Vastgoed

Kwart zorginstellingen draait verlies

Een kwart van de Nederlandse zorginstellingen heeft in 2007 verlies gedraaid. Dit is een groei van 5 procent ten opzicht van 2006, in 2005 leed één op de tien instellingen verlies. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

Verontrusting

Het WFZ is verontrust over de steeds slechtere financiële resultaten van zorginstellingen. De overheid verschuift de risico's in de bekostiging steeds meer naar de zorginstellingen, terwijl tezelfdertijd het financiële weerstandsvermogen juist afneemt.

Nieuwbouw onder druk

Het WFZ constateert ook dat de financiering van nieuwbouw steeds stroever verloopt. Financiers zijn minder toeschietelijk dan voorheen aangezien er als gevolg van het overheidsbeleid minder garanties zijn. De kredietcrisis maakt financiers nog terughoudender.
Het WFZ vreest dat het investeringsvolume de komende jaren verder onder druk komt te staan als de overheid geen antwoord geeft op enkele nijpende kwesties. Het WFZ denkt hierbij aan de veranderingen in de waardering van onroerend goed, de noodzakelijke verkorting van de afschrijvingstermijnen, de hoogte van de toekomstige kapitaallastenvergoeding en de uitwerking van 'vangnetten' voor probleemgevallen. Zolang op deze punten onduidelijkheid bestaat kunnen zorginstellingen geen goede investeringsplannen opstellen en kunnen banken en WFZ deze plannen slecht beoordelen.

Groei WFZ

Als gevolg van de financiële crisis zoeken steeds meer instellingen aansluiting bij het WFZ. De WFZ-garantie geeft financiers meer zekerheid en zorgt daarmee voor een ruimere verkrijgbaarheid van financiering. Voor de deelnemende instellingen levert deelname ook direct voordeel op. Gezamenlijk behaalden de deelnemende instellingen in 2008 een rentevoordeel van circa 55 miljoen euro. Het renteverschil tussen leningen met en zonder WFZ-garantie is gedurende het jaar steeds verder opgelopen en kan momenteel één tot anderhalf procent bedragen. Het aantal zorginstellingen dat is aangesloten bij het WFZ groeide dan ook met 41 naar 1574. Van de ziekenhuizen is driekwart aangesloten bij het WFZ. Binnen de diverse categorieën AWBZ-instellingen loopt dit percentage uiteen van 45 tot 71 procent.

Positief resultaat

In 2008 heeft het WFZ voor 953 miljoen euro aan garanties op langlopende leningen verstrekt. In totaal staat het WFZ garant voor bijna 7,2 miljard euro aan langlopende leningen. Verder staat het WFZ garant voor 540 miljoen euro aan kortlopende financiering. Over 2008 wist het WFZ een positief resultaat van 18 miljoen euro te realiseren. Dit bedrag is toegevoegd aan de risicobuffer, die daarmee op bijna 176 miljoen euro komt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top