ACTUEEL

Klink laat prestatiebekostiging aan nieuw kabinet

Demissionair minister Klink van Volksgezondheid ziet af van de eerder voorgenomen uitbreiding van de vrije prijsvorming naar 50 procent. Over eventuele stappen richting verdere prestatiebekostiging moet een nieuw kabinet beslissen. Dit betekent dat de vrije prijsvorming per 2011 niet zal worden uitgebreid.

Controversieel

Het besluit van Klink om af te zien van verdere stappen komt niet als een verrassing. De Tweede Kamer verklaarde op 4 maart de kabinetsbrief ‘Waardering voor betere zorg IV’ controversieel. In deze brief presenteerde Klink een samenhangend pakket van maatregelen die samen het kader moesten vormen voor de uitbreiding van het vrije segment. Met het controversieel verklaren is de bodem uit deze plannen gevallen.

Overschrijdingen

Klink houdt wel vast aan maatregelen om de kosten van de medisch-specialistische zorg  te beteugelen. Zonder beheersingsmodel zal voortzetting van de huidige open einde financiering er volgens Klink toe leiden dat de kosten voor medisch specialisten nauwelijks in de hand te houden zijn. Overschrijdingen kunnen dan alleen betaald worden door ingrepen in het verzekerde pakket of hogere eigen bijdragen.

‘Zeer onwenselijk’

Invoering van dit macrobudgettaire beheersingsmodel betekent volgens Klink dat het systeem van functionele bekostiging niet langer gehandhaafd kan worden. Naast elkaar bestaan van beide systemen is volgens Klink “zeer onwenselijk”, omdat het ziekenhuizen verplicht door te gaan met het voeren van een dubbele administratie. Handhaving van de ziekenhuisbudgetten betekent bovendien dat de onduidelijkheid over de vergoeding van kapitaallasten voortduurt. Daarmee komt volgens Klink “de veiligheid en kwaliteit van de zorg in het geding”, aangezien ziekenhuizen vanwege de onzekerheid afzien van nieuw- of verbouw. Klink merkt ook op dat zijn plannen voor een nieuw macrobeheersingsinstrument formeel-juridisch in een vergevorderd stadium zijn. Als er nu opnieuw gesleuteld moet worden, is het zeer de vraag of er tijdig een effectief wettelijk instrument voor handen is.

Nadeelcompensatie

Uit de brief wordt niet goed duidelijk hoe het verder moet met de nadeelcompensatie voor bouwende ziekenhuizen. Klink was van plan om een generieke overgangsregeling te treffen. Deze regeling moest ziekenhuizen reguleringszekerheid geven en ze in de gelegenheid te stellen zich aan te passen aan het nieuwe kapitaallastenregime. Door de samenhang met andere elementen uit Klinks plannen voor prestatiebekostiging, is de status van deze regeling onduidelijk. Wel waarschuwt Klink voor het specifiek compenseren van ziekenhuizen die in financiële problemen verkeren. Omdat niet goed aan te tonen valt welke ziekenhuizen onevenredig nadeel ondervinden van het nieuwe kapitaallastenregime,  is een dergelijke constructie volgens Klink juridisch zeer kwetsbaar. Bovendien staat steun aan individuele ziekenhuizen op gespannen voet met de Europese regels voor staatssteun.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top