ACTUEEL

Zorgaanbieders kraken Wet cliëntenrecht

Zorgaanbieders kraken Wet cliëntenrecht

Zorgaanbieders, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), zien geen heil in de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz). Volgens de BoZ is de samenhang met andere wetten ‘volkomen onduidelijk’ en werkt de Wcz ondoelmatigheid in de hand.

De BoZ heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid daarom geadviseerd om de Wcz af te wijzen. Volgens de BoZ is het effectiever om in plaats daarvan elementen uit de Wcz te integreren in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Ook onder wetenschappers bestaat scepsis. Zo zal het wetsvoorstel  voor de Wcz volgens hoogleraar Johan Legemaate niet leiden tot een verbetering van de rechtsbescherming van de cliënt.

Onduidelijk

De Wcz is juist bedoeld om de positie van de cliënt te versterken door patiëntenrechten te bundelen. Volgens de BoZ is dit streven veel complexer gebleken dan vooraf door de wetgever gedacht. Niet alleen blijft de Wgbo bestaan, er komt daarnaast ook nog een nieuwe beginselenwet zorg. “We moeten vaststellen dat hiermee minstens drie wetten zijn waar de cliënten en zorgaanbieders hun rechten en plichten in moeten zien te vinden”, stelt de BoZ. “Dat is erg onduidelijk en veroorzaakt afstemmingsproblemen.”

Spanning

Meer in het bijzonder vindt de BoZ dat de Wcz geen antwoord  geeft op de spanning tussen doelmatigheid en betaalbaarheid enerzijds en kwaliteit anderzijds. De BoZ wijst er op dat met de overheveling van de huishoudelijke verzorging en de begeleiding naar de Wmo een substantieel deel van de zorg buiten de reikwijdte van de Wcz valt.   

Eindverantwoordelijkheid

Daarbij is de eindverantwoordelijkheid van raden van bestuur voor de kwaliteit van zorg onvoldoende gewaarborgd. Ook de verantwoordelijkheid van verzekeraars voor goede zorg is volgens de BoZ nog steeds onduidelijk.

Ondoelmatig

Specifieke kritiek heeft de BoZ ondermeer op de beoogde regeling voor het melden van incidenten. Volgens de BoZ zorgt de Wcz er voor dat incidenten rond veiligheid te snel bij de rechter belanden. De BoZ pleit voor een regeling waarin het OM alleen die meldingen krijgt waaruit opzet of grove nalatigheid blijkt. Bovendien vindt de BoZ de ongeclausuleerde toegang tot het enquêterecht van cliëntenraden ondoelmatig. Pas als de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LVG) of de Governancecommissie een zaak niet kunnen behandelen, zouden cliëntenraden een direct beroep moeten kunnen doen op de enquêteprocedure. 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 november 2011

Lastig. De brancheorganisaties hebben zich altijd verzet tegen de inhoud van de Wcz en daardoor is hun kritiek op de vorm waarin de patiëntenrechten worden geregeld verdacht. Verder is Legemaate nou niet bepaald een onafhankelijke bron. Deze jurist heeft zijn gehele carrière te danken aan de KNMG.

Ik zou daarom liever de reactie horen van gezondheidseconomen zoals Schut en Varkevisser, of van Martin van Rijn, en misschien heeft de NPCF wel een sterke jurist.


Beers

29 november 2011

Ook de Federatie Opvang betwijfelt of de 70.000 mensen die jaarlijks hulp krijgen van maatschappelijke en vrouwenopvang erop vooruit gaan met de WCZ. De zorg voor deze mensen komt afwisselend uit AWBZ, Wmo, Zvw, Jeugdzorg, forensische zorg en regeling voor opvang van slachtoffers mensenhandel. De Wcz regelt zo nu en dan rechten voor deze clienten al naar gelang ze onder een bepaald financieringskader vallen. Voor clienten is niet duidelijk en niet uit te leggen wanneer ze welke rechten hebben, ook al verblijven ze feitelijk in de praktijk op hetzelfde bed. Voor zorgaanbieders is onduidelijk op welk moment ze voor welke client wat voor verplichting hebben op het gebied van kwaliteit.
In de Wmo wordt de maatschappelijke opvang (waar mensen 7x24u verblijven en voor alles afhankelijk zijn van de zorgaanbieder) ontheven van de plicht om kwalitatief goede zorg te leveren. "Een belediging" volgens onze voorzitter Jan Laurier. Vraag is waarom clientenorganisaties zo enthousiast zijn over de WCZ?

Marcel Heldoorn

30 november 2011

Het wekt eerlijk gezegd weinig verbazing, dat de zorgaanbieders de nieuwe wet Cliëntenrechten zorg niet zo zien zitten. Meer of betere cliëntenrechten leveren meer en andere plichten op voor de zorgaanbieders.

Wel heel opvallend om te zien hoe het spel nu gespeeld wordt.

Er is sinds dit voorjaar een sterke lobby op gang gekomen om de WGBO, naast de nieuwe WCZ, te laten voortbestaan. Nu de minister daaraan gehoor heeft gegeven, wordt juist het voortbestaan van de WGBO naast de WCZ als argument tegen de WCZ gebruikt.

De zorgaanbieders wijzen op minstens drie wetten waar de cliënten en zorgaanbieders straks hun rechten en plichten in moeten zien te vinden, namelijk de WGBO, de WCZ en de beginselenwet. Ze vergeten daarbij zomaar te vermelden dat door de WCZ de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet toelating zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen allemaal worden ingetrokken. Kortom voor de cliënt wordt het wel degelijk overzichtelijker.

Voor de cliënt wordt het echt gemakkelijker. Op dit moment hangen de rechten die je als cliënt af van de setting: het maakt dus uit of je in een ziekenhuis bent of in een verpleeghuis. Straks heeft de cliënt overal dezelfde rechten, en is de zorgaanbieder verplicht om ervoor te zorgen dat die rechten goed ingevuld worden.

En waar zorgaanbieders bang zijn voor afstemmingsproblemen tussen verschillende wetten, is de WCZ heel duidelijk: "Van de bepalingen van deze wet kan niet ten nadele van de cliënt worden afgeweken."

Tijdens de hoorzitting waren naast 2 organisaties van zorgaanbieders ook zeven patiënten- en clientenorganisaties aanwezig. Juist zij pleitten allemaal voor een snelle behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer.

Het standpunt van de NPCF over de WCZ en de positionpaper die voor de hoorzitting geschreven is, staan op: http://bit.ly/NPCF-over-WCZ

dr. Marcel Heldoorn
NPCF

André Rhebergen

30 november 2011

de hele wet is voor het grootste deel overbodig wanneer men patiënten en cliënten zelf de regie geeft. Gewoon PGB terug!

Anoniem

30 november 2011

@ Marcel. Ik ben eerder wel een kritisch geweest over de NPCF, maar dit is een sterke reactie van jou (en van Wilna in haar blog).

Annemiek Goris

2 december 2011

Bijzonder! Dinsdag 29 november jl. zat een groep aankomende bestuurders bij de STG/HMF Tekentafels die vooral positieve kanten van de wet zagen. Het recht op goede zorg en het recht op keuzeinformatie werden ervaren als kansen in het koersen voor houdbare zorg. Deze aankomende bestuurders nemen het speelveld dus blijkbaar aanzienlijk anders waar als hun bazen? Dat belooft wat voor de toekomst!

Annemiek Goris
STG/HMF, www.stg.nl

Top