HRM

Nieuwe cao medewerkers UMC’s is eindelijk een feit

Het vergde flinke wat inspanning van de betrokkenen, maar de nieuwe cao voor de 70.000 werknemers van de UMC’s is een feit. De meeste vakbonden zijn akkoord gegaan met het eindbod van de NFU, de koepel van UMC’s, voor een driejarige cao met 8,25 procent loonsverhoging in drie jaar.

De gesprekken over een nieuwe cao vingen aan in februari 2018 en liepen ruim een half jaar. Nadat de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbeweging vastliepen in mei, gingen de werknemers van de UMC’s actie voeren. Omdat de NFU daarna niet over de brug kwam met een beter bod, overwogen werknemers in september om zondagsdiensten te houden, volgens de LAD.

Zover kwam het uiteindelijk toch niet. Nadat er in de woorden van de NFU samen met de vakbonden "formeel en informeel intensief" gezocht is naar een voor alle partijen aanvaardbare cao, deden de werkgevers op 19 september een eindbod. Na raadpleging van hun leden hebben de betrokken vakbonden nu dan ingestemd met dit eindbod.

Persoonlijk budget

Belangrijke onderdelen van de nieuwe cao zijn behalve de salarisverhoging ook de omzetting van het persoonlijk budget in een structurele salarisverhoging van 0,92 procent per januari 2019. Dit geldt niet voor medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten. Daarnaast ontvangen coassistenten vanaf 1 januari 2019 een vergoeding van 100 euro bruto per maand tijdens de coschappen die zij lopen in een UMC.

Verder is afgesproken dat er een vijfsporenbeleid komt om de werkdruk te verlagen en dat bij alle UMC’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen. De vakbonden vinden het belangrijk om snel de maatregelen voor werkdrukvermindering met elkaar verder uit te werken. De betrokken partijen gaan dan ook op korte termijn in overleg over de concrete uitwerking van het cao-akkoord.

Grote uitdagingen

"We zijn blij dat de vakbonden ons eindbod hebben geaccepteerd," zegt Leon van Halder, voorzitter van de NFU-cao-delegatie namens de gezamenlijke UMC's. "Daarmee is er een cao. Maar dit is slechts het begin. Samen met medewerkers en vakbonden gaan we de komende tijd hard aan de slag met de grote uitdagingen waar de umc’s voor staan op het gebied van werkdruk, personeelstekorten en registratielast."

De vakbonden die met het eindbod hebben ingestemd zijn: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Ambtenarencentrum/FBZ en de CMHF (Federatie Medisch Specialisten). NU’91, beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging, heeft het eindbod afgewezen en de cao niet getekend. Ruim 84 procent van de NU’91-leden heeft 'nee' gezegd tegen het eindbod. Volgens de organisatie hebben de verpleegkundigen er "geen enkel vertrouwen in dat de NFU en de afzonderlijke besturen van de UMC’s na het afsluiten van de cao opeens wel goede afspraken willen maken over: werkdruk, generatiebeleid en verschoven dienstentoeslag".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

7 november 2018

Klinkt niet goed dat verpleegkundigen ( aangesloten bij NU’91 ) geen vertrouwen hebben in de algemeen bestuurlijke leiding van de UMC’s en de koepel NFU. Omdat het CAO polderen nu is afgerond blijft deze “open wond” achter. Of verpleegkundigen nu een loopbaan binnen NFU onderdelen zullen gaan inruilen voor een meer aantrekkelijke baan in algemene ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ moeten we afwachten. Of zou er alsnog een poging tot overleg kunnen slagen? De niet-specifieke vakbonden gaan wel ondertekenen en bleken NU’91 niet te steunen.

Top