ACTUEEL

Klink bouwt vergoeding kapitaallasten trapsgewijs af

Ziekenhuizen krijgen de komende zes jaar  90 tot 75 procent van hun kapitaallasten vergoed. Dit is het voornaamste element uit de overgangsregeling die minister Klink op 1 april aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd.

Garantie

De overgangsregeling die Klink voorstelt heeft een getrapt karakter. Bedraagt de garantie volgend jaar nog  95 procent van de vaste vergoeding voor kapitaallasten, de komende jaren loopt deze garantie telkens met 5 procent af tot 70 procent van de vaste vergoeding in 2016. Vanaf 2017 moeten de ziekenhuizen -in ieder geval voor wat betreft het B-segment- de kapitaallasten zelf terugverdienen. De huidige regeling voor versnelde afschrijving van immateriële vaste activi, zoals plan-, aanloop- en ontwikkelkosten, blijft van kracht.

Boekwaardeprobleem

In het kader van de overgangsregeling heeft Klink de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek laten doen naar de omvang de kapitaallastenproblematiek. De NZa raamt de totale kapitaallastenproblematiek op 715 miljoen euro. De belangrijkste kostencomponent bestaat met 300 miljoen euro uit resterende boekwaarden. Het boekwaardeprobleem is ontstaan doordat vastgoed voor een hoger bedrag dan de reële economische waarde in de boeken staat. Ziekenhuizen moeten dit verschil bijleggen, hetgeen een aanslag op het eigen vermogen kan betekenen. Klink stelt daarom voor om de afschrijving van resterende boekwaarden in de garantieregeling te laten meelopen.

Budgetneutraal

Klink denkt dat de garantieregeling budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Daartoe wil hij ondermeer de 160 miljoen euro gebruiken die het kabinet heeft gereserveerd voor een bouwimpuls inde cure. Klink legt hiermee een motie van PvdA-Kamerlid Eelke van der Veen naast zich neer. Die stelde voor om het bedrag te gebruiken om het weerstandsvermogen van het Waarborgfonds te vergroten. Volgens Klink draagt dit niet bij aan het vergroten van het weerstandvermogen van individuele instellingen.

Juridisch kwetsbaar

Zoals Klink al eerder aangaf, komt er geen aparte nadeelcompensatie voor specifieke groepen instellingen. Het gaat hierbij met name om ziekenhuizen die net voor de afschaffing van het oude kapitaallastenregime zijn gaan bouwen. Volgens Klink is specifieke steun juridisch kwetsbaar, omdat niet objectief aan te tonen valt welke ziekenhuizen onevenredig nadeel hebben ondervonden. Bovendien staat specifieke steun op gespannen voet met de Europese mededingingsregels.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top