ACTUEEL

Maasstad telt nieuwe slachtoffers

Op basis van grootschalige screening heeft het Maasstad Ziekenhuis twee nieuwe sterfgevallen vastgesteld, die mogelijk samenhangen met de klebsiella-besmetting. Daarnaast zijn er acht nieuwe dragers van de bacterie opgespoord, plus nog eens 143 verdachte patiënten.

Het Maasstad Ziekenhuis constateert tevens dat er sinds 18 juli geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld bij patiënten die voor het eerst in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op grond hiervan concludeert het ziekenhuis dat de uitbraak onder controle is.

Stijging

De huidige stand van zaken is dat 78 patiëntendrager zijn van de multiresistente bacterie, acht meer dan een week geleden. Hiervan zijn er 27 overleden, een stijging van twee personen. Het aantal verdachte patiënten is gestegen van 1824 naar 1967.

Toenemen

De 143 mogelijk besmette patiënten die nog niet eerder in beeld waren, hebben dinsdag per post een kweektest ontvangen. Het ziekenhuis verwacht met het oog de lopende kweektesten en onderzoeken dat het aantal besmettingen de komende tijd nog zal toenemen. Op dit moment zijn er 43 patiënten geïsoleerd opgenomen. Van de 27 overleden patiënten wordt onderzocht wat de rol van de bacterie is geweest bij het overlijden.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 juli 2011

Ongeacht of het bestuur nu in control is, is het tijd dat verantwoordelijkheid voor eerder falen wordt genomen. Misschien kan iemand de tekst uit de wet hier plakken waaruit blijkt dat het bestuur echt verantwoordelijk is. En als de bestuurder dit zelf niet wil zien dan moet de RvT hem daar op wijzen.

De RvT dient overigens snel zelf te laten zien dat zij toezicht op kwaliteit ook als hun taak zien anders kunnen zij ook een verzoek om op te stappen verwachten.

Anoniem

26 juli 2011

Ongeacht of het bestuur nu in control is, is het tijd dat verantwoordelijkheid voor eerder falen wordt genomen. Misschien kan iemand de tekst uit de wet hier plakken waaruit blijkt dat het bestuur echt verantwoordelijk is. En als de bestuurder dit zelf niet wil zien dan moet de RvT hem daar op wijzen.

De RvT dient overigens snel zelf te laten zien dat zij toezicht op kwaliteit ook als hun taak zien anders kunnen zij ook een verzoek om op te stappen verwachten.

Anoniem

26 juli 2011

Op verzoek hierboven de artikelen 2, 4, en 4a uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Hieruit blijkt dat de bestuurder niet aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 2

De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

Artikel 4

1.Het uitvoeren van artikel 3 omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.
2.Ter uitvoering van het eerste lid draagt de zorgaanbieder, afgestemd op de aard en omvang van de instelling, zorg voor:
a. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg;
b. het aan de hand van de gegevens, bedoeld onder a, op systematische wijze toetsen in hoeverre de wijze van uitvoering van artikel 3 leidt tot een verantwoorde zorgverlening;
c. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld onder b, zonodig veranderen van de wijze waarop artikel 3 wordt uitgevoerd.

Artikel 4a

1.De zorgaanbieder meldt aan de ingevolge artikel 8 met het toezicht belaste ambtenaar onverwijld:
a. iedere calamiteit die in de instelling heeft plaatsgevonden;
b. seksueel misbruik waarbij een patiënt of cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken, uitgezonderd seksueel misbruik van hulpverleners onderling.
2.Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.
3.Onder seksueel misbruik wordt verstaan grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht.
4.Onder hulpverlener wordt verstaan iedere medewerker van een instelling.

I.N Triest

27 juli 2011

Artsen ook van het MaasStad Zkh , zie hier wat u beloofd/gezworen heeft

Artseneed van de KNMG en de VSNU van 2003


\"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en
ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.\"

En waarom zou het bewust niet naleven van hygieneregels die er sinds 1840 zijn niet uw verantwoordelijk zijn

21 doden , 25 doden, 27 doden , ...... ???

RVB, RVT, KNMG, NVZ, Min.VWS, IGZ, Tuchtraden, Advocaten waar bent U ????

ooijens

11 augustus 2011

dit is een oude telling mijn vader is op 05-08-2011 nummer 28 geworden .
maasstad heeft hierbij veel fouten gemaakt en en dan blijven ze ontkennen maar gelukkig veel fouten die wij zwart op wit hebben en het maasstad zullen doen schudden op zijn zwakke palen .
daar hebben wij onze vader niet mee terug ,maar dat zij zullen boete voor deze schandaligen fouten zal de komende
maanden duidelijk worden ,maar wij als familie gaan nu eerst onze pa naar zijn laatste rustplaats brengen 12-08-2011 op de maeterlinckweg en daarna ga ik de strijd aan .

Anoniem

12 augustus 2011

Beste Ooijens, gecondoleerd met het overlijden van uw vader. Ik wens u en uw familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Mag ik vragen: waarvoor werd hij in het ziekenhuis behandeld, hoe ernstig was het, en wat was de oorzaak van zijn overlijden?

Top