ACTUEEL

‘Gunning opnieuw machtigste vrouw in de zorg’

Voormalig bestuursvoorzitter Louise Gunning van het AMC is door weekblad Opzij opnieuw verkozen tot machtigste vrouw in de gezondheidszorg. Machtigste vrouw zondermeer is volgens Opzij FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Afscheid

Gunning nam op 1 september afscheid van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC), waar ze sinds 2001 als bestuursvoorzitter werkte.  Momenteel is Gunning voorzitter van de Gezondheidsraad. Daarnaast bekleedt ze toezichthoudende functies bij ondermeer de Arbo Unie en DSM.  De op een na invloedrijkste vrouw in de gezondheidszorg is volgens Opzij ZonMW-voorzitter Pauline Meurs. Meurs is daarnaast directeur van het Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg, voorzitter raad van toezicht van de Alysis Zorggroep, bestuursvoorzitter Fonds Psychische Gezondheid en lid van diverse wetenschappelijke raden en commissies. Bovendien is ze sinds 2007 Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Top vijf

Met stip op nummer drie noteert Opzij voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland. Barth is daarnaast voorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem en heeft nog achttien andere nevenfuncties. De top vijf wordt gecomplementeerd door Cathy van Beek, die sinds maart 2008 voorzitter ad interim van de Nederlandse Zorgautoriteit is, en bestuursvoorzitter Marjanne Sint van de Isala klinieken in Zwolle.

21 Reacties

om een reactie achter te laten

BAWA

21 oktober 2010

Op stopumts.nl valt te lezen dat de nieuwe Voorzitter van de Gezondheidsraad een valse start had. Aan de nodige transparantie met betrekking tot de samenstelling van de Gezondheidsraad-sub commissies dient nog wel het nodige te worden verricht. Eveneens dient nader onderzoek te worden ingesteld t.a.v. de totstandkoming van de adviesrapporten van de commissie EMV en de publicatie(s) daarvan.

Ennen

21 oktober 2010

Gezondheidsraadsleden moeten geen bijbanen hebben.

Vanaf 1903 tot 2010 is er op het punt van voorkoming van schijnbare belangenverstrengeling niets bijgeleerd. Mooie taak dus voor de nieuwe voorzitter van de gezondheidsraad om van Nederland gidsland te maken.

Team Stopumts

21 oktober 2010

Naar wij hopen is de machtigste vrouw in de gezondheidszorg bij machte het vertrouwen in de Commissie Elektromagnetische Velden te herstellen.

Joke

21 oktober 2010

Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’sDit comité brengt advies uit over aangelegenheden met betrekking tot opkomende of recentelijk gesignaleerde gezondheids-

en milieurisico’s en over brede, complexe of multidisciplinaire aangelegenheden die een omvangrijke

beoordeling van de risico’s voor de veiligheid van de consument of de volksgezondheid vergen, en aanverwante

aangelegenheden die niet onder de bevoegdheid vallen van andere communautaire instanties voor risicobeoordeling.

Voorbeelden van mogelijke werkterreinen zijn potentiële risico’s die gepaard gaan met de interactie van risicofactoren,

synergetische effecten, cumulatieve effecten, antimicrobiële resistentie, nieuwe technologieën zoals nanotechnologieën,

medische hulpmiddelen, inclusief die waarin stoffen van menselijke en/of dierlijke oorsprong zijn verwerkt, weefseltechnologieën,

bloedproducten, vruchtbaarheidsdaling, kanker aan endocriene organen, fysieke gevaren zoals lawaai en

elektromagnetische velden (van mobiele telefoons, zenders en domotica-apparatuur) en methoden om nieuwe risico’s

te beoordelen. Het kan ook worden verzocht om onderzoek te verrichten naar de aan determinanten van de volksgezondheid

en niet-overdraagbare ziekten verbonden risico’s.Waarom staat het standpunt van het “Wetenschappelijk comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s” van de Europese Unie niet op de website van de Gezondheidsraad ? Dat comité stelt dat zij meer onderzoek wil gaan doen naar de stralingsrisico’s van mobiele telefoons voor kinderen omdat ‘kinderen en adolescenten kwetsbaarder kunnen zijn voor blootstelling aan radiofrequentievelden dan volwassenen en dat de cumulatieve blootstelling bij kinderen van nu veel hoger is dan bij vorige generaties.’

