ACTUEEL

Aanpassing bekostiging in ggz laat op zich wachten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft meer tijd nodig om de bekostigingssystematiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren. Dit betekent dat de bekostiging ook in 2012 waarschijnlijk volgens de huidige regels zal plaatsvinden.

Problemen

Het systeem van diagnose behandelingcombinaties (dbc’s) kent al sinds de invoering de nodige problemen. Zo doet de huidige productstructuur niet altijd recht aan de feitelijke behandelingen en verrichtingen. Cliënten kampen vaak met meerdere problemen, waardoor niet helder is hoe de behandeling moet worden weggeschreven. Dit betekent ook dat de NZa niet de juiste prestaties en tarieven vast kan stellen, hetgeen weer gevolgen heeft voor ondermeer de betaalbaarheid, transparantie, flexibiliteit en zorgzwaarte.

Privacy

Daarnaast is het privacy-aspect nog steeds niet goed uitgekristalliseerd. Mede door ingrijpen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft 60 procent van de gedeclareerde dbc’s geen diagnosevermelding.  Dit staat op gespannen voet met de door de NZa gewenste transparantie van prestaties.

Oplossing

De NZa ziet vooralsnog een aantal oplossingen, waaronder een verdere opsplitsing van de huidige productstructuur, het invoeren van bandbreedte- of vrije tarieven en het loskoppelen van bekostiging en behandeltraject. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid concludeert de NZa dat er meer tijd nodig is om de gevolgen van deze oplossingen in kaart te brengen. Daarbij wil de NZa naar eigen zeggen nadrukkelijk rekening houden met de ideeën die er in het veld leven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top