ACTUEEL

Huisartsen: Laat NZa deelname onderzoek vergoeden

Huisartsen: Laat NZa deelname onderzoek vergoeden

De onderzoeksopzet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de praktijkkosten en het inkomen van huisartsen is ongeschikt om in beeld te brengen wat nodig is voor een moderne praktijkvoering. Dat vindt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Ook zouden huisartsen die meedoen aan de steekproef een vergoeding moeten krijgen, omdat het hen veel tijd en geld kost. Dat meldt MedNet.

Onderzoek rammelt

De NZa is net gestart met het onderzoek naar de opbrengsten, de productie, de praktijkkosten en de tijdsbesteding bij huisartsen. Aan de hand van de resultaten kan de NZa besluiten om de tarieven voor huisartsenzorg te herzien, aldus MedNet. Volgens de LHV richt het onderzoek zich alleen richt op de werkelijke kosten en niet op wat er nodig is om ‘in de toekomst een moderne praktijk te kunnen voeren’. Ook vindt de LHV dat het norminkomen zwaar is verouderd en moet worden herijkt.

Steekproef

In de week van 23 januari krijgen de huisartspraktijken en gezondheidscentra die aan het onderzoek meedoen een schrijven van de NZa. Zo’n 395 praktijken doen mee aan deze steekproef. De LHV ondersteunt hen door het geven van informatiebijeenkomsten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

24 januari 2012

Misleidt LHV bestuur de achterban?

De LHV wil aan tafel zitten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om nog invloed uit te kunnen oefenen op de inhoud van het aankomende kostenonderzoek huisartsenzorg. Prima maar in hun persbericht naar buiten staat een misleidende zin: “De LHV gaat huisartsen die aan het onderzoek verplicht moeten meewerken zo goed mogelijk ondersteunen, onder andere door het organiseren van informatiebijeenkomsten.”
LHV onderbouwt/beargumenteert naar de achterban dus helemaal niet helder waarom dat in haar ogen verplicht zou zijn: last van een soort Stockholm syndroom?

Wat hier nog steeds ter discussie staat is de interpretatie van art 61 Wet Marktordening Gezondheidszorg(WMG). Dit artikel bepaalt dat eenieder gehouden is aan de Zorgautoriteit kosteloos gegevens te verstrekken die REDERLIJKERWIJS voor de UITVOERING van de WMG van belang kunnen zijn(eerste lid). Op grond van artikel 6.3 van de WMG dienen op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de WMG gevraagde gegevens en inlichtingen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

Schrijver beweert niet dat eerst de rechtmatigheid van het onderzoek dient te worden vastgesteld, alvorens over te gaan tot het verstrekken van informatie maar dat in dit geval kritiek op (de legitimiteit van) het onderzoek tevens kritiek op (de legitimiteit van) het informatieverzoek impliceert en aantasting van de legitimiteit van het onderzoek tevens een aantasting van de legitimiteit van het informatieverzoek betekent.
Kort gezegd: het informatieverzoek dient te voldoen aan de eisen van de wet. Kritiek op het onderzoek kan wel degelijk afbreuk doen aan de wettelijke plicht om informatie aan te leveren, anders dan de LHV dus in haar persbericht beweert.

Is na het kostenonderzoek 2008/2009 ooit gebleken dat het onderzoek voor de uitvoering van de wet van belang is geweest? Nee..

Molenaar

25 januari 2012

"Ook vindt de LHV dat het norminkomen zwaar is verouderd en moet worden herijkt."

Met "zwaar verouderd" wordt bedoeld "veel te laag".

Waarom durft de LHV niet gewoon te zeggen wat ze denken: we willen meer, meer, meer.

Top