ACTUEEL

NZa: Ggz heeft meer aandacht voor kwaliteit

De aandacht voor kwaliteit in de curatieve geestelijke gezondheidszorg is sinds de overgang naar de zorgverzekeringswet in 2007 toegenomen. Dit blijkt uit de eerste monitor Curatieve GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Benchmark-informatie

Uit de eerste nulmeting van de NZa blijkt dat marktpartijen diverse initiatieven hebben genomen om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Zo is begin 2009 het Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) opgericht, dat voor ggz-aanbieders de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen in kaart brengt. Deze zijn bovendien onderling vergelijkbaar en daarmee geschikt als benchmark-informatie voor de aanbieders. De toenemende aandacht voor kwaliteit en doelmatigheid in de curatieve ggz blijkt ook uit de ontwikkeling (en toepassing) van Routine Outcome Monitoring (ROM), richtlijnen, zorgprogramma’s en prestatie-indicatoren.

Vrijgevestigden ontevreden

Wel ontbreekt het op dit moment volgens de NZa aan brede overeenstemming over de te hanteren criteria voor kwaliteit. Dit heeft er onder meer toe geleid dat vrijgevestigde zorgaanbieders ontevreden zijn over de contractering door zorgverzekeraars. Om dit proces in de toekomst te ondersteunen, stelt de NZa in 2010 een richtsnoer contracteren op, waarin zij samen met veldpartijen de spelregels voor contractering benoemt.

Concurrentie binnen ambulante zorg

Verder blijkt dat de concurrentie op de markt zich beperkt tot de ambulante zorg. Mede onder druk van de groeiende zorgvraag richten aanbieders van deze zorg zich op nieuwe patiëntengroepen en nieuwe zorgproducten. Het aantal nieuwe toetreders op de markt voor de curatieve ggz is ondanks de groeiende zorgvraag beperkt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de garantiebudgetten die zorgverzekeraars aan bestaande aanbieders geven. Hierdoor is het voor nieuwe toetreders lastig om een deel van het budget te krijgen.

Toename gebruikers ggz

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de curatieve ggz is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit is vooral op het gebied van eerstelijnszorg, ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg. De productieafspraken van gebudgetteerde instellingen en zorgverzekeraars zijn in 2009 met iets meer dan 6 procent gestegen ten opzichte van 2008.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top