ACTUEEL

'Medezeggenschapswet leidt tot meer regeldruk en hogere kosten'

'Medezeggenschapswet leidt tot meer regeldruk en hogere kosten'

Het wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, kan leiden tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. Dit schrijft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) in een brief aan de Tweede Kamer. De koepelorganisatie vraagt in de brief om wijziging van het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer debatteert op 12 september over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - verenigd in de BoZ - onderschrijven het belang van actualisatie van de Wmcz. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 biedt volgens hen meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren op de manier die het beste past bij de wensen van de cliënten. "Het wetsvoorstel waarborgt dat iedere zorgorganisatie een cliëntenraad instelt die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten behartigt."

De brancheorganisaties constateren echter ook dat het wetsvoorstel “onevenwichtigheden” kent die kunnen leiden tot "onnodige juridisering, onnodige kosten, lange procedures en knelpunten in de verantwoordelijkheidsverdeling". Dit leidt weer tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. Volgens GGZ Nederland is dit niet uit te leggen in een tijd waarin de politieke wil om de zorg te ontregelen groot is.

Verbeteren

De BoZ doet vijf concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren. Zo moet het verzwaard adviesrecht niet worden vervangen door een instemmingsrecht; moet zorggeld worden behouden voor de zorg en moet discussie worden voorkomen over verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden.

De BoZ wijst erop dat de drie bewindslieden van VWS in mei in een brief aan de Tweede Kamer over het Actieplan (Ont)regel de zorg hebben aangekondigd om serieus werk te gaan maken van het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg. Hierbij noemden De Jonge, Bruins en Blokhuis de Wmcz expliciet als voorbeeld. Toch constateert de BoZ dat minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geen enkele aandacht besteedt aan deze toezegging in een zogeheten nota van het verslag over de nieuwe medezeggenschapswet.

Kritiek

De Wmcz 2018 kan rekenen op kritiek van meer organisaties. Onlangs riepen de eerstelijnsorganisaties de politiek op om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen te schrappen voor kleine zorgaanbieders. Ook cliëntenorganisaties hebben wat aan te merken op het wetsvoorstel; zij pleitten afgelopen voorjaar in een brief aan de Tweede Kamer voor aanpassing van de wet. Zij vinden bijvoorbeeld dat een zorgaanbieder met meerdere instellingen in principe voor elke locatie een cliëntenraad moet instellen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

11 september 2018

Is het niet een idee om in plaats van ingrijpen in de governance de mededinging tussen aanbieders te versterken? Zeker voor de grote massa aan eenvoudige zorg zou dat sneller tot patiëntgerichte zorg moeten leiden. Voor die zorg waar mededinging geen optie is, zoals IC en SEH, kan altijd nog gekeken worden naar vertegenwoordigers.

Pijnenborg

12 september 2018

Meer zeggenschap voor de zorgvrager is een goed uitgangspunt. Maar organiseer die zeggenschap dicht bij de cliënt c.q. patiënt. Betrek de familie erbij en organiseer 1 of 2 keer per jaar een overleg met zorgvrager en familie. Zo krijg je echt zicht op wat zorgvrager en familie wenst. Geef ruimte om snel in te gaan op de wensen. Bemoei je er als manager zo min mogelijk mee. Geef de zorgvrager de leiding.

Henry Goverde

12 september 2018

Investeer in vertrouwen en goede samenwerking tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager. Neem bijvoorbeeld het BoZ bezwaar tegen het invoeren een instemmingsrecht. Ontbreekt vertrouwen dan zal de cliëntenraad 'werk maken' van haar instemming. Maar... wat gebeurt er als er draagvlak is, gezamenlijke doelen, 'het gevoel' dat bestuurder en cliëntenraad 'het samen doen'? Juist. Instemming is een formaliteit. In de kern vereist de nieuwe Wmcz 2018 een andere vorm van besturen of leiderschap. Ik vrees dat geen enkel wetsvoorstel daarin kan voorzien. Het moet van ons komen. Bestuurders, toezichthouders, patiënten en cliënten.

Marika Biacsics

12 september 2018

Wat een onterechte argumenten..regeldruk en hogere kosten zijn een groot probleem in de zorg. Maar moet dat nu ineens als excuus worden opgevoerd om geen clientenraden te hoeven inrichten. Dat kost een schijntje aan regeldruk en geld in vergelijking tot alle andere regels, wetten, protocollen en systemen in de zorg! En bovendien; regels schrappen is prima en broodnodig, maar nou juist niet de regels die cliënten inspraak en medezeggenschap realiseren! Dan wordt de indruk gewekt dat medezeggenschap op andere manieren kan worden vorm gegeven; door gesprekken of door enquetes. Participatie en inspraak zijn NIET hetzelfde als formele medezeggenschap. Deze moet zorgen voor onafhankelijke, objectieve, algemene adviezen ter verbetering en ondersteuning van de zorg voor cliënten. Het gaat niet alleen om wat de zorgvrager wil.. het gaat er ook om dat de zorgaanbieder geadviseerd en gecontroleerd wordt op zorg vanuit cliënten perspectief. Co-control.

Simone

13 september 2018

Medezeggenschap is geen hobby !!laten ze dit maar niet zeggen over de OR ! Dan is het hek van de dam en lopen de talkshows vol . Ik vind dat cliëntenperspectief erg belangrijk is in de zorg , daar wordt de zorg alleen maar beter van . Schaam jullie , al hoewel ik niet anders had verwacht van GGz Nederland . Blijkbaar is hun eigen portemonnee belangrijker dan de rechten van cliënten

Top