ACTUEEL

‘Minister gaat te snel met afbouw risicoverevening'

‘Minister gaat te snel met afbouw risicoverevening'

Kleine zorgverzekeraars verenigd in de VRZ willen een verantwoorde afbouw van het stelsel van risicoverevening. Ze vrezen dat met het voornemen om de ex post verevening nog deze kabinetsperiode af te bouwen het gelijke speelveld afkalft en daarmee ten koste gaat van de kleine verzekeraars.

Risicoselectie

Het Nederlandse vereveningstelsel is bedoeld om zorgverzekeraars te compenseren voor verzekerden met een hoog gezondheidsrisico. Op die manier wil de overheid voorkomen dat verzekeraars bepaalde groepen verzekerden uitsluiten. De risicoverevening kent vooralsnog een ex ante en een ex post-component. In het eerst geval krijgen verzekeraars op basis van een rekenmodel een bijdrage vooraf toegekend, in het tweede geval worden de feitelijke kosten achteraf via het zorgverzekeringsfonds verrekend.
 

Prikkels

Volgens minister Schippers van Volksgezondheid gaat verevening achteraf ten koste van de doelmatigheid. Omdat zorgverzekeraars hun kosten achteraf toch wel vergoed krijgen, zijn er volgens de minister onvoldoende prikkels om scherp in te kopen.  Om die reden wil Schippers nog deze kabinetsperiode een einde te maken aan de ex post risicoverevening.

Gelijk speelveld

Volgens de VRZ loopt de minister te hard van stapel. "In principe zijn wij ook voor afbouw, maar de minister moet wel zorgen voor een gelijk speelveld", reageert bestuurder Jean-Paul van Haarlem van zorgverzekeraar ONVZ. "Kleinere verzekeraars zijn gevoeliger voor schommelingen en onvoorziene gebeurtenissen."

Ongewis

Volgens Van Haarlem hebben de verzekeraars op dit moment te maken met een opeenstapeling van  beleidsveranderingen, waarvan de gevolgen ongewis zijn. Hij doelt hierbij ondermeer op het risicodragend verzekeren van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de uitbreiding van het B-segment van vrije prijzen en de overgang van DBC's oude stijl naar DOT. Zolang de lange termijneffecten van deze beleidsveranderingen nog niet in het ex ante vereveningsmodel verdisconteerd zijn, moet de minister wat de VRZ betreft de ex post verevening overeind houden. 

Bijval 

De VRZ krijgt bijval van econoom Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  "Er moet een vangnet blijven, omdat perfecte verevening niet mogelijk is", stelt de hoogleraar sociale ziektekostenverzekering in Zorgvisie.

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

10 maart 2011

VWS kan zich beter afvragen of private zorgverzekeraars nog wel nodig zijn in een klein land als Nederland.

Druk zetten op private bedrijven om meer financiële risico's te lopen middels het afschaffen van de ex poste verevening en gelijktijdig handhaven van de acceptatie plicht en het Nationaal opgelegd zorgbudget, het BKZ, is vragen om zeer grote maatschappelijke problemen.

Elders in de wereld is er ruime ervaring met zorgstelsel zonder een adequaat ex poste verevening; de USA is het lichtend voorbeeld. Hoogleraar Alain Enthoven, de systeemontwerper van ons zorgstelsel, pleit dan ook voor handhaving van ex poste verevening, ook in een stelsel met concurrerende zorgverzekeraars in welke vorm dan ook; de patiënt mag nimmer de dupe worden en dat deze gegarandeerd als de ex poste niet besteed in de zorgmarkt. Geen enkele ex ante verevening is in staat om de per definitie onvoorziene kosten bij individuele gevallen in de zorg te compenseren; mensen zijn constant muterende wezens en geen enkele bureaucraat kan berekenen tot welke mutatie BSN ....... zal muteren in het lopend verzekeringsjaar en welke schadelast dat tot gevolgen zal hebben.

EU wet en regelgeving voorziet overigens niet in een acceptatie plicht voor private verzekeraars, inclusief een opgelegde theoretische rekenpremie vanuit de Overheid, inclusief een vanuit de Overheid opgelegd Totaal Budget en de onmogelijkheid de risico's achteraf te verevenen. Geen enkele verzekeraar in Nederland is groot genoeg om die risico's te dragen en zal zich gedragen zoals de meest ordinaire schadeverzekeraar. Voorbeelden uit de USA genoeg. Bedenk ook dat zorgverzekeraars alles weten van de verzekerden in dit land. Ze hebben inzage in alle gegevens. Risico selectie is bij wet verboden, maar via omwegen toe te passen. Naarmate het basispakket verder wordt uitgekleed, neemt het pakket aan aanvullende verzekeringen toe en in de aanvullende verzekeringen is het vrijheid blijheid voor de schadeverzekeraars.

Nederland is bij afschaffing van de ex poste verevening weer terug in vooroorlogse toestanden.

Laat de Tweede Kamer (samen met de Eerste Kamer) maar een hoorzitting houden over voors en tegens van afschaffing ex poste verevening. Nodig dan ook maar Alain Enthoven en een drietal Duitse geleerden, Udo Schneider, Volker Ulrich en Eberhard Wille uit voor een onafhankelijke blik op het Nederlandse zorgstelsel.

PvdA, Groenlinks, D66, SP, PvdD, CU, SGP weten wat hen te doen staan. En als het CDA nog een partij wil worden die er toe doet zal ook deze partij aan de bel moeten trekken. Schadelast zorg in Nederland is nog steeds onder de 10% van het BNP en de geraamde stijging tot 15% in 2040 is totaal geen probleem. Dat laten alle overige landen in de OESO zien.

Vadertje Staat zal zich moeten gedragen als een goed huisvader. Dan maar geen boy toys.

En de NPCF moet niet zo bang zijn voor intrekken van de VWS subsidie stroom: kom nu eindelijk eens op voor de belangen van de patiënten in dit land.

Jansen

13 maart 2011

De twee rapporten waarop de Minister (=VWS) zich baseert rammelen aan alle kanten. Zijn te downloaden op de site van Minvws.

Boer en Croon beperkt zich tot het interviewen van de hoofdrolspelers zelf en heeft geen enkele buitenstaander geraadpleegd. Komt nog wel tot discussies over domeinen en de vaststelling dat ZN als koepel steeds moeilijker kan en mag spreken namens de 4 grootste verzekeraars die nu al verschillende belangen hebben, maar bij afschaffing van de ex post verevening helemaal uit elkaar - moeten- gaan lopen. Zorgstelsel is immers gebaseerd op concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling en op concurrentie tussen zorgaanbieders op detailniveau.
ZN heeft een kennisvoorsprong, zit aan tafel, maar wordt in de Wetgeving niet genoemd. Zelfs Boer en Croon is daarover gevallen. Het aantal mensen dat zich bezig houdt met de risico verevening is zeer gering. Externe expertise, iBMG, beperkt zich tot 2 personen en dat vindt Boer en Croon te weinig.
Meeste expertise zit bij ZN.

PriceWaterhouseCooper loopt flink achter de feiten aan. Is van mening dat Nederland bijna 90 concurrerende zorgverzekeraars heeft. Heeft hier een kennis achterstand. Dit rapport moet door een ieder worden gelezen als voorbeeld van het naar de mond praten van de opdrachtgever: De beide externe experts in Nederland worden buiten het rapport gelaten omdat zij greep wilden houden op de eindconclusie. PwC vond dat tever gaan en in kader van onafhankelijkheid werden beide experts erbuiten gelaten. Flinke literatuurlijst. Duitsland en Zwitersland worden zogenaamd als grootste voorbeeld aangehaald, maar Australische experts worden het meest genoemd.

Opvallend: sinds 2006 is er nog geen enkel verzekeringsjaar afgesloten. Er kan nog steeds niets gezegd worden over het functioneren van de ex ante verevening. De ex poste verevening moet nog steeds worden aangewend om de verzekeraars onderling te compenseren.

Toch vindt PwC dat de ex poste kan worden afgeschaft. Geen wonder, VWS wil dat al jaren.

Wynand van der Ven is daar tegen. WvdV is dan ook een van de externe experts die buiten het rapport is gelaten.

Alain Enthoven is de systeemontwerper van het zorgstelsel Nederland en is ook tegenstander van afschaffing ex poste.

Waarom VWS niet te rade gaat bij Alain Enthoven is en blijft een raadsel.

Anoniem

14 maart 2011

Kleine verzekeraars lopen per definitie meer risico per verzekerde. Maar dat risico nemen ze toch zelf door klein te blijven?

Hun voordeel is juist dat ze daardoor maatwerk kunnen blijven leveren.

De verzekerde kan kiezen. Precies zoals het bedoeld is.

Mijn punt is: de staat is er niet voor verantwoordelijk dat een kleine verzekeraar klein wil blijven.

Jad Kimi

12 oktober 2015

Ik ben de heer Jad Kimi een onderhandse lening geldschieter. we biedt leningen tegen een rente van 2% per jaar voor een bedrag van EUR 100,000,000,00. Die 500,000,000,00.in om welke valuta u de lening nodig hebben. Met 100% financiering van projecten gedekte en ongedekte leningen beschikbaar. we gegarandeerd tot financiële diensten te verlenen aan veel van onze klanten over de hele wereld. Met het pakket van zachte lening, kan een lening worden verwerkt en overgedragen middelen is aan de kredietnemer zo spoedig mogelijk. wij werken met de voorwaarden van een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen en te bieden leningen aan een van onze klanten die Applied, bedrijven, corporaties en alle soorten zakelijke organisaties, particulieren en private Real Estate Investors. neem dan contact met ons op via onze e-mail: jadkimi@gmail.com voor meer informatie over hoe u uw lening ok te krijgen.

Top