ACTUEEL

Ombudsman en Radar openen meldpunt 'falende' IGZ

De Nationale Ombudsman en het TROS-consumentenprogramma Radar hebben een meldpunt geopend waar burgers klachten over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunnen melden. Deze signalen worden verzameld in een zwartboek.

Brenninkmeijer vindt het hoog tijd dat zichtbaar wordt welke rol de IGZ vervult bij medische missers en andere calamiteiten in de zorg. “Er is sprake van machtsongelijkheid tussen patiënt en zorgaanbieder”, aldus Brenninkmeijer. “De IGZ vervult een niet-bestaande rol en de burger redt het niet met de bestaande klachtenprocedures.”

Papieren tijger

De Nationale Ombudsman heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de inspectie. In 2009 bracht de ombudsman het rapport 'De IGZ: een papieren tijger?' uit. Daarnaast heeft hij een aantal onderzoeken lopen en eind 2011 bracht hij zes rapporten uit over de IGZ. Hieronder ook het geruchtmakende rapport 'Onverantwoorde zorg UMCG, onverantwoord toezicht IGZ' over de gevolgen van een operatie van baby Jelmer, die na een operatie in het UMCG gehandicapt raakte.

Disfunctioneren

In het rapport concludeerde de Ombudsman ondermeer dat de IGZ ernstig had gefaald in het toezicht. “Deze ernstige vorm van disfunctioneren ben ik in mijn jarenlange ervaring met het reilen en zeilen van de overheid niet eerder tegengekomen”, aldus Brenninkmeijer over het inspectieoptreden. Hij verwacht deze maand een reactie van de IGZ op zijn rapport. Ook minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer toegezegd een reactie op het rapport te geven. Deze week komt Schippers naar buiten met een nieuwe toezichtvisie.

Negatief

Radar wijdde op 16 januari een uitzending aan het de inspectie, waarin aandacht voor missers van de inspectie. Volgens het programma is de inspectie 'eindeloos traag' met afhandelen van meldingen. Ook zouden meldingen slecht worden onderzocht, worden slachtoffers vrijwel niet gehoord en schort het aan de informatievoorziening. Daarbij weigert de inspectie klachten over zaken ouder dan twee jaar te behandelen. Uit een enquête van Radar blijkt dat van de bijna 1700 leden van het testpanel die in aanraking zijn geweest met de IGZ, 44 procent dat als negatief ervoer.

Structureel falen

Ombudsman Brenninkmeijer herhaalde in de uitzending nogmaals dat er in zijn ogen sprake is van 'structureel falen' van de kant van de inspectie. "De inspectie hanteert een technocratische werkwijze die niet gericht is op het vinden van de waarheid", aldus Brenninkmeijer. Brenninkmeijer laakte ook het geringe aantal tuchtzaken dat de inspectie jaarlijks aanspant, gemiddeld zo'n acht per jaar. Volgens Ombudsman verwordt het inspectietoezicht zonder de dreiging van sancties tot 'bordkarton'. Daarbij laat de inspectie volgens Brenninkmeijer door het eigen trage optreden 'veel zaken uit handen vallen'. Brenninkmeijer roept daarom de politiek op om in te grijpen. De inspectie reageerde niet rechtstreeks in de uitzending, maar volgens Radar had de inspectie wel laten weten dat de casuïstiek in de uitzending te specifiek was om er algemene conclusies over het eigen functioneren uit te trekken. 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

16 januari 2012

De grote oorzaak ligt in het verbijsterende doodzwijgen van medische fouten en de slachtoffers door de falende artsen en hun beroepsverenigingen KNMG en de Orde van Medisch Specialisten alsmede hun wetenschappelijke verenigingen.
Tegelijkertijd hoort de Inspectie Gezondheidszorg zijn controle en corrigerende taak naar behoren uit te voeren.
Tros Radar en de Ombudsman dienen zich te realiseren dat er op korte termijn in concreto eerlijke informatie en adequate medische behandeling verleend dient te worden aan slachtoffers van medische fouten.
Artsen dienen slachtoffers van medische fouten behoorlijk te behandelen en alsnog over te gaan tot registratie, onderzoek en preventie, conform hun ethische, professionele en wettelijke verplichtingen.
Vertel en herstel, registreer en leer: www.sin-nl.org