Renate

21 oktober 2010

De bereidheid kinderen te laten inenten neemt niet af omdat de ouders van nu zijn opgegroeid in een tijd dat kinderziektes praktisch zijn uitgebannen maar omdat de jonge ouders van nu belangenverstrengeling, vreemde-kruisverbanden en rolvertroebeling waarnemen waardoor het vertrouwen in de medische stand en de gezondheidsadviesorganen drastisch is afgenomen.

Marijke

22 oktober 2010

Hopelijk kan de machtigste vrouw in de gezondheidszorg ook het vertrouwen in haar burgers herstellen door haar verantwoording te nemen t.a.v. EHS-ers, veroorzaakt door e.m.-velden van diverse masten inclusief C2000 en allerlei draadloze apparatuur, en Elektro Hyper Sensitivity als een ziekte te beschouwen. De roep om ERKENNING van EHS-ers is groot, terwijl EHS-ers nu nog steeds tussen de Gezondheidsraad, GGD, Overheid, Gemeenten en onwetende burgers worden uitgespeeld met de mededeling dat het allemaal 'tussen de oren' zit. Ook zou deze machtige vrouw een eind kunnen maken aan de belangenverstrengeling binnen de Gezondheidsraad en meer artsen i.p.v. fysici kunnen aanstellen.

Luttikhold

22 oktober 2010

De titel is de M van moeder. Als moeder en burger ga ik ervan uit dat het belang van 'onze 'kinderen altijd en altijd bovenaan staat. Als moeder en leerkracht weet ik door ervaring dat de frequentiegolven door en voor mobiele telefonie veel en veel te hoog zijn voor onze kinderen. Dat onze gevoelige kinderen worden 'vergeten' omdat de economie boven de gezondheid staat. Iedere moeder is de machtigste vrouw (iedereen heeft namelijk een moeder) en ik hoop en wens dat mevr. Gunnink dit ook weet. Dat ze hiernaar zal handelen. Eerlijk, oprecht en zuiver. Als mens.

Zorgmoeders

22 oktober 2010

LAAT GEEN GENERATIE NEDERLANDERS VERLOREN GAAN !!!In de medeling van de Europese commissie verzoekschriften aan de leden van het Europees Parlement van 18 juni 2008

betreffende het verzoekschrift 0857/2007, ingediend door de Nederlander J.P.E. Baakman over UMTS-masten en de eraan verbonden gezondheidsrisico's wordt o.a. het advies gemeld van de WCNG waarin wordt benadrukt dat er belangrijke leemten in de wetenschappelijke kennis bestaat, in het bijzonder wat betreft de mogelijke systemische gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan elektromagnetische RF-velden (bv. van mobiele telefoons),de correlatie en het actiemechanisme betreffende de verhoogde incidentie van kinderleukemie na blootstelling aan ELF-velden (bv. van hoogspanningsleidingen) en, meer in het algemeen,

de mogelijke gevoeligheid van kinderen voor de schadelijke gezondheidseffecten van EMV.Daarom dient zij als een goede voorzitter van de Nederlandse gezondheidsraad in heroverweging alsnog te beslissen op het voorliggende verzoek d.d. 10 september 2010 op het verzoek van 10 september 2010 en alsnog alle publicaties, adviezen en rapporten die zijn verschenen en waarin uit de samenstelling van de emv-commissie blijkt een geduid GR-EMV lid en de secretaris van de Gezondheidsraad-subcommissie EMV aan de totstandkoming daarvan hebben deelgenomen publiekelijk terug te nemen waaronder ook begrepen de mededelingen m.b.t. het Cofam-ll onderzoek en om een nieuwe commissie elektromagnetische velden te installeren. (Het digitale verzoek hebben wij gelezen op stopumts.nl) .

