Artikel

Gehandicaptenzorg groeit met zes procent

De gehandicaptenzorg in Nederland groeit met gemiddeld 6,4 procent per jaar. Dit komt door de aanhoudende groei van het aantal cliënten. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009 dat Prismant in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft opgesteld.

Opvallende toenamen

Het rapport schrijft de omzetgroei met name toe de forse toename van het aantal sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. VGN noemt verder de verschuiving naar zorg zonder verblijf opvallend. De gehandicaptenzorg heeft naar schatting ruim 152.000 cliënten. Dat is 6,7 procent meer dan in 2007.

Omzetgroei

De omzet steeg van 2007 naar 2008 met ruim 12 procent. Door een inhaalslag van een administratie¬ve achterstand bij de berekening van de kapitaallasten van de instellingen in de gehandicaptenzorg geeft deze piek in 2008 een vertekend beeld volgens VGN. De inhaalslag buiten beschouwing gelaten, is de gemiddelde groei 4,5 procent per jaar in de periode van 2004 tot 2007.

Toename jeugd

Opvallend binnen de aanhoudende groei van het aantal cliënten is de toenamevan het aantal jeugdige cliënten, in het bijzonder kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen (SGLVG-jeugd).

Zorg zonder verblijf

Verder signaleert VGN een aanhoudende accentverschuiving van intramurale zorg (met verblijf) naar semi- en extramurale zorg (zonder verblijf). In 2008 groeide het aantal cliënten met verblijf met 4,1 procent naar bijna 70.000. Het aantal  extramurale cliënten met verblijf steeg met  11,3 procent cliënten naar ruim 52.000.

Meer medewerkers

Het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg steeg met 5,2 procent. In 2007 werkten er 148.250 in de gehandicaptenzorg. In 2008 waren dit er naar schatting 156.000.

Instroom en behoud medewerkers

VGN stelt dat de sector erin slaagt er in om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaande medewerkers aan zich te binden. Dit blijkt volgens VGN uit een laag netto verloop en een gestaag groeiend aantal vijftigplussers. De instroom van nieuwe medewerkers wordt gevoed door forse investeringen in ‘leren en werken’ en ‘leren op school’ van het mbo: de beroepsbegeleidende en de beroepsopleidende leerweg, resp. BBL en BOL.

Brancherapport gehandicaptenzorg 2009

Het Brancherapport gehandicaptenzorg 2009 kwantitatief beeld van gehandicaptenzorg tot en met verslagjaar 2008. De cijfers zijn afkomstig uit de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording. Met ingang van het verslagjaar 2007 is iedere instelling die valt onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht jaarlijks volgens een vast stramien verslag te doen van al haar activiteiten, inclusief het publiceren van een aantal daarbij behorende kerngegevens. Het brancherapport kent ook andere bronnen, zoals CVZ, NZa, CBS, en Arbeid in Zorg en Welzijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top