laurens wouters

17 januari 2012

Onzerzijds zijn we al een tiental jaren onschuldig het slachtoffer van medische falen en in gebreke stelling en het schrijven van deskundige rapportages waarbij de inhoud niet op waarheid berusten, waarbij het heeft geleid tot totaal gezinsvernietiging/ onschuldige vrijheidberoving.
Onnodig lijden en strijden tot de dood van wijlen de moeder van mijn kinderen mijn allerliefste vrouw, mbt dat we nimmer daardoor geloofwaardig in werden geacht in wat we altijd hebben verwoord of geschreven. Dat heeft geleid tot onrechtvaardig ontslag. Van huis en haar d verdreven, honderden duizenden euro's schade. Daardoor is onzerzijds ook in al de voorgaande 15 jaren jaren onzerzijds de hulp en bijstand op juridische en gezondheid basis.onthouden. Enkele stukken heb ik verwoord waar we onzerzijds het slachtoffer van zijn geworden, Woorden schieten tekort wat we hebben moeten doorstaan en nog door de Ministerie van VWS en Inspectie van Volksgezondheid. We hebben de directroraad Generaal van VWS de heer Kingma al in 2004 op de hoogte gesteld, van de afschuwelijkste zaken.
Maar onthielden zich. mbt het doen van onderzoeken.
Ook had ik een klacht ingediend en een WOB verzoek ingediend mbt op de manier we werden behandeld en waarbij er onschuldige het slachtoffer werden. Ik zou geen klacht in hebben gediend, terwijl dat ik dat wel had gedaan. Ja als je dagelijks moet waarnemen dag in dag uit jaar in jaar uit, dat je ziet dat er onnodig lijden en strijden tot de dood in het verschiet ligt enwel in de 1e en 2e graad. en je kinderen ziet geconfronteerd worden met een vermoede van sexueel overschrijdend handelen van je kind binnen een pleeggezin en waarbij de raad van de ikinderbescherming jeugdzorg VVP en de Inspectie zich onthouden om actie te ondernemen, waarbij het heeft geleid dat bijna anderhalf jaar lang de kinderen door de vernoemde instanties aan hun lot werden overgelaten. Dat niet alleen ook moesten we constateren dat de psychiater in gebreken is gebleven. Wat door mij wordt omschreven is uit een vonnis van de kinderrechter te zien. Ja het voorgaande verneem je en wat doe je dan als ouders en gaat op onderzoek uit en je haalt je kind weg uit het gezin en wat blijkt uit het onderzoek. dit zijn de woorden uit het proces verbaal van de jeugdzorg: Er is uit het onderzoek naar voren gekomen, dat de begeleiding van het pleeggezin van maart tot mei het jaar erop ternauwernood heeft plaatsgevonden. De klacht van de heer Wouters ingediend is gegrond verklaard. Ook omschrijft men het volgdende Uit het onderzoekstoezichtstelling is voorts gebleken, dat de psychiater in gebreke is gebleven. Ook acht te de rechter dat van groot belang dat ons kind,psychologische psychiatrische hulp werd verleend. Maar daar werd ook door de zorginstelling van onthouden, waardoor we steeds meer het vertrouwen verloren en teleur werden gesteld, met hetgeen hoe tot heden heeft geleid. We hebben alle instanties in Nederland benaderd voor hulp en bijstand, Ja je gaat ervan uit dat een kind dat onder toezicht komt van, in een beschermde leefomgeving mag functioneren en dat ouders daarvan uit mogen gaan. nee we zijn werkelijk in een ware hel terecht gekomen, waarbij het kind tot heden dagen nog onderlijdt. ja we hebben oogluikend moeten toezien hoe ons eigen kind, onder de hoede van de Magistratuur en Justitie, totaal geestelijk ten gronde werd gebracht, alsmede overige gezinsleden in de thuis situatie. Ja het kind heeft ook de commissie leden van de Tweede Kamer van Justitie al jaren geleden op de hoogte gebracht., maar zo kan men vernemen hoe men onschuldig het slachtoffer wordt. Dat niet alleen ook zijn we het slachtoffer geworden door bedrijfsartsen bij UWV dat heeft geleid tot geestelijke en lichamelijke mishandeling, doordat men wijlen ook niet geloofwaardig achten wat zij verwoord of omschreef. Ook hebben we het Medisch Tuchtcollege op de hoogte gesteld, maar werden daar ook het slachtoffer door plv secretarissen die verbonden waren aan de Nova Nederlandse Orde van advocaten. Als van de voorzitter. woorden schieten tekort wat we hebben moeten doorstaan. Ook zijn we onzerzijds onthouden door de Inspectie van het geven van een intervieuw waarvoor we waren benaderd door GGZE. Terwijl we onzerzijds een mail hadden verkregen voor vast te bedanken voor de medewerking. Maar de Inspectie heeft mijn medewerking ingetrokken waarom!!.
Ook hebben we zaken voorgelegd gehad bij VWS en daarop verkregen een schrijven, met een doorverwijzing naar de Nationale Ombudsman en aan dat verzoek hebben we voldaan. Maar bij de Nationale Ombudsman zijn we ook nimmer geloofwaardig geacht. van 2001 tot heden dagen niet, terwijl afschuwelijkste zaken aan ten grondslag lag zoals men kan vernemen. Weer hebben we een schrijven verkregen van Ministerie van VWS jl 5 januari. met de volgende inhoud.
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 15 november 2011. Na enige omzwervingen door het ministerie is uw brief terecht gekomen bij mijn directie. Ik heb uw brief zorgvuldig bestudeerd en hoewel ik eruit op maken dat u niet tevreden bent over het Ministerie van VWS moet ik helaas meedelen, dat ik uit uw brief neit kan opmaken wat u van het Ministerie wilt . Om die reden kan ik u verder niet helpen. Mocht u nog verder willen corresponderen met het ministerie dan zou ik u willen aan raden om daarbij enige (Juridische) ondersteuning in te roepen, bijvoorbeeld bij het zogenaamde " Juridisch Loket: met ondertekening van de de directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Beste lezer zo kan men vernemen hoe je wordt behandeld door overheidsdieren niet als mens maar zoals bij radar werd weergegeven als een hond. Wat de heer Brenninkmeijer heeft verwoord berust op waarheid een mens in geen mens meer maar een nummer. ja een menswaardig leven kennen we niet meer.
en als eenouder zal ik nog streven tot mijn dood voor gerechtigheid. Als ik de wettelijke overtuigende bewijzen heb en allemaal heb onderbouwd waar ik als een ouder bijna mee klaar ben, dan kan ik me gaan voorbereiden op de eeuwige rust. dat mag toch wel na een 15 tal jaren niet meer te hebben geleefd maar gestreefd en wel onschuldig door toedoen van andere of tewel derden heeft tot alles geleid.Anoniem

