ACTUEEL

Capaciteitsorgaan: veel meer specialisten nodig

Capaciteitsorgaan: veel meer specialisten nodig

De komende jaren zijn veel meer specialisten nodig om in de groeiende zorgvraag te kunnen voorzien. Daarom moet de numerus fixus voor de initiële opleiding geneeskunde omhoog van 2850 naar 3100. En de instroom in de meeste vervolgopleidingen moet omhoog. Dat staat in het dinsdag gepubliceerde Capaciteitsplan 2010 van het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige opleidingen.

Instroom vervolgopleidingen

De afgelopen toen jaar is het aantal geregistreerde medisch specialisten sterk toegenomen. Toch moet volgens het rapport de instroom in de vervolgopleidingen nog verder toenemen. Het Capaciteitsorgaan adviseert dat de instroom vanaf 2012 moet toenemen met 1.197 tot 1.415 voor de medisch specialisten, 720 voor de huisartsen, 143 voor de sociaal geneeskundigen (binnen de subsidiestromen van VWS), 109 voor de specialisten ouderengeneeskunde, en 16 voor de AVG.

Taakherschikking

Om in deze toename te voorzien, moet het aantal studenten dat aan de studie geneeskunde begint omhoog naar 3100. Daarnaast gaat het Capaciteitsorgaan er bij haar adviezen vanuit dat taakherschikking van de arts naar de verpleegkundig specialist/ physician assistant bevorderd wordt. Bij de medisch specialisten is dit als een optie aangeboden. Indien deze optie wordt gebruikt, adviseert het Capaciteitsorgaan een instroom van 650 studenten in de opleidingen tot verpleegkundig specialist/ physician assistant.

Ouderengeneeskunde

Opvallend is dat het orgaan slechts een bescheiden groei van de instroom voor de specialisten ouderengeneeskunde adviseert. Er is nu al grote vraag naar dit specialisme  en deze zal door de vergrijzing alleen maar toenemen. Ondanks het bescheiden instroomadvies, heeft het Capaciteitsorgaan twijfels over de haalbaarheid. Momenteel staan er 130 vacatures open voor dit specialisme. Door gebrek aan belangstelling zijn deze nauwelijks in te vullen. Jongeren die als basisarts afstuderen, vinden de ouderengeneeskunde niet zo aantrekkelijk. Van de 112 beschikbare opleidingsplaatsen werden er afgelopen jaar slechts 72 ingevuld. Verbeteringen in het werkproces en taakherschikking naar de verpleegkundig specialist en de praktijkverpleegkundige moeten in de toekomst mede voorzien in de behoefte aan zorgprofessionals voor ouderen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 december 2010

Onze oudste zoon studeert geneeskunde en volgde onlangs zijn eerste co-schap ouderengeneeskunde in een verpleeghuis. Toen ik hem na afronding van die periode vroeg of Specialist Ouderengeneeskunde hem iets leek antwoorde hij negatief. Hij vind het werken met ouderen best leuk (hij heeft al jaren een 'weekendbaantje' in de VVT) maar vond tijdens zijn co-schap dat de SO zo weinig aan "dokteren" toekwam.
Waarom vinden jongeren ouderengeneeskunde niet zo aantrekkelijk? Iets van een antwoord?

merhai

30 december 2010

Zou het misschien ook helpen als we de administratieve last voor de dokters verlichten, ze van de beste apparatuur voorzien, ze meer inspraak geven in hun organisaties en ze meer loon naar werken geven zodat ze meer ( en met plezier) kunnen dokteren en het vak weer aantrekkelijk wordt voor jonge bollebozen?

Olaf Tan

30 december 2010

Ik ben me ervan bewust dat het vloeken is in de kerk, maar vraag een genuanceerde reactie op het volgende. Substitutie en taakherschikking dragen bij aan de continuïteit en kwaliteit van zorg. In de toekomst hebben we straks misschien wel 27 typen PA’ers en/of NP’ers. Tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende kosten in de zorg en vissen we met z’n allen uit dezelfde vijver. De opleiding tot medisch specialist alleen al kost bij benadering 1 miljoen euro en duurt zo’n 12 jaar inclusief. Er is sprake van een breed assortiment aan medisch (super)specialistische voorzieningen dat een hoogwaardig vangnet biedt voor de patiënt. Ik vraag me af of het in dat licht verantwoord is de opleiding(en) tot medisch specialist anders in te richten en misschien op onderdelen in te korten. 1 jaar korter zou met 1400 aios bijna 200 miljoen euro per jaar bedragen, met als neveneffect eerdere uitstroom. En als het mag, nog even reagerend op de vorige respondent: Mee eens met overheadverlichting en oriëntatie op corebusiness, maar 'loon naar werken'? Er zijn maar weinig 'beroepsopleidingen' waar de aios een inkomen geniet als nu het geval is. De maatschappij betaalt 140.000 euro per jaar aan opleidingsgelden voor de aios; deze ontvangt een allesziins respectabel salaris en mag daarna, zonder al teveel externe verantwoording voor de rest van zijn leven een mooi inkomen genieten...Het salarisperspectief is overigens voor de ware professional niet de trigger, maar meer de condities die met de uitoefening van zijn vak samenhangen.

Top