amerikaans te noemen. Elke set wordt gemaakt door een wereldwijde werkgroep, o.a. inclusief veel Nederlandse inbreng. Daarnaast is de set zwangerschap en geboorte is uitgebreid geanalyseerd d.m.v. focusgroepen en surveys onder Nederlandse patiënten, zorgverleners en bestuurders van geboorte organisaties (Laurey et al., manuscript in preparation). Het pleidooi voor SNOMED CT steun ik uiteraard van harte.

Pieter de Bey

3 september 2018

In aanvulling op Jan
Hazelzet: eerste CEO van ICHOM waa Duits, tweede (huidige) Zweeds. Vanaf begin is focus zeer internationaal geweest. Verder eens dat Lubach’s filmpje briljant was

Top