ACTUEEL

Advies CVZ: maak PGB rechtstreeks over aan cliënt

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseert de staatssecretaris van VWS het persoonsgebonden budget (PGB) voortaan alleen over te maken op de bankrekening van de budgethouder. De cliënt houdt op deze manier toezicht op de besteding van zijn budget. Bijna de helft van de PGB-bemiddelingsbureaus biedt risicovolle combinaties van diensten aan, aldus het CVZ.

Aantallen

Op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft het CVZ onderzoek gedaan naar de activiteiten en de kwaliteit van de PGB-bemiddelingsbureaus. Dit zijn bureaus die aan (potentiële) budgethouders diensten aanbieden die te maken hebben met het verkrijgen, besteden, beheren of behouden van het persoonsgebonden budget (PGB). Inmiddels maken ongeveer 10 duizend mensen - bijna tien procent van de ruim 100 duizend budgethouders - gebruik van deze bureaus. Research voor Beleid heeft het onderzoek uitgevoerd en een adviesrapport opgesteld.

Fraude

Hoewel de meerderheid een werkwijze heeft die voldoet aan algemene kwaliteitscriteria, biedt bijna de helft van deze bureaus een risicovolle combinatie van diensten aan. Bijvoorbeeld combinaties waarbij zowel hulp bij aanvraag als zorgverlening wordt geboden, of waarbij zowel zorgverlening als budgetverantwoording plaatsvindt. waardoor het risico op een oneigenlijke werkwijze en fraude toeneemt

Wangedrag

Verder blijkt uit het onderzoek dat sommige bemiddelingsbureaus ‘soms ver onder de maat’ omgaan met andere bij de uitvoering van het PGB betrokken partijen, zoals indicatiestellers van CIZ en medewerkers van zorgkantoren. De problemen bestaat onder meer uit hinderlijk gedrag, obstructie van een goede procesgang en bedreiging van indicatiestellers.

Maatregelen

Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek heeft het CVZ met ingang van 1 januari 2009 drie maatregelen opgesteld. De budgethouder is verplicht om het verantwoordingsformulier zelf te ondertekenen, zodat ook een budgethouder die gebruik maakt van een bemiddelingsbureau zicht krijgt op de feitelijke besteding van zijn budget. Verder is in de PGB-regeling ivastgelegd dat het PGB niet besteed kan worden aan de bemiddeling bij het aanvragen van een indicatie of aan PGB-beheer. De rol van de bemiddelingsbureaus is hiermee teruggebracht tot de oorspronkelijke rol van zorgbemiddelaars. Tenslotte zorgt een derde maatregel dat zorgkantoren kunnen ingrijpen wanneer bemiddelingsbureaus onredelijk hoge kosten voor hun diensten rekenen.

Aanvullende maatregel

In aanvulling hierop adviseert het CVZ nu om in de PGB-regeling een bepaling op te nemen die de zorgkantoren verplicht om het toegekende PGB over te maken op een bankrekening waarover uitsluitend de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger het beheer heeft.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Vijfvinkel

1 april 2009

Een kleine correctie: Research voor Beleid heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van het CVZ (inderdaad op verzoek van het ministerie van VWS). Het rapport is te downloaden op http://www.research.nl/_resources/reportcenter/B3501/B3501eindrapdef.PDF

Top