ACTUEEL

Nieuwe wet moet dwangopname beter regelen

Er komt een nieuwe wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Dat heeft de ministerraad vrijdag op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Klink van Volksgezondheid besloten.

Keuze

Het voorstel vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). In de nieuwe wet  kan de rechter straks één zorgmachtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg, bijvoorbeeld een ambulante behandeling, verzorging of begeleiding. De mogelijkheid van gedwongen opname blijft bestaan, maar anders dan nu, spreekt de rechter zich ook vooraf uit over dwangbehandeling. Een commissie van deskundigen adviseert de rechter bij de keuze voor de juiste zorg. In spoedeisende gevallen waarin niet kan worden gewacht op een zorgmachtiging kan voortaan een beroep op een crisismaatregel worden gedaan. De crisismaatregel vervangt de inbewaringstelling.

Vereenvoudiging

Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor de belangrijkste knelpunten die zich in de praktijk voordoen. De positie van de patiënt wordt versterkt. Zo kan beter worden ingespeeld op de zorgbehoefte van de patiënt. De huidige regeling is daarvoor te beperkt vanwege het locatiegebonden karakter van de zorg, waarbij opname van de patiënt centraal staat. Straks wordt opname één van de mogelijkheden in de zorgketen.  Ook komt er één rechterlijke zorgmachtiging met een vaste procedure. Dit betekent een enorme vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande zeven machtigingen met verschillende, ingewikkelde procedures die voor problemen zorgen als er bijvoorbeeld vormfouten worden gemaakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top