ACTUEEL

Sneller Beter laat zorgbestuurders onberoerd

Artsen, verpleegkundigen en middenmanagement voelen zich als gevolg van Sneller Beter nauwer bij de kwaliteitsagenda betrokken dan voorheen. Dit in tegenstelling tot het hoger management en bestuurders, waar nauwelijks sprake is van een sterkere betrokkenheid.

Geen garanties

Een en ander blijkt uit een evaluatie van de derde tranche van het verbeterprogramma Sneller Beter die onderzoeksbureau Research voor Beleid in opdracht van ZonMW heeft uitgevoerd. Research voor Beleid heeft met name proberen vast te stellen in hoeverre de resultaten van Sneller Beter een jaar na afronding van het programma beklijven. Wat opvalt is dat de borging van de resultaten in niet alle 24 deelnemende ziekenhuizen even goed is geregeld. Zo heeft meer dan de helft van de deelnemende ziekenhuizen weinig tot niets gedaan met het in het kader van Sneller Beter vereiste stappenplan. Bij nog eens drie ziekenhuizen zijn de stappen, die bedoeld zijn als garantie voor blijvende resultaten, slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

Verschillend belegd

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsagenda verschillend is belegd. Bij vier ziekenhuizen is deze verantwoordelijkheid bij het hoger management gelegd, in negen ziekenhuizen berust de verantwoordelijkheid bij multidisciplinaire teams. Nog eens zeven ziekenhuizen hebben een kwaliteitsbureau in het leven geroepen. Vijftien ziekenhuizen hebben budget of mankracht vrijgemaakt voor het verder doorvoeren van doorbraakprojecten en best practices uit het Sneller Beter-programma.

Veranderde motivatie

De deelnamebereidheid van artsen en verpleegkundigen aan verbeterprojecten is als gevolg van Sneller Beter gegroeid. De onderzoekers concluderen dan ook dat bij deze groepen professionals en het middenmanagement een verandering in motivatie en houding heeft plaatsgevonden als gevolg van Senller Beter. Dit geldt in mindere voor het hogere management en raden van bestuur, waar nauwelijks sprake is van een veranderde motivatie.

Minder verbeterprojecten

Dit neemt niet weg dat bijna alle ziekenhuizen actief zijn met Sneller Beter-onderwerpen als patiëntenlogistiek, veilig incident melden, patiëntenparticipatie, medicatieveiligheid, postoperatieve wondinfecties en procesherinrichting. Minder ziekenhuizen zijn actief bezig met spiegelgesprekken, interne visitatie en werken zonder wachtlijst. Vrijwel alle ziekenhuizen maken nog gebruik van de doorbraakmethode. Het meten en terugkoppelen van gegevens binnen verbeterprojecten vindt ook in alle ziekenhuizen plaats. De onderzoekers constateren wel het gevaar van een groeiende weerstand tegen meetactiviteiten. Dit kan consequenties hebben voor de deelnamebereidheid van medewerkers aan kwaliteitsverbeteringprojecten. Over het algemeen is het aantal verbeterprojecten hoe dan ook afgenomen na Sneller Beter. Waar wel verbeterinitiatieven zijn genomen, zijn deze een uitvloeisel van landelijke verbeterprogramma’s die op Sneller Beter zijn gevolgd, zoals Zichtbare Zorg en VMS Patiëntveiligheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top