kienhorst

22 oktober 2010

Op de eerste plaats wens ik mevrouw Gunning veel succes en wijsheid toe in haar nieuwe functie als voorzitter van de Gezondheidsraad en ik feliciteer haar van harte met deze benoeming.Ik zou graag aan haar willen vragen waarom de Nederlandse Gezondheidsraad tot nu toe zo anders omgaat met mogelijke gezondheidsrisico's van elektro (magnetische) velden (EMV) dan de Gezondheidsraden/overheden van een aantal van de ons omringende landen.In Zweden bijvoorbeeld wordt de aandoening elektro sensitiviteit erkend als een fysieke ziekte en worden mensen o.a. financieel ondersteund als ze hun huizen willen aanpassen/beschermen.In Frankrijk is onlangs door de Assemblée Générale unaniem een wet aangenomen die o.a. mobiel telefoneren verbiedt op kinderdagverblijven en op lagere- en middelbare scholen (dit in verband met de mogelijke gezondheidsrisico's).Ook heeft de Europese Commissie in 2009 de hieronder bijgevoegde tekst aangenomen getiteld: ''Gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden'' (559 afgevaardigden voor, 22 tegen en 8 onthoudingen). zie:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL&language=NLEr zijn meerdere voorbeelden te vinden in de ons omringende landen én in de (wetenschappelijke) wereld van een opstelling t.a.v. de mogelijke gezondheidsrisico's van EMV, anders dan die door onze Nederlandse Gezondheidsraad tot nu toe zijn ingenomen. Ik zou graag willen weten waarom dat zo is en ik hoop dat mevrouw Gunning daar t.z.t een antwoord op kan formuleren.

Marleen

23 oktober 2010

Wat zijn de gevolgen van de hoogfrequente straling bij mensen die direct-gevoelig zijn en wat zijn de gevolgen bijcumulatie / op de wat langere termijn voor ona llen ?. De gevolgen van blootstelling aan asbest zijn bekend. Idereen kent het begrip incubatie. Niet elk biologisch effect is schadelijk voor de gezondheid. Het menselijk lichaam wordt voortdurend belaagd door allerlei invloeden, maar het menselijk lichaam heeft heeft ook compensatiemechanismen waardoor mensen uiteindelijk niet ziek worden. Doch indien het effect van een bepaalde invloed te groot wordt kan het compensatiemechanisme het niet meer aan.De nieuwe voorzitter van de gezondheidsraad dient er voor te waken dat het geen herhaling wordt van het asbestdebacle.Volledige transparantie dus, ook t.a.v. het functioneren van de EMV-commissie is daaarbij een absolute voorwaarde.

Arjen Witzel

23 oktober 2010

Geachte Mevr. Louise GunningDe situatie die ik in dit schrijven omschrijf komt bij heel veel mensen in Nederland voor.

Ik zelf weet nu waardoor, maar velen nog niet maar hebben de zelfde onoplosbare problemen.

De geneeskunde schiet tekort.

Ik kreeg na 1998 enorme gezondheidsklachten; Hoofdpijn, Vermoeidheid, Spierkrampen, Slaapproblemen, Depressies, Wisselende stemmingen, zelfmoord gedachtes, enz.

Voor 1998 kwam ik nooit bij de huisarts wegens mijn gezond leven.

Na die tijd was het helemaal mis. En ben daardoor mijn baan kwijt geraakt.

En zelf bij een opvolgende werkgever kon ik niet verder met werken op de gebruikelijke manier die van je verwacht word.In 2004 per in per toeval er achter gekomen wat de bovenstaande gezondheidsklachten veroorzaken.

Deze komen bij mij opzetten als ik in aanraking kom met gepulste communicatie technieken.

Hoogfrequente signalen:

GSM, UMTS, DECT, WIFI, DVB, BABYPHONE, GAME CONSOLS, Enz.Laagfrequente signalen:

En als ik in de buurt kom van de elektrische gepulste neven signalen die op bijna alle stroombedrading aanwezig is.

Deze worden meegevoerd door spanning omvormers in diversen apparaten die overal aanwezig zijn.

Het is soms zo erg dat dit uw veiligheidslimiet van 400NanoTesla overschrijd.Stroom kabels zijn allemaal met elkaar verbonden en de nevensignalen worden overal naartoe vervoerd.

Spanningsverhogende apparaten versterken niet alleen de wisselspanning van 50HZ maar ook al deze neven signalen.

En woon je dus tegenwoordig in een flatgebouw met om je heen andere woningen in een spinnenweb van draden

welke als antenne werken. En deze neven signalen die wel tot honderden megahertz gaan worden ver uit de

elektrische installaties op bewoners gebombardeerd.

En veroorzaken bovenstaande gezondheidsklachten die de medische sector niet in kaart kan brengen.Met als gevolg dat er onnodige medicatie en behandelingen worden toegepast zonder gewenste resultaten.Daardoor worden deze gezondheidsklachten niet gedocumenteerd en gaan instanties zoals het UWV er vanuit dat

deze niets voorstellen.

