ACTUEEL

Minister maant ziekenhuizen tot ‘beheerste’ innovatie

Minister maant ziekenhuizen tot ‘beheerste’ innovatie

Minister Schippers van VWS verlangt van ziekenhuizen dat ze nieuwe ontwikkelingen op een ‘stapsgewijze en beheerste’ manier invoeren. Ziekenhuizen moeten met name vooraf een betere afweging maken van de eventuele risico’s van nieuwe behandelingen.

Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Schippers reageert daarmee op het rapport ‘Vernieuwing op drift’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) opstelde naar aanleiding van de calamiteiten bij maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekenhuis Emmen in 2009.

Virtuele afdeling

De OvV constateerde ondermeer dat er in Scheper Ziekenhuis langs elkaar heen werd gewerkt op het gebied van patiëntveiligheid. Ook waren discussies over kwaliteit ondergeschikt aan die over financiële overwegingen. Daarnaast ontbrak het aan goede afspraken en de naleving daarvan. Bovendien functioneerde de afdeling bariatrische chirurgie als een ‘virtuele afdeling’ van verschillende op zichzelf staande organisatorische eenheden zonder eenduidige aansturing ontbrak

Serieus

Volgens de OvV hebben niet alleen het Scheper Ziekenhuis en de betrokken medische staf, maar ook andere partijen verantwoordelijkheden laten liggen. Het ministerie moet om die reden van de OvV alerter zijn op zorgvernieuwingsprocessen en de bijhorende kwaliteitsborging. Schippers zegt deze aanbeveling ‘zeer serieus’ te nemen. Wel merkt ze op dat deze boodschap te eenzijdig gericht is op zorgvernieuwing. Wat de minister betreft is deze ook van toepassing op iedere instelling die een behandeling gaat uitvoeren die betreffende instelling niet eerder aanbood. In geval van verdere specialisatie, uitbreiding van bestaande zorgprocessen of de introductie van nieuwe behandelingen, moeten ziekenhuizen en professionals van Schippers een systematische risicoafweging maken. Daarbij gaat het er vooral om dat die risico’s vooraf in kaart worden gebracht.

Risicoanalyse

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde in oktober nog dat het juist aan dergelijke prospectieve risicoanalyses schort. Om het belang van het onderwerp te onderstrepen heeft de minister alle ziekenhuizen een brief gestuurd waarin ze haar standpunt onder de aandacht brengt en de ziekenhuizen oproept werk te maken van het inspectierapport.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top