ACTUEEL

Zorgprofessionals geven NZa dikke onvoldoende

Zelfstandige zorgverleners vinden dat de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg door het beleid van de NZa in gevaar komt. De marktmeester in de zorg krijgt van medische professionals als rapportcijfer een drie.  Dit blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO uitgevoerd in opdracht van de VvAA.

Kostprijs

Aanleiding  voor het onderzoek is de tariefstelling in de eerstelijnszorg. Op basis van een nieuwe kostprijsberekening wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor ondermeer orthodontie met 34 tot 40 procent verlagen. Volgens de VvAA, die circa 100 duizend beroepsbeoefenaren vertegenwoordigt, staan dergelijke plannen haaks op het voornemen van het nieuwe kabinet om de eerste lijn te versterken en de basiszorg dichter bij de patiënt aan te bieden.

Toegankelijkheid

Een ruime meerderheid (67 procent) van alle zorgverleners vindt dat het beleid van de NZa niet leidt tot een betere positie van de patiënt. 71 procent van de huisartsen, 45 procent van de verloskundigen, 85 procent van de apothekers, 75  procent van de tandartsen en 96 procent van de orthodontisten is van mening dat het NZa-beleid geen of een zeer geringe bijdrage levert aan het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg.

Innovatie

Zestig tot negentig procent van de medische professionals vindt bovendien dat de huidige tarieven nauwelijks toereikend zijn om te investeren in innovatie. “Indien de NZa haar koers doorzet betekent dit dat er geen ruimte meer is voor ondernemerschap, laat staan innovatie”, stelt directeur kennismanagement Edwin Brugman van de VvAA. “Zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat een groot deel van de praktijken wordt gefinancierd met private middelen. De patiënten zullen daar de negatieve effecten van ondervinden.”

Niet betrokken

Het vertrouwen in de NZa is het laagst onder medisch specialisten en orthodontisten. Zij geven de NZa een rapportcijfer van respectievelijk 2,8 en 1,4. Met respectievelijk een 5  en een  4,3 scoort de NZa relatief het beste onder verloskundigen en fysiotherapeuten. Zorgprofessionals zijn ondermeer ontstemd over het feit dat ze door de NZa niet of nauwelijks worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid voor hun beroepsgroep.  Zesennegentig procent vindt dat ze niet of onvoldoende gehoord wordt.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Molenaar

24 oktober 2010

Zijn de zorgprofessionals nu (om inhoudelijke redenen) ontevreden over het beleid van de NZa, of willen ze simpelweg meer verdienen? Dat is me nog niet helemaal duidelijk geworden.

Mitrasing

24 oktober 2010

Beste Molenaar,

De zinsnede "of willen ze simpelweg meer verdienen?" is nu net steeds die hardnekkig beeldvorming wat de NZa en politiek blijft versterken. Er wordt ook niet meer verdiend; ook onafhankellijk onderzoek geeft dat aan.

Alle goeds.

Top