Tech

Zorgveld slaat brug tussen praktijk en informatietechnologie

Zorgaanbieders, IT-leveranciers en patiëntenorganisaties starten onder aanvoering van Nictiz en VWS in september met dertien zogeheten use cases. Deze voorbeeldcasussen moeten een brug slaan tussen zorgpraktijk en informatietechnologie. Het streven is om binnen een jaar voor tenminste enkele van deze praktijksituaties een sluitende, volledig digitale gegevensuitwisseling te realiseren, die landelijk opgeschaald kan worden.

Het ontwerp en de implementatie van de use cases is een uitvloeisel van de brief die minister Bruins van VWS eind 2018 schreef. Hierin maakt hij duidelijk zorginstellingen stapsgewijs te willen verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Vooruitlopend op deze wettelijke verplichting wil Bruins zorgaanbieders en IT-leveranciers de kans geven om eerder al praktisch invulling te geven aan een sluitende digitale gegevensuitwisseling. “Er zijn in Nederland de afgelopen jaren al veel mooie initiatieven in het veld ontwikkeld”, legt Conchita Hofstede, manager Expertisecentrum bij Nictiz, uit. “Deze aanpak doet daar recht aan.”

Uitdaging

Bij bewezen succes kunnen deze regionale use cases als blauwdruk dienen voor de rest van Nederland. “De uitdaging is dat je vanuit regionale implementaties echt landelijk verbinding maakt, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden”, zegt Conchita Hofstede, manager Expertisecentrum bij Nictiz.

Animo

De animo voor deelname aan de use cases is groot. Eerder dit jaar zijn er 45 pitches geweest. Daaruit zijn uiteindelijk dertien definitieve praktijkcasussen gekozen, waar aanvankelijk tien het oorspronkelijke richtpunt was. Door alle betrokken partijen bij elkaar te brengen én te houden via zogeheten whole system in the room-bijeenkomsten, in combinatie met een duidelijk tijdspad denken Nictiz en VWS resultaten te kunnen afdwingen.

Standaarden 

Het welslagen hangt volgens Hofstede mede af van de bereidheid om van elkaar te leren en aan te sluiten bij internationale standaarden voor elektronische registratie en gegevensuitwisseling. “Standaarden zijn gewoon internationaal”, zegt Hofstede. “Op het moment dat we in Nederland denken ons eigen ding te kunnen doen, worden we links en rechts ingehaald. Er zullen dingen mis gaan, splendid failures zijn nodig om te leren hoe het wel moet, maar je  moet die ervaringen vervolgens wel met elkaar delen.”

Use cases zijn met name van belang omdat zorgstandaarden en richtlijnen vaak onvoldoende specifiek zijn om daar direct standaarden voor elektronische registratie en uitwisseling uit af te leiden. Door nauwgezet concrete zorgscenario’s na te lopen wordt duidelijk waar de lacunes en problemen zitten in de afstemming tussen zorg en IT. Daarbij gaat het om onderwerpen als  de ambulance overdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling, verwijzing, jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen. 

  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top