17 januari 2012

Ik heb grote bedenkingen bij de manier waarop de ombudsman dit oppakt. En hoezo zijn 8 tuchtzaken per jaar te weinig? Moeten dat er 10 zijn? Of 100? Daarnaast is het niet professioneel om de IGZ af te rekenen op een aantal incidenten zonder concreet te maken wat het vermeende structurele probleem is. Gezondheidszorg is complex, en toezicht daarop ook. Vraag is, wat willen we? Zorgvuldig toezicht, dat in de ogen van leken dan als 'eindeloos traag' wordt bestempeld, of 'daadkracht', waarbij steeds achteraf zal blijken dat te snel en disproportioneel is ingegrepen. De IGZ kan het nooit goed doen. Is het in de landen om ons heen beter geregeld? tegen welke prijs?

(ik ben niet werkzaam bij de IGZ, direct noch indirect)

Anoniem

26 januari 2012

igz vreet geen moet uit!opdoeken dat nutteloze indtituut!

fgjKRqCk

31 januari 2012

Home run! Great slugging with that asnewr!

qLTNtTybvI

4 februari 2012

DRIQuL , [url=http://gxnabwnefsoc.com/]gxnabwnefsoc[/url], [link=http://vgpbgutiadqf.com/]vgpbgutiadqf[/link], http://ukgblbcfdxyh.com/

Top