Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Jos de Beer - 85

Jos de Beer, directeur van GGZ Nederland sinds april 2003, heeft tegen wil en dank iets met administratieve lasten. Voor zijn aanstelling bij GGZ Nederland was De Beer voorzitter van de commissie Terugdringing administratieve lasten zorgsector, die in 2002 in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek deed naar de bureaucratie in de zorg. Hoewel hij dat hoofdstuk al lang achter zich heeft gelaten, speelt nu de vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel binnen de branche hem parten.

Hoofdpijndossier

“Mijn persoonlijke hoofdpijndossier is de actualiteit; de val van het kabinet. Wij willen in 2011 van het dubbele bekostigingssysteem af, dat we nu drie jaar hebben. Het is de vraag of dit gaat lukken na de val van het kabinet. Wij zijn druk aan het uitzoeken wat we zelf zonder de politiek kunnen doen.”

Administratieve lasten

De regeldruk van nu staat volgens De Beer los van zijn werk begin deze eeuw als voorzitter van de commissie Terugdringing administratieve lasten zorgsector. “Door alle veranderingen toen, de transitie van oud naar nieuw [zorgstelsel], kwamen er allerlei lasten bij. Bijvoorbeeld een dubbel kostensysteem, veranderingen in de AWBZ, registratie van ZZP.”De doelstellingen van destijds zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd en hebben tot zo’n 300 miljoen euro opgeleverd.” In de loop der jaren hebben nieuwe wijzigingen plaats gevonden die ook weer nieuwe lasten met zich mee brengen.

Geld voor de zorg

De Beer constateert dat “onze instellingen meer en meer uitgeven aan administratieve lasten, vele tientallen miljoenen.” Dat vindt hij kwalijk: “Iedere euro die we uitgeven aan administratieve lasten, gaat niet naar de zorg.” Daarom is GGZ Nederland druk bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden ze heeft om, los van de politieke besluitvorming, de administratieve regeldruk te verminderen.

Verbetering en besparing

In 2010 heeft Jos de Beer zijn pijlen verder onder meer gericht op de bijdrage aan de veiligheid in de samenleving voor instanties. Hij wil dit onderwerp op de politieke agenda krijgen  in de periode tot de nieuwe kabinetsformatie. Het gaat om het opvangen van een lastig bereikbare groep die onder invloed van een psychische aandoening overlast veroorzaken. “Elke zorgeuro aan deze groep besteed, levert een besparing op aan maatschappelijke kosten, zoals de inzet van
politie en justitie. Het gaat uiteraard niet alleen om het geld of de samenleving, maar ook om het belang van de mens zelf. Zij gaan erop vooruit door de geboden woonvoorzieningen en intensieve begeleiding. Hiervoor worden onder andere bemoeizorgteams ingezet die de patiënten actief opsporen en helpen naar een beter leven.”

E-mental health

De Beer hoopt verder in 2010 een stap te maken op gebied van e-mental health. Online therapie werkt vaak beter en er zijn groepen bereikbaar die je anders niet bereikt. Het is volgens De Beer sowieso een manier om efficiënter met zorggeld om te gaan; e-mental health levert kwaliteits- en efficiencyvoordelen, er is minder no-show, patiënten kiezen zelf het moment dat hen uitkomt. Hoewel er al diverse online-initiatieven bestaan, is dit slechts het topje van de ijsberg, zegt De Beer. “Nederland neemt weliswaar wereldwijd een koppositie in. Maar wat we zien, is slechts het begin; er is een veel groter bereik mogelijk. Nu zien we alleen enkelvoudige behandelingen online, maar het is ook mogelijk bij complexe aandoeningen. Dat moet allemaal verder worden ontwikkeld.”

Extramuralisatie

Ook extramuralisatie, met als effect de reductie van het aantal bedden in de ggz, is een aandachtspunt voor dit jaar. Ook dit is een kwaliteits- en efficiencyverbetering die geld bespaart.

Tariefkorting van 3,5 procent

En op de centen moet gelet worden. De korting van 3,5 procent op de tarieven in de ggz is het dieptepunt van 2009 voor De Beer. “Tot en met de rechter hebben we dit aangevochten, maar helaas hebben we de zaak verloren.” De tariefmaatregel wordt in 2010 doorgevoerd. “Toch is het laatste woord hier niet over gezegd. Op instellingsniveau zijn we nog bezig met een verweer.” Ondanks alle maatregelen om efficiënter te werken, gaat de rek er door de bezuinigingen op een gegeven moment toch uit, aldus de De Beer. Hij voorziet op termijn achteruitgang in kwaliteit en oplopende wachtlijsten.

Hoogtepunten 2009

Toch waren er in 2009 ook hoogtepunten, zoals een groei in het aantal leden van GGZ Nederland en de landelijke campagne 1opde 4. “Met deze campagne hebben we bereikt wat we wilden. De campagne was oorspronkelijk gericht op de arbeidsmarkt en geïnteresseerden.” Het accent is uiteindelijk iets afgezwakt en verschoven naar taboes die de ggz wil doorbreken. “Hoewel het doel om mensen te interesseren voor de ggz als werkveld nu iets naar de achtergrond is verschoven blijft het wel heel belangrijk.”

Ambitie

Persoonlijk streeft De Beer de ambitie na om dit jaar belangrijke onderwerpen uit de ggz-sector door te zetten en in deze woelige tijd toch te positioneren op de politieke agenda van de Kamer en het kabinet. Tegelijkertijd haalt hij daar ook zijn inspiratie uit; “het werk zelf, de vernieuwingen zoals e-mental health, de problemen die je tegenkomt, en de passie waarmee mensen in de ggz werken.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bos

22 maart 2010

Beste mijnheer De Beer,

Ik heb u vorig jaar ontmoet toen wij vanuit onze organisatie een stakeholdersonderzoek uitvoerden voor VWS. Momenteel zijn we in de afrondende fase van een onderzoek binnen de reclassering, dat voor u mogelijk interessant kan zijn met het oog op vermindering van de lastendruk binnen de GGZ.Bij de drie reclasseringsorganisaties is - aan de hand van de zogenaamde motie van Velzen - de werkers in regio Eindhoven bij wijze van experiment de mogelijkheid gegeven om hun vrije ruimte in te zetten, los van allerlei (juridische) kaders. Zie ook www.motievanvelzen.nl. Deze insteek laat zien waar werkers echt 'last' van hebben, maar ook waar regels ondersteunend zijn.

Hartelijke groet,Aline Bos

Top