Ik kan u echter verzekeren dat voor veel mensen zoals ikzelf deze gezondheidsklachten levensbedreigend zijn.

Medisch gezien is er voor ons geen oplossing. Nog in de vorm van herstel. Nog in de vorm van kunnen lokaliseren

waarom deze gezondheidsklachten ontstaan.Het wordt in onderzoeken in het binnen en buitenland wel steeds duidelijker dat daadwerkelijk deze gezondheidsklachten

worden veroorzaakt door bovenstaande bronnen.En de gezondheidsraad heeft als taak deze te lezen en zijn conclusie uit te trekken voor de bescherming van het volk.

Maar doet daartegen voor deze slachtoffers er niets mee.Daar moet nu zo langzamerhand wel wat aan gedaan worden.

Anders worden het zodadelijk wel erg veel burgers die eraan onderdoor gaan.Graag uw antwoorden en oplossingen.

dejager

23 oktober 2010

Hierbij mijn zeer dringend verzoek hulp te bieden aan diegene

de nu onnodig lijden, aan de hoge stralings norm die nu over ons heen raast,Ik heb hierdoor enorme schade, zowel lichamelijk, werk verloren en financieel ben ik uitgeput, neem aub uw verantwoording voor dit toenemende probleem,dit mag en kan niet langer zo doorgaan, we hebben allen recht op een gezonde en veilige woonomgeving,

de kwaliteit van leven is voor mij ver te zoeken, ik overleef.

M.vr.gr. E. de Jager (STRALINGEVOELIG)

van der Waal

24 oktober 2010

Ook ik verzoek U dringend iets te doen voor stralingsgevoeligen

zodat wij weer echt kunnen gaan leven. We hebben de laatste jaren

veel in moeten leveren. Wij werden wel gehoord maar daarna belachelijk gemaakt. De WHO wilde ons zelfs bij de psychiater

hebben omdat we geestelijk de weg kwijt zouden zijn.

Het lijkt mij sterk dat de laatste jaren zoveel mensen zouden doen alsof. Aandacht vragen ? Ja dat wel maar dan omdat zij nergens

met hun klachten terecht kunnen. Bij de huisarts ? Nee omdat deze de klachten niet kunnen thuis brengen en de uitspraken van de gezondheidsraad volgen.

Ga eens meer bij de echte wetenschappers Uw licht opsteken en volg niet de onderzoeken die mede worden betaald door de providers.

Volg niet het Zwitserse onderzoek zoals van Geel want ook in dat rapport is veel weggelaten.

Ik wens U veel wijsheid toe en hoop dat U veel tijd zult vrijmaken om met echte stralingskenners te spreken.

Anonym

24 oktober 2010

Wij wensen mevr Hunning heel veel succes met haar nieuwe loopbaan. Wij wensen dat zij wel open staat voor de problematiek van de EM velden.

Ik zou zoveel willen schrijven maar alles is al zo vaak gemeld.

Doe er iets mee mevr Gunning, zodat ook wij weer een normaal leven kunnen hebben. Niet gevangen in je eigen huis.

Anonym

26 oktober 2010

geachte mevr. Gunning. Van harte gefeliciteerd met uw benoeming bij de G.R. Ik nodig u hierbij uit voor een gesprek met voornoemde slachtoffers. Voor velen is het leven in de eigen woning de hel op aarde. De rijken kunnen afschermen en de overigen kunnen creperen in hun eigen woning.

De overheid weet niet hoe men slachtoffers kan helpen,men heeft er niet eens over nagedacht. Artsen en ziekenhuizen weten niet hoe te helpen Ieder mens heeft recht op woongenot.Bij ons bestaat dat z.g. woongenot uit foltering. Hulp is er niet voor ons. Misschien kunt u eens beginnen met een gesprek en de mensen,die het niet meer uithouden, helpen aan een stralingsvrije woning. met vriendelijke groet, m.v.Tongeren.

Anonym

27 oktober 2010

Zeer diep geschokt, maar ook boos, heb ik vernomen dat een buurgenoot amper 32 jaar zich van het leven heeft beroofd,

ook hij kon niet in zijn appartement meer veilig wonen, en was vaak op de vlucht.Hij kon het niet langer meer aan, ik weet hoe het voelt als je je nergens meer goed voelt , en je gezondheid wordt afgenomen!!Jeanette okt 2010.

BAWA-HAAKSBERGEN

29 oktober 2010

Mevr. L. Gunning,Het algemeen gezondheidsbelang noopt U tot beantwoording van alle hier boven open staande vragen.Wees geen willoos werktuig in handen van anderen !

In afwachting van Uw nadere antwoorden,

tekent,

met vriendelijke groet,Paul Baakman,

werkzaam voor Rechtspraktijk BAWA

Kantoor Haaksbergen

Verwey

30 oktober 2010

Geachte mevr. Gunning,

Graag wil ik u feliciteren met uw nieuwe funktie bij de G.R.

Mensen, zoals u, kunnen hun invloed aanwenden om mensen in nood te helpen.

Ppofessor Westerdorp van de faculteit in Leiden, gaf vorige week een interview op de radio, en hij vertelde dat over de laatste 10 jaar de gemiddelde leeftijd van de Nederlander met 3 jr. voor de vrouwen en met 5 jr. voor de de mannen is verlaagd.

De professor kweet dat aan het voedsel en roken!

Maar, daarentegen, is de gemiddelde leeftijd in de omringende landen nog steeds stijgende.

Het enige verschil, dat ik kan ontdekken met die landen is, dat bij ons in Nederland de norm van toegestane straling van de GSM, UMTS antennes enz. vele malen hoger is als elders.

Ik ken ook veel mensen, die ernstig ziek zijn van die straling,(waartoe ik zelf ook behoor), en gedwongen worden om een onmenselijk leven te lijden!

Mevr. Gunning, u kunt mensenlevens redden door er voor te zorgen dat in Nederland de norm van toegestane straling wordt verlaagd!

Hopende op uw begrip en medeleven, verblijf ik, met vriendelijke groet en zegenwensen!

Mevr. A.L. Verwey

Claessens

8 november 2010

De Hoge belgische Gezondheidsraad leest dezelfde rapporten en studies, maar vindt voldoende aanleiding om het voorzorgsprincipe, het ALARA, toe te passen.

Kijk eens op http://www.milieuziektes.nl/Pagina11.html bij 09-10-2010 Belgische Hoge Gezondheidsraad.

Daar staan hun motivaties vermeld.Mevrouw GUnning kan zich zelfs op de hoogte stellen, wanneer zij in de kantine van de GR eens een praatje zou maken met de twee belgische professoren, die deel uitmaken van de nederlandse GR. Weliswaar niet in de commissie EMV, maar zij weten wel veel van EMV, o.a. door eigen onderzoek.

Dus niet alleen uit literatuurstudies, waaruit de schriftgeleerden van de GR (NL) hun wijsheid putten, maar uit praktijkstudies.Momenteel blokkeert de GR ieder initiatief tot andere inzichten.

Vergeet niet dat deze schriftgeleerden n.a.v. hun literatuurstudies veel hogere grenswaarden aanbevelen dan de rest van de wereld.

Een dergelijke arrogantie moet toch ieder weldenkend mens tot nadenken stemmen.

Anonym

11 november 2010

Geachte Mevr. Gunning,Naar ik begrepen heb werkt U ook een dag in de week op de UvA in Amsterdam.

Mag ik U beleefd, doch dringend verzoeken om eens van gedachten te wisselen met Uw geachte collega Prof. dr. Lucas Reijnders. Hij kan U zeer goed dieper inzicht verschaffen in de problematiek die in voorgaande reacties aan de orde kwam.

Met vr. gr.

N.N.

Anonym

11 november 2010

Er zijn talloze mensen die helaas niet op deze site kunnen reageren, gewoonweg, omdat ze gevlucht zijn uit hun woning en verblijven op campings, in hun auto moeten slapen,of nog erger in de kou in een tentje,

namens al deze mensen, en dat zijn er echt nog al wat, vraag ik u mevr. Gunning uw dringende aandacht voor dit probleem, wat in een heel snel tempo toeneemt.(Het kan toch niet zo zijn dat iemand die de zeventig is gepaseerd in de kou moet slapen omdat hij zeer ernstig gezondheidsklachten krijgt in zijn huis) elk mens en dier heeft recht op een gezonde en veilige woonplek!!!Al deze mensen zijn ten einde raad,

i.o.

vr.gr. E.M.J.Veenendaal.

Top