ACTUEEL

Verzekeraar mag streng kwaliteitsbeleid toepassen

Zorgverzekeraars mogen strengere kwaliteitseisen hanteren dan de landelijke kwaliteitsnormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voorschrijven. Dit schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen die SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten begin oktober indiende.

Betere kwaliteit

Schippers verwacht dat het hanteren van verschillende kwaliteitscriteria door zorgverzekeraars, leidt tot een geleidelijke verhoging van de kwaliteit van zorg. “Het laatste wat ik wil is dat ons kwaliteitsbeleid tot een statisch geheel verwordt. Als wat vandaag goed wordt gevonden morgen beter blijkt te kunnen, moet ons stelsel daarop inspelen”, aldus de minister in de brief.

Onderscheiden

De minister vindt het een geluk dat zorgverzekeraars de vrijheid nemen om de lat voor hun verzekerden hoger te leggen dan de minimum norm. “Zij willen zich op kwaliteit onderscheiden van hun concurrenten en omdat zij het perspectief zien dat strengere kwaliteitseisen de doelmatigheid van de zorgverlening ten goede kan komen. Dat laatste is natuurlijk ook interessant voor de kostenontwikkeling”, schrijft Schippers.

Beeldvorming

Omdat patiënten het onderscheid tussen de verschillende kwaliteitsinvalshoeken niet altijd zien, vindt Schippers het wel van belang dat zorgverzekeraars hierover goed communiceren. “Ik verwacht (...) dat zij niet bijdragen aan een negatieve beeldvorming van die ziekenhuizen die wel aan de landelijke norm voldoen, maar nog niet aan de scherpere vormen van henzelf.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

23 oktober 2011

De Minister/VWS aan het antwoord:

"Landelijke kwaliteitsnormen komen tot stand vanuit de medische beroepsgroepen. In mijn brief over het Kwaliteitsinstituut spreek ik over professionele standaarden. Een goed voorbeeld zijn de recente minimum volumenormen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde. Deze normen geven het niveau aan waar beneden geleverde zorg niet verantwoord is. De IGZ bewaakt dit niveau."

Welk bewijs is er dat de zorginkoop door verzekeraars die afwijken van de normen die het Kwaliteitsinstituut stelt op basis van wetenschappelijk en internationaal onderzoek kwalitatief beter is? Op basis van welke evidence baseren die verzekeraars zich dan?

Betere kwaliteit tegen een lagere prijs?

Omdat de huidige ziekenhuisprijzen zijn gebaseerd op historische prijzen, zonder enig verband met de werkelijke kostprijs, zit er ongetwijfeld ruimte in de werkelijke prijs van een behandeling en de huidige prijs.

Het KwaliteitsInstituut doet er goed aan om een aantal zeer goede econometristen in de huren die van de hoed en de rand weten van kostprijs opbouw. Inclusief vastgoed.

Ga eens te rade bij Kaiser Permanente. Die doet het af met veel minder bedden per verzekerde en een veel kortere ligtijd per bed per verzekerde. 2.4 dag per opname. In Nederland is dat nog steeds ruim boven de 5 dagen. Iedere dag kost de verplicht verzekerde een 5.000 euro. Niet voor niets heeft de OESO berekent dat de ziekenhuisopname in nederland even duur zijn als die in de USA.

IGZ en Kwaliteitsinstituut worden met dit antwoord van de Minister/VWS wel in de hoek en te kijk gezet.

De Minister steekt in op de afdeling Propaganda.

Natuurlijk zie ik het punt dat burgers het onderscheid tussen deze twee kwaliteitsinvalshoeken niet altijd scherp maken. Goede communicatie op dit punt is dan ook belangrijk. Ik verwacht bijvoorbeeld van verzekeraars dat zij niet bijdragen aan een negatieve beeldvorming van die ziekenhuizen die wel aan de landelijke norm voldoen maar nog niet aan de scherpere normen van henzelf. Een benadering vanuit het positieve heeft altijd de voorkeur. Verzekeraars zijn zich overigens zeer bewust van het belang van een degelijke onderbouwing van hun aangescherpte kwaliteitseisen en van een zorgvuldige communicatie hierover naar zowel hun verzekerden als naar de zorgaanbieders met wie zij zaken doen.

---Tja.

ANH Jansen

23 oktober 2011

Volksgezondheid is in dit land ondergeschikt aan economische belangen. Hier een voorbeeld:

GGD: Geen intensieve veehouderij binnen 250 meter tot woonkernen

GGD Nederland heeft in een reactie op het rapport van de commissie Alders “Van mega naar beter” over de maatschappelijke dialoog megastallen gesteld dat de huidige wet- en regelgeving niet toereikend is voor het beschermen van de volksgezondheid.

GGD Nederland vindt dat de intensieve veehouderij moet worden gekenschetst als een industriële bedrijfstak, waar hoge eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering. Daar hoort ook een advies over een gezonde afstand tussen bedrijven en woonkernen bij. Wij pleiten er voor dat er bij nieuwbouw en planontwikkeling van bedrijven en woningen een afstandsnorm wordt gehanteerd van 250 meter. Bij een afstand tot 1000 meter moet er een gezondheidsadvies worden meegenomen bij de vergunningverlening tot uitbreiding.


In Denemarken, Spanje en de USA is het verboden om intensieve veehouderij, denk aan geiten en schapen en Q-koorts, te houden binnen 5 km van de bebouwde kom. De staat Georgia en het land Denemarken handhaven dit zeer strikt. Ten voordele van hun bevolking.

In Nederland is het Ministerie van EL&I bovenbaas. Gesteund door Min Financiën. De betalingsbalans van Nederland is dan ook zeer positief: 65 miljard euro per jaar. Hoger dan Singapore en relatief 2x zo hoog dan die van Duitsland. Nederland is een renteniersland en de Overheid, het Openbaar Bestuur, wil dat graag zo houden. Ten koste van de burgerij.

IGZ en Kwaliteitsinstituut zijn dan ook de schaamlappen van het economisch en financieel beleid van Nederland.

Het geld moet rollen in dit land en wel naar Den Haag. Macro beslag van de Overheid op de burgerij is inmiddels 60.3%. Een wereldrecord. De VVD, CDA en PVV (en overige partijen) willen dat graag zo houden.

A Klink zei het al eerder in kader van de aanbestedingen in de Ketenzorg: Hoofdaannemers/Onderaannemers mogen afwijken van de landelijke richtlijnen als de kwaliteit nog maar acceptabel is, maar de prijs in ieder geval lager.

E Schippers zet het beleid van A Klink gewoon voort